Juan 2:1-25

2  Karon sa ikatlo nga adlaw may punsion sa kasal nga ginhiwat sa Cana sang Galilea, kag didto man ang iloy ni Jesus.  Si Jesus kag ang iya mga disipulo gin-agda man sa punsion sa kasal.  Sang nagkulang ang alak ang iloy ni Jesus nagsiling sa iya: “Wala na sila sing alak.”  Apang si Jesus nagsiling sa iya: “Ano ang labot ko sa imo, babayi? Ang akon tion wala pa mag-abot.”  Ang iya iloy nagsiling sa mga nagaalagad: “Ang bisan ano nga isiling niya sa inyo, himua ninyo.”  Karon may anom ka tadyaw nga bato nga napahamtang didto subong ginapatuman sang pagsulundan sang mga Judiyo sa pagpaninlo, nga ang kada isa sarang masudlan sing duha ukon tatlo ka sukob.*  Si Jesus nagsiling sa ila: “Pun-a ninyo sing tubig ang mga tadyaw.” Kag ginpuno nila ini tubtob sa bibig.  Kag nagsiling sia sa ila: “Karon, magsandok kamo kag dalha ini sa manugdumala sang punsion.” Gani gindala nila ini.  Kag sang natilawan sang manugdumala sang punsion ang tubig nga nangin alak apang wala sia makahibalo kon diin ini naghalin, bisan pa nahibaluan ini sang mga nagaalagad nga nagsandok sang tubig, gintawag sang manugdumala sang punsion ang nobyo 10  kag nagsiling sa iya: “Ang tagsa ka tawo una nga nagapagua sang maayo nga alak, kag kon hubog na ang mga tawo, ang mapigaw nga alak. Apang natigana mo ang maayo nga alak tubtob karon.” 11  Ginhimo ini ni Jesus sa Cana sang Galilea subong panugod sang iya mga tanda, kag ginpadayag niya ang iya himaya; kag ang iya mga disipulo nagtuo sa iya. 12  Sa tapos sini, sia kag ang iya iloy kag ang iya mga utod kag ang iya mga disipulo nagdulhog sa Capernaum, apang wala sila magtener didto sing madamo nga adlaw. 13  Malapit na ang paskua sang mga Judiyo, kag si Jesus nagtaklad sa Jerusalem. 14  Kag nakita niya sa templo ang mga nagabaligya sang mga baka kag mga karnero kag mga salampati kag ang mga manugbaylo sing kuarta nga yara sa ila pulungkuan. 15  Gani, sa tapos sia makahimo sang latigo nga lubid, gintabog niya gikan sa templo ang tanan pati na ang ila mga karnero kag mga baka, kag gin-ula niya ang mga sensilyo sang mga manugbaylo sing kuarta kag ginpamaliskad ang ila mga lamesa. 16  Kag nagsiling sia sa mga nagabaligya sang mga salampati: “Kuhaa ninyo ini nga mga butang diri! Untati ninyo ang paghimo sa balay sang akon Amay nga isa ka balay nga balaligyaan!” 17  Nadumduman sang iya mga disipulo nga nasulat: “Mapuno gid ako sang kakugi para sa imo balay.” 18  Gani, bilang sabat ang mga Judiyo nagsiling sa iya: “Ano nga tanda ang mapakita mo sa amon, sanglit ginahimo mo ini nga mga butang?” 19  Si Jesus nagsabat sa ila: “Gub-a ninyo ini nga templo, kag sa tatlo ka adlaw patindugon ko ini.” 20  Gani ang mga Judiyo nagsiling: “Ini nga templo ginpatindog sa sulod sang kap-atan kag anom ka tuig, kag patindugon mo bala ini sa tatlo ka adlaw?” 21  Apang nagahambal sia tuhoy sa templo nga iya lawas. 22  Gani, sang nabanhaw sia gikan sa mga patay, nadumduman sang iya mga disipulo nga pirme niya anay ginasiling ini; kag nagpati sila sa Kasulatan kag sa pinamulong nga ginsiling ni Jesus. 23  Apang, sang didto sia sa Jerusalem sa kapiestahan sang paskua, madamo nga tawo ang nagtuo sa iya ngalan, nga nakakita sang iya mga tanda nga ginhimo niya. 24  Apang wala ginsalig ni Jesus ang iya kaugalingon sa ila bangod nakilala niya sila tanan 25  kag bangod wala sia nagakinahanglan nga may magpamatuod tuhoy sa tawo, kay sia mismo nakahibalo kon ano ang yara sa tawo.

Footnote

Ju 2:6 * Mahimo nga ang sukob diri amo ang bath, nga ang isa ka sukob katumbas sa 22 ka litro.