Juan 18:1-40

18  Sa tapos mahambal ini ni Jesus, naggua sia upod sa iya mga disipulo kag nagtabok sa nalupyakan sang Kidron, sa may hardin, kag didto nagsulod sia kag ang iya mga disipulo.  Karon si Judas, nga nagluib sa iya, nakatultol man sini nga duog, bangod madamo na nga beses nga nagtipon didto si Jesus kag ang iya mga disipulo.  Gani gin-upod ni Judas ang guban sang mga soldado kag ang mga opisyal sang puno nga mga saserdote kag sang mga Fariseo kag nag-abot didto nga may mga sulu kag mga suga kag mga hinganiban.  Nian, bangod nahibaluan ni Jesus ang tanan nga butang nga mahanabo sa iya, nagpalapit sia kag nagsiling sa ila: “Sin-o ang ginapangita ninyo?”  Nagsabat sila sa iya: “Si Jesus nga Nazaretnon.” Nagsiling sia sa ila: “Ako amo sia.” Si Judas, nga nagluib sa iya, nagatindog man kaupod nila.  Apang, sang nagsiling sia sa ila: “Ako amo sia,” nag-isol sila kag nagkalatumba sa duta.  Gani ginpamangkot niya sila liwat: “Sin-o ang ginapangita ninyo?” Nagsiling sila: “Si Jesus nga Nazaretnon.”  Si Jesus nagsabat: “Ginsilingan ko na kamo nga ako amo sia. Gani, kon ako ang inyo ginapangita, palakta sila”;  agod matuman ang pulong nga ginsiling niya: “Sa mga ginhatag mo sa akon wala ako sing bisan isa nga nadula.” 10  Si Simon Pedro may espada, gani gingabot niya ini kag ginlabo ang ulipon sang mataas nga saserdote kag nautas ang iya tuo nga dulunggan. Ang ngalan sang ulipon Malco. 11  Apang, nagsiling si Jesus kay Pedro: “Itagob ang imo espada. Ang kopa nga ginhatag sa akon sang Amay, indi bala dapat gid ako mag-inom sa sini?” 12  Nian ang guban sang mga soldado kag ang kumander sang militar kag ang mga opisyal sang mga Judiyo nagdakop kay Jesus kag naggapos sa iya, 13  kag gindala nila sia una kay Anas; kay ugangan sia ni Caifas, nga mataas nga saserdote sadto nga tuig. 14  Sa katunayan, si Caifas amo ang naglaygay sa mga Judiyo nga para sa ila kaayuhan nga mapatay ang isa ka tawo para sa katawhan. 15  Si Simon Pedro kag ang isa pa ka disipulo nagsunod kay Jesus. Kilala sang mataas nga saserdote ini nga disipulo, kag nagsulod sia upod kay Jesus sa luwang sang mataas nga saserdote, 16  apang si Pedro nagtindog sa gua sa ganhaan nayon. Gani ang disipulo nga kilala sang mataas nga saserdote naggua kag nakighambal sa manugbantay sa ganhaan kag ginpasulod si Pedro. 17  Nian ang alagad nga babayi nga manugbantay sa ganhaan nagsiling kay Pedro: “Indi bala ikaw isa man sa mga disipulo sini nga tawo?” Nagsiling sia: “Indi.” 18  Karon ang mga ulipon kag ang mga opisyal nagdabok sang kalayo sa uling, bangod matugnaw sadto, kag nagtindog sila sa palibot sini kag nagpainit-init. Nagtindog man si Pedro kaupod nila kag nagpainit-init. 19  Nian ang puno nga saserdote nagpamangkot kay Jesus tuhoy sa iya mga disipulo kag tuhoy sa iya pagpanudlo. 20  Si Jesus nagsabat sa iya: “Naghambal ako sing dayag sa kalibutan. Pirme ako nagpanudlo sa sinagoga kag sa templo, diin nagatipon ang tanan nga Judiyo; kag wala ako sing ginhambal sa tago. 21  Ngaa ako ang ginapamangkot mo? Pamangkuta ang mga nakabati sa akon ginhambal sa ila. Yari karon! Nahibaluan nila kon ano ang akon ginsiling.” 22  Sang nasiling niya ini, ang isa sa mga opisyal nga nagatindog didto nagtampa kay Jesus kag nagsiling: “Amo ka bala sina magsabat sa puno nga saserdote?” 23  Si Jesus nagsabat sa iya: “Kon sayop ang akon paghambal, pamatud-i ang sayop; apang kon husto, ngaa gintampa mo ako?” 24  Nian nagapos sia nga ginpadala ni Anas kay Caifas nga mataas nga saserdote. 25  Karon si Simon Pedro nagatindog kag nagapainit-init. Nian nagsiling sila sa iya: “Indi bala ikaw isa man sa iya mga disipulo?” Ginpanghiwala niya ini kag nagsiling: “Indi.” 26  Ang isa sa mga ulipon sang mataas nga saserdote, nga paryente sang tawo nga ang dulunggan gin-utas ni Pedro, nagsiling: “Indi bala nakita ko ikaw sa hardin kaupod niya?” 27  Apang, ginpanghiwala ini liwat ni Pedro; kag gilayon nga nagpamalo ang manok. 28  Nian gindala nila si Jesus halin kay Caifas pakadto sa palasyo sang gobernador. Kaagahon sadto. Apang wala sila magsulod sa palasyo sang gobernador, agod indi sila madagtaan agod makakaon sila sang panihapon sa paskua. 29  Gani si Pilato naggua kag nagsiling sa ila: “Ano ang panumbungon ninyo batok sa sini nga tawo?” 30  Nagsabat sila sa iya: “Kon ini nga tawo wala sing nahimo nga malain, indi namon sia kuntani pag-itugyan sa imo.” 31  Gani si Pilato nagsiling sa ila: “Dalha ninyo sia kag hukmi sia suno sa inyo kasuguan.” Ang mga Judiyo nagsiling sa iya: “Indi tugot sa kasuguan nga patyon namon ang bisan sin-o nga tawo.” 32  Amo sini agod matuman ang pulong ni Jesus nga iya ginsiling kon ano nga sahi sang kamatayon gintalana sia nga mapatay. 33  Gani nagsulod liwat si Pilato sa palasyo sang gobernador kag gintawag niya si Jesus kag nagsiling sa iya: “Ikaw bala ang hari sang mga Judiyo?” 34  Si Jesus nagsabat: “Gikan gid bala sa imo nga nasiling mo ini, ukon ginsugiran ka sang iban tuhoy sa akon?” 35  Si Pilato nagsabat: “Judiyo bala ako? Gintugyan ka sa akon sang imo pungsod kag sang puno nga mga saserdote. Ano ang ginhimo mo?” 36  Si Jesus nagsabat: “Ang akon ginharian indi bahin sini nga kalibutan. Kon ang akon ginharian bahin sini nga kalibutan, ang akon mga alagad nakig-away kuntani agod indi ako matugyan sa mga Judiyo. Apang, ang matuod, ang akon ginharian indi gikan sa sini.” 37  Busa nagsiling si Pilato sa iya: “Kon amo, hari ikaw?” Si Jesus nagsabat: “Ikaw mismo ang nagasiling nga hari ako. Tungod sini natawo ako, kag tungod sini nagkari ako sa kalibutan, agod magpanaksi ako sa kamatuoran. Ang tagsatagsa nga dampig sa kamatuoran nagapamati sa akon tingog.” 38  Si Pilato nagsiling sa iya: “Ano ang kamatuoran?” Kag sang masiling niya ini, naggua sia liwat kag nagsiling sa mga Judiyo: “Wala ako sing makita nga kasal-anan sa iya. 39  Dugang pa, may kinabatasan kamo nga dapat ko buy-an ang isa ka tawo sa tion sang paskua. Gani, luyag bala ninyo nga buy-an ko ang hari sang mga Judiyo?” 40  Nian nagsinggit sila liwat: “Indi ini nga tawo, kundi si Barabas!” Si Barabas isa ka kawatan.

Footnote