Juan 13:1-38

13  Nahibaluan ni Jesus antes sang kapiestahan sang paskua nga nag-abot na ang iya tion nga magtaliwan sa sini nga kalibutan pakadto sa Amay. Kag bangod ginhigugma niya ang mga iya nga yari sa kalibutan, padayon niya nga ginhigugma sila tubtob sa katapusan.  Ginbutang na sang Yawa sa tagipusuon ni Judas Iscariote, nga anak ni Simon, nga luiban sia. Samtang nagapadayon ang panihapon,  kag bangod nahibaluan niya nga ang tanan nga butang gintugyan sang Amay sa iya mga kamot kag sia naggikan sa Dios kag magakadto sa Dios,  nagtindog sia halin sa lamesa kag ginbutang ang iya kunop sa higad. Kag nagkuha sia sang tualya kag nangwagkus.  Pagkatapos sini ginbutangan niya sing tubig ang palanggana kag ginhinawan ang mga tiil sang mga disipulo kag ginpahiran ini sing tualya nga ginwagkus niya.  Kag nagpalapit sia kay Simon Pedro. Nagsiling sia sa iya: “Ginuo, hinawan mo bala ang akon mga tiil?”  Bilang sabat si Jesus nagsiling sa iya: “Indi mo pa mahangpan karon ang ginahimo ko, apang mahangpan mo ini pagkatapos sini nga mga butang.”  Nagsiling si Pedro sa iya: “Indi ka gid maghinaw sang akon mga tiil.” Nagsabat si Jesus sa iya: “Kon indi ko ikaw paghinawan, wala ka sing bahin sa akon.”  Nagsiling si Simon Pedro sa iya: “Ginuo, indi lamang ang akon mga tiil, kundi pati man ang akon mga kamot kag ang akon ulo.” 10  Nagsiling si Jesus sa iya: “Sia nga nakapaligo indi na kinahanglan manghinaw luwas sa iya mga tiil, kundi matinlo sia sing bug-os. Kag kamo matinlo, apang indi tanan.” 11  Sa pagkamatuod, kilala niya ang tawo nga magaluib sa iya. Amo kon ngaa nagsiling sia: “Indi tanan sa inyo matinlo.” 12  Karon, sang mahinawan na niya ang ila mga tiil kag masuksok ang iya kunop kag nagsaliay liwat sa lamesa, nagsiling sia sa ila: “Nahangpan bala ninyo ang akon ginhimo sa inyo? 13  Ginatawag ninyo ako, ‘Manunudlo,’ kag, ‘Ginuo,’ kag husto ang ginasiling ninyo, kay amo gid man ako. 14  Busa, kon ako, bisan pa Ginuo kag Manunudlo, naghinaw sang inyo mga tiil, kamo man dapat maghinaw sang mga tiil sang isa kag isa. 15  Kay naghatag ako sa inyo sang sulundan, nga subong sang ginhimo ko sa inyo, dapat man ninyo himuon. 16  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Ang ulipon indi daku pa sa iya agalon, ukon ang ginpadala daku pa sa nagpadala sa iya. 17  Kon nahibaluan ninyo ini nga mga butang, malipayon kamo kon himuon ninyo ini. 18  Wala ako nagahambal tuhoy sa inyo tanan; kilala ko ang akon mga ginpili. Apang amo sini agod matuman ang Kasulatan, ‘Sia nga nagakaon sang akon tinapay nagbayaw sang iya tikod batok sa akon.’ 19  Sa sini nga tion ginasilingan ko kamo antes ini mahanabo, agod kon mahanabo ini mapati kamo nga ako amo sia. 20  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Sia nga nagabaton kay bisan sin-o nga akon ginpadala nagabaton man sa akon. Subong man sia nga nagabaton sa akon, nagabaton man sa iya nga nagpadala sa akon.” 21  Sa tapos masiling ini, si Jesus nalisang, kag nagpahayag sia kag nagsiling: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Ang isa sa inyo magaluib sa akon.” 22  Nagtinulukay ang mga disipulo, nga nagapalibog kon sin-o ang iya ginatumod. 23  May nagasaliay sa luyo* ni Jesus nga isa sa iya mga disipulo, kag hinigugma sia ni Jesus. 24  Gani nagtango si Simon Pedro sa iya kag nagsiling sa iya: “Isugid kon sin-o ang iya ginatumod.” 25  Gani nagsandiay sia sa dughan ni Jesus kag nagsiling sa iya: “Ginuo, sin-o sia?” 26  Busa nagsabat si Jesus: “Sia amo ang hatagan ko sing tinapay nga akon itum-oy.” Gani, sang natum-oy na niya ang tinapay, ginkuha niya ini kag ginhatag kay Judas, ang anak ni Simon Iscariote. 27  Kag sa tapos niya mabaton ang tinapay, nagsulod si Satanas sa iya. Gani, nagsiling si Jesus sa iya: “Kon ano ang imo himuon himua ini gilayon.” 28  Apang, wala sa mga nagasaliay sa lamesa ang nakahibalo kon sa ano nga katuyuan ginsiling niya ini sa iya. 29  Sa pagkamatuod, bangod si Judas ang nagakapot sang kahon sang kuarta nagahunahuna ang iban nga si Jesus nagsiling sa iya: “Magbakal ka sang mga butang nga kinahanglan naton para sa kapiestahan,” ukon dapat sia maghatag sa mga imol. 30  Gani, sa tapos niya nabaton ang tinapay, naggua sia gilayon. Kag gab-i sadto. 31  Sang nakagua na sia, nagsiling si Jesus: “Karon ang Anak sang tawo ginahimaya, kag ang Dios ginahimaya paagi sa iya. 32  Kag ang Dios mismo ang magahimaya sa iya, kag himayaon niya sia gilayon. 33  Mga anak, kaupod ninyo ako sa malip-ot pa nga tion. Pangitaon ninyo ako; kag subong sang ginsiling ko sa mga Judiyo, ‘Kon diin ako makadto indi kamo makakadto,’ ginasiling ko man ini sa inyo karon. 34  Nagahatag ako sa inyo sang isa ka bag-o nga sugo, nga maghigugmaanay kamo; subong nga ako nagahigugma sa inyo, maghigugmaanay man kamo. 35  Paagi sa sini ang tanan makahibalo nga kamo mga disipulo ko, kon nagahigugmaanay kamo.” 36  Si Simon Pedro nagsiling sa iya: “Ginuo, diin ka makadto?” Nagsabat si Jesus: “Kon diin ako makadto indi ka makasunod sa akon karon, apang magasunod ka sa ulihi.” 37  Nagsiling si Pedro sa iya: “Ginuo, ngaa indi ako makasunod sa imo karon? Ihatag ko ang akon kalag para sa imo.” 38  Nagsabat si Jesus: “Ihatag mo bala ang imo kalag para sa akon? Sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, Indi gid magpamalo ang manok tubtob mapanghiwala mo ako sing tatlo ka beses.”

Footnote

Ju 13:23 * Sa literal, “sa atubangan sang dughan.”