Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Juan 12:1-50

12  Anom ka adlaw antes sang paskua, nag-abot si Jesus sa Betania, diin didto si Lazaro nga ginbanhaw ni Jesus gikan sa mga patay.  Gani naghanda sila didto sang panihapon para sa iya, kag si Lazaro isa sa mga nagsaliay sa lamesa kaupod niya, kag si Marta nag-alagad sa ila.  Gani nagkuha si Maria sang mga tunga sa litro nga mahumot nga lana, nga puro nga nardo kag malahalon gid, kag ginhaplasan niya ang mga tiil ni Jesus kag ginpahiran ini sang iya buhok. Ang balay natugob sang kaamyon sang mahumot nga lana.  Apang si Judas Iscariote, nga isa sa iya mga disipulo kag buot na magluib sa iya, nagsiling:  “Ngaa wala ginbaligya ining mahumot nga lana sing tatlo ka gatos ka denario* kag ginhatag sa imol nga mga tawo?”  Apang, ginsiling niya ini indi bangod nabalaka sia sa mga imol, kundi bangod kawatan sia kag yara sa iya ang kahon sang kuarta kag ginakuha niya ang kuarta nga ginasulod sa sini.  Gani si Jesus nagsiling: “Pabay-i ninyo sia, agod mahimo niya ini nga kinabatasan para sa adlaw sang akon lubong.  Kay ang mga imol kaupod ninyo pirme, apang ako indi ninyo kaupod pirme.”  Gani sang nahibaluan sang daku nga kadam-an sang mga Judiyo nga didto sia, nagkadto sila, indi lamang tungod kay Jesus, kundi agod makita man si Lazaro, nga ginbanhaw niya gikan sa mga patay. 10  Ang puno nga mga saserdote nagsinapol karon agod patyon man si Lazaro, 11  kay tungod sa iya madamo nga Judiyo ang nagkadto didto kag nagtuo kay Jesus. 12  Sang masunod nga adlaw, sang mabatian sang daku nga kadam-an nga nagkadto sa kapiestahan nga maabot si Jesus sa Jerusalem, 13  nagkuha sila sang mga paklang sang palma kag naggua sa pagsugata sa iya. Kag nagsinggit sila: “Luwasa sia, nagapangamuyo kami! Pakamaayuhon sia nga nagakari sa ngalan ni Jehova, ang hari sang Israel!” 14  Nian sang nakita ni Jesus ang tinday nga asno, nagsakay sia sa sini, subong sang nasulat na: 15  “Indi ka magkahadlok, anak nga babayi sang Sion. Yari karon! Ang imo hari magakari, nga nagasakay sa polyino sang asno.” 16  Wala ini anay mahangpan sang iya mga disipulo, apang sang nahimaya na si Jesus, nian nadumduman nila nga nasulat ini tuhoy sa iya kag ini ginhimo nila sa iya. 17  Gani ang kadam-an nga kaupod niya sang gintawag niya si Lazaro nga maggua sa lulubngan kag sang ginbanhaw sia gikan sa mga patay padayon nga nagpanaksi tuhoy sa iya. 18  Bangod sini nagkadto man sa iya ang kadam-an kay nabatian nila nga ginhimo niya ini nga tanda. 19  Gani ang mga Fariseo nagsinilingay: “Nakita na ninyo, wala gid kita sing mahimo. Tan-awa! Ang bug-os nga kalibutan nagasunod na sa iya.” 20  Karon may pila ka Griego sa mga nagtaklad sa pagsimba sa tion sang kapiestahan. 21  Gani nagpalapit sila kay Felipe nga taga-Betsaida sa Galilea, kag nagpangabay sila sa iya, nga nagasiling: “Ginuo, luyag namon makigkita kay Jesus.” 22  Naglakat si Felipe kag nagsugid kay Andres. Naglakat si Andres kag si Felipe kag nagsugid kay Jesus. 23  Apang si Jesus nagsabat sa ila, nga nagasiling: “Nag-abot na ang tion agod himayaon ang Anak sang tawo. 24  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Kon ang isa ka uyas sang trigo indi mahulog sa duta kag mapatay, nagapabilin ini nga isa lamang ka uyas; apang kon mapatay ini, nagapamunga ini sing madamo. 25  Sia nga nagahigugma sa iya kalag nagalaglag sini, apang sia nga nagadumot sa iya kalag sa sini nga kalibutan magatipig sini para sa kabuhi nga walay katapusan. 26  Kon ang bisan sin-o mag-alagad sa akon, magsunod sia sa akon, kag kon diin ako didto man ang akon alagad. Kon ang bisan sin-o mag-alagad sa akon, padunggan sia sang Amay. 27  Karon nalisang ang akon kalag, kag ano ang isiling ko? Amay, luwasa ako sa sini nga tion. Apang, amo sini kon ngaa nagdangat ako sa sini nga tion. 28  Amay, himayaa ang imo ngalan.” Nian may tingog gikan sa langit: “Ginhimaya ko na ini kag himayaon ko ini liwat.” 29  Gani ang kadam-an nga nagtindog didto kag nakabati sini nagsiling nga nagdaguob. Ang iban nagsiling: “Naghambal sa iya ang isa ka anghel.” 30  Si Jesus nagsiling: “Nabatian ini nga tingog, indi tungod sa akon, kundi tungod sa inyo. 31  Karon may paghukom sa sini nga kalibutan; karon ang manuggahom sini nga kalibutan tabugon. 32  Apang kon bayawon ako gikan sa duta, buyukon ko ang tanan nga sahi sang mga tawo sa akon.” 33  Ginsiling niya ini agod ipakita kon paano sia mapatay sa indi madugay. 34  Gani nagsabat ang kadam-an sa iya: “Nabatian namon gikan sa Kasuguan nga ang Cristo magapabilin sing dayon; ngaa nagsiling ka nga ang Anak sang tawo dapat bayawon? Sin-o ining Anak sang tawo?” 35  Busa si Jesus nagsiling sa ila: “Ang kapawa mangin sa tunga ninyo sa malip-ot pa nga tion. Maglakat kamo samtang yara sa inyo ang kapawa, agod indi kamo madaug sang kadudulman; kag sia nga nagalakat sa kadudulman wala makahibalo kon diin sia nagapakadto. 36  Samtang yara sa inyo ang kapawa, magtuo kamo sa kapawa, agod mangin mga anak kamo sang kapawa.” Ginhambal ini ni Jesus kag naglakat sia kag nagpanago gikan sa ila. 37  Apang bisan pa nakahimo sia sang madamo gid nga tanda sa atubangan nila, wala sila magtuo sa iya, 38  agod matuman ang pulong nga ginsiling ni Isaias nga manalagna: “Jehova, sin-o ang nagtuo sa butang nga amon nabatian? Kag kon tuhoy sa butkon ni Jehova, kay sin-o ini ginpahayag?” 39  Kon ngaa indi sila makapati bangod nagsiling liwat si Isaias: 40  “Ginbulag niya ang ila mga mata kag ginpatig-a ang ila tagipusuon, agod indi makakita ang ila mga mata kag makahangop ang ila tagipusuon kag magliso kag ayuhon ko sila.” 41  Ginsiling ini ni Isaias bangod nakita niya ang iya himaya, kag naghambal sia tuhoy sa iya. 42  Gani, madamo sa mga manugdumala ang nagtuo sa iya, apang bangod sang mga Fariseo wala sila magpahayag sini, agod indi sila pagsikwayon sa sinagoga; 43  kay ginhigugma nila ang pagdayaw sang mga tawo sing labi pa sa pagdayaw sang Dios. 44  Apang, si Jesus mabaskog nga nagsiling: “Sia nga nagatuo sa akon nagatuo, indi lamang sa akon, kundi sa iya man nga nagpadala sa akon; 45  kag sia nga nakakita sa akon nakakita man sa iya nga nagpadala sa akon. 46  Nagkari ako subong kapawa sa kalibutan, agod ang tagsatagsa nga nagatuo sa akon indi magpabilin sa kadudulman. 47  Apang kon ang bisan sin-o magpamati sa akon mga pinamulong kag wala nagatuman sa sini, wala ko sia ginahukman; kay nagkari ako, indi sa paghukom sa kalibutan, kundi sa pagluwas sa kalibutan. 48  Sia nga wala nagasapak sa akon kag wala nagabaton sang akon mga pinamulong, may isa nga magahukom sa iya. Ang pulong nga akon ginhambal amo ang magahukom sa iya sa katapusan nga adlaw; 49  bangod wala ako naghambal gikan sa akon lamang kaugalingon, kundi ang Amay nga nagpadala sa akon nagsugo sa akon kon ano ang isiling kag kon ano ang ihambal. 50  Kag nahibaluan ko nga ang iya sugo nagakahulugan sang kabuhi nga walay katapusan. Gani ang akon ginahambal, ginahambal ko suno sa ginsiling sa akon sang Amay.”

Footnote

Ju 12:5 * Tan-awa ang nota sa Mat 18:24.