Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Juan 16:1-33

16  “Ginahambal ko sa inyo ini nga mga butang agod indi kamo masandad.  Sikwayon kamo sang mga tawo gikan sa sinagoga. Sa katunayan, ang tion magaabot nga ang tagsatagsa nga nagapatay sa inyo magahunahuna nga nagahimo sia sang sagrado nga pag-alagad sa Dios.  Apang himuon nila ini nga mga butang bangod wala sila makakilala sa Amay ukon sa akon.  Apang, ginahambal ko sa inyo ini nga mga butang agod kon mag-abot ang tion para sa sini, madumduman ninyo nga ginsugid ko ini sa inyo. “Apang, ini nga mga butang wala ko ginsugid sa inyo sang una, bangod kaupod pa ninyo ako.  Kag karon makadto ako sa iya nga nagpadala sa akon, apang wala sing isa sa inyo ang namangkot sa akon, ‘Diin ka makadto?’  Nian bangod ginhambal ko ini nga mga butang sa inyo napuno sing kasubo ang inyo tagipusuon.  Apang, ginasugid ko sa inyo ang kamatuoran, Para sa inyo kaayuhan nga ako magataliwan. Kay kon indi ako magtaliwan, ang manugbulig indi gid mag-abot sa inyo; apang kon magtaliwan ako, ipadala ko sia sa inyo.  Kag kon mag-abot sia hatagan niya ang kalibutan sing makapakumbinsi nga pamatuod nahanungod sa sala kag nahanungod sa pagkamatarong kag nahanungod sa paghukom:  una, nahanungod sa sala, bangod wala sila nagatuo sa akon; 10  dayon nahanungod sa pagkamatarong, bangod makadto ako sa Amay kag indi na kamo makakita sa akon; 11  nian nahanungod sa paghukom, bangod ang manuggahom sini nga kalibutan nahukman na. 12  “May madamo pa ako nga butang nga isiling sa inyo, apang indi pa kamo makahangop sini karon. 13  Apang, kon mag-abot ang manugbulig, ang espiritu sang kamatuoran, tuytuyan niya kamo sa bug-os nga kamatuoran, kay indi sia maghambal gikan sa iya lamang kaugalingon, kundi ang mga butang nga iya mabatian ihambal niya, kag ipahayag niya sa inyo ang mga butang nga maabot. 14  Magahimaya sia sa akon, bangod batunon niya ang ginasiling ko kag ipahayag ini sa inyo. 15  Ang tanan nga iya sang Amay akon. Amo kon ngaa nagsiling ako nga batunon niya ang ginasiling ko kag ipahayag ini sa inyo. 16  Sa malip-ot na lang nga tion indi na ninyo ako makita, kag sa liwat, sa malip-ot lang nga tion makita ninyo ako.” 17  Gani ang pila sa iya mga disipulo nagsinilingay: “Ano ang kahulugan sini nga nagasiling sia sa aton, ‘Sa malip-ot na lang nga tion indi na ninyo ako makita, kag sa liwat, sa malip-ot lang nga tion makita ninyo ako,’ kag, ‘bangod makadto ako sa Amay’?” 18  Busa nagsiling sila: “Ano ang kahulugan sini nga nagasiling sia, ‘malip-ot na lang nga tion’? Wala kita makahibalo sang iya ginahambal.” 19  Nahantop ni Jesus nga luyag nila magpamangkot sa iya, gani nagsiling sia sa ila: “Nagapamangkutanay bala kamo nahanungod sini, bangod nagsiling ako, Sa malip-ot na lang nga tion indi na ninyo ako makita, kag sa liwat, sa malip-ot lang nga tion makita ninyo ako? 20  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Magahibi kamo kag magahaya, apang ang kalibutan magakasadya; magakasubo kamo, apang ang inyo kasubo mangin kalipay. 21  Ang babayi nagakasubo kon nagabata sia, bangod nag-abot na ang iya tion; apang kon mabun-ag na niya ang bata, indi na niya madumduman ang kapipit-an bangod sa kalipay nga nabun-ag ang isa ka tawo sa kalibutan. 22  Gani, kamo man karon nagakasubo gid; apang makigkita ako sa inyo liwat kag magakasadya ang inyo tagipusuon, kag wala sing isa nga magakuha sa inyo sang inyo kalipay. 23  Kag sa sina nga adlaw wala gid kamo sing ipamangkot sa akon. Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Kon magpangayo kamo sa Amay sang bisan ano nga butang sa akon ngalan ihatag niya ini sa inyo. 24  Tubtob karon wala pa kamo makapangayo sang bisan isa ka butang sa akon ngalan. Pangayo kag magabaton kamo, agod ang inyo kalipay mangin bug-os. 25  “Ginahambal ko ini sa inyo paagi sa mga pagpaanggid. Magaabot ang tion nga indi na ako maghambal sa inyo paagi sa mga pagpaanggid, kundi isugid ko sa inyo sing maathag ang nahanungod sa Amay. 26  Sa sina nga adlaw magapangayo kamo sa akon ngalan, kag wala ako nagasiling sa inyo nga magapangabay ako sa Amay tungod sa inyo. 27  Kay ang Amay mismo nagahigugma sa inyo, bangod ginahigugma ninyo ako kag nagapati kamo nga naggikan ako sa Amay subong iya tiglawas. 28  Naggikan ako sa Amay kag nagkari sa kalibutan. Dugang pa, magabiya ako sa kalibutan kag makadto sa Amay.” 29  Ang iya mga disipulo nagsiling: “Tan-awa! Karon nagahambal ka sing maathag, kag wala nagahambal paagi sa pagpaanggid. 30  Karon nahibaluan namon nga nakahibalo ka sang tanan nga butang kag indi na kinahanglan nga pamangkuton pa ikaw ni bisan sin-o. Bangod sini nagapati kami nga ikaw naggikan sa Dios.” 31  Si Jesus nagsabat sa ila: “Nagapati na bala kamo karon? 32  Yari karon! Magaabot ang tion, sa pagkamatuod, nag-abot na ini, nga magaalaplaag kamo, ang kada isa sa iya kaugalingon nga balay, kag biyaan ninyo ako nga nagaisahanon; apang wala ako nagaisahanon, bangod ang Amay upod sa akon. 33  Ginsiling ko ini nga mga butang sa inyo agod paagi sa akon may paghidait kamo. Sa kalibutan may kapipit-an kamo, apang magpakabakod kamo! Nadaug ko ang kalibutan.”

Footnote