Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Juan 20:1-31

20  Sa nahaunang adlaw sang semana, nagkadto si Maria Magdalena sing aga pa sa lulubngan, samtang madulom pa, kag nakita niya ang bato nga nakuha na sa lulubngan.  Gani nagdalagan sia kag nagkadto kay Simon Pedro kag sa isa pa ka disipulo, nga pinalangga ni Jesus, kag nagsiling sia sa ila: “Ginkuha nila ang Ginuo sa lulubngan, kag wala kami makahibalo kon diin nila sia ginbutang.”  Nian si Pedro kag ang isa pa ka disipulo naglakat kag nagkadto sa lulubngan.  Huo, nagdalagan sila nga duha sing dungan; apang naunahan sang isa pa ka disipulo si Pedro bangod mas madasig sia magdalagan kag una sia nga nag-abot sa lulubngan.  Kag sang magduko sia kag magsid-ing, nakita niya ang mga tela nga nahamtang didto, apang wala sia magsulod.  Nian si Simon Pedro nga nagasunod sa iya nag-abot man, kag nagsulod sia sa lulubngan. Kag nakita niya ang mga tela nga nahamtang didto,  kag ang tela nga ginsambod sa iya ulo wala nahamtang kaupod sa mga tela kundi pain nga nabalulon sa isa ka duog.  Gani, sa amo nga tion, nagsulod man ang disipulo nga una nga nag-abot sa lulubngan, kag nakita man niya kag nagpati.  Kay wala pa nila mahantop ang kasulatan nga kinahanglan sia mabanhaw gikan sa mga patay. 10  Gani ang mga disipulo nagpauli sa ila puluy-an. 11  Apang, si Maria padayon nga nagtindog sa gua nga nagahibi malapit sa lulubngan. Nian, samtang nagahibi sia, nagduko sia kag nagsid-ing sa sulod sang lulubngan 12  kag nakita niya ang duha ka anghel nga napanaptan sing puti nga nagalingkod ang isa sa uluhan kag ang isa sa tiilan diin nahamtang anay ang lawas ni Jesus. 13  Kag nagsiling sila sa iya: “Babayi, ngaa nagahibi ka?” Nagsiling sia sa ila: “Ginkuha nila ang akon Ginuo, kag wala ako makahibalo kon diin nila sia ginbutang.” 14  Sang masiling niya ini, nagbalikid sia kag nakita niya si Jesus nga nagatindog, apang wala niya makilala nga si Jesus ini. 15  Si Jesus nagsiling sa iya: “Babayi, ngaa nagahibi ka? Sin-o ang ginapangita mo?” Nagahunahuna nga amo ini ang hardinero, nagsiling sia sa iya: “Ginuo, kon ginkuha mo sia, sugiri ako kon diin mo sia ginbutang, kag kuhaon ko sia.” 16  Si Jesus nagsiling sa iya: “Maria!” Nagliso sia kag nagsiling sa iya, sa Hebreo: “Rabboni!” (nga nagakahulugan “Manunudlo!”) 17  Si Jesus nagsiling sa iya: “Untati ang pagkapyot sa akon. Kay wala pa ako makakayab sa Amay. Apang magkadto ka sa akon mga kauturan kag isiling sa ila, ‘Magakayab ako sa akon Amay kag inyo Amay kag sa akon Dios kag inyo Dios.’” 18  Si Maria Magdalena nagkadto kag nagbalita sa mga disipulo: “Nakita ko ang Ginuo!” kag nagsugid nga ginsiling niya ini nga mga butang sa iya. 19  Sang sirom na sadto nga adlaw, ang nahaunang adlaw sang semana, nagtipon ang mga disipulo. Kag bisan pa natrangkahan ang mga ganhaan bangod sa kahadlok sa mga Judiyo, si Jesus nag-abot kag nagtindog sa tunga nila kag nagsiling sa ila: “Kabay nga may paghidait kamo.” 20  Kag sang nasiling niya ini ginpakita niya sa ila ang iya mga kamot kag ang iya kilid. Nian nagkasadya ang mga disipulo sang makita nila ang Ginuo. 21  Gani si Jesus nagsiling liwat sa ila: “Kabay nga may paghidait kamo. Subong nga ang Amay nagpadala sa akon, ako man nagapadala sa inyo.” 22  Kag sang nasiling niya ini ginhuypan niya sila kag nagsiling sa ila: “Batuna ninyo ang balaan nga espiritu. 23  Kon ginapatawad ninyo ang mga sala sang bisan sin-o nga tawo, ginapatawad ini; kon wala ninyo ginapatawad ang sala sang bisan sin-o nga tawo, wala ini ginapatawad.” 24  Apang si Tomas, nga isa sa napulog-duha, nga ginatawag Ang Kapid, indi nila kaupod sang nag-abot si Jesus. 25  Gani ang iban nga mga disipulo nagsiling sa iya: “Nakita namon ang Ginuo!” Apang nagsiling sia sa ila: “Kon indi ko makita sa iya mga kamot ang agi sang mga lansang kag mabutang ang akon tudlo sa agi sang mga lansang kag mabutang ang akon kamot sa iya kilid, indi gid ako magpati.” 26  Pagligad sang walo ka adlaw, ang iya mga disipulo didto liwat sa sulod sang balay, kag si Tomas kaupod nila. Bisan pa natrangkahan ang mga ganhaan, nag-abot si Jesus kag nagtindog sa tunga nila kag nagsiling: “Kabay nga may paghidait kamo.” 27  Nian nagsiling sia kay Tomas: “Ibutang diri ang imo tudlo, kag tan-awa ang akon mga kamot, kag idab-ot ang imo kamot kag ibutang sa akon kilid, kag indi ka na magduhaduha kundi magtuo.” 28  Bilang sabat si Tomas nagsiling sa iya: “Ginuo ko kag Dios ko!” 29  Si Jesus nagsiling sa iya: “Bangod nakita mo ako, nagapati ka na? Malipayon ang mga wala makakita apang nagapati.” 30  Sa pagkamatuod, madamo pa gid nga tanda ang ginhimo man ni Jesus sa atubangan sang mga disipulo, nga wala masulat sa sini nga linukot. 31  Apang ginsulat ini agod magpati kamo nga si Jesus amo ang Cristo nga Anak sang Dios, kag bangod sa pagpati, makatigayon kamo sang kabuhi paagi sa iya ngalan.

Footnote