Juan 11:1-57

11  Karon may isa ka tawo nga nagamasakit, si Lazaro nga taga-Betania, sa minuro ni Maria kag ni Marta nga iya utod.  Sa katunayan, si Maria nga naghaplas sang mahumot nga lana sa Ginuo kag nagpahid sa iya tiil paagi sa iya buhok amo ang utod ni Lazaro nga nagamasakit.  Gani ang mag-utod nga babayi nagpadala sang mensahe sa iya, nga nagasiling: “Ginuo, yari karon! nagamasakit ang imo pinalangga nga abyan.”  Apang sang nabatian ini ni Jesus, nagsiling sia: “Ini nga masakit indi para sa kamatayon, kundi para sa himaya sang Dios, agod ang Anak sang Dios mahimaya paagi sa sini.”  Karon ginhigugma ni Jesus si Marta kag ang iya utod nga babayi kag si Lazaro.  Apang sang nabatian niya nga nagamasakit sia, nagpabilin sia sing duha ka adlaw sa duog kon diin sia.  Nian pagkatapos sini nagsiling sia sa mga disipulo: “Makadto kita liwat sa Judea.”  Ang mga disipulo nagsiling sa iya: “Rabbi, kasan-o lang gintinguhaan sang mga taga-Judea nga batuhon ka, kag makadto ka liwat didto?”  Si Jesus nagsabat: “May napulog-duha ka oras sa isa ka adlaw, indi bala? Kon ang isa nagalakat kon adlaw indi sia makabunggo, bangod makita niya ang kapawa sini nga kalibutan. 10  Apang kon ang isa nagalakat kon gab-i, makabunggo sia, bangod ang kapawa wala sa iya.” 11  Ginpamulong niya ini, kag pagkatapos sini nagsiling sia sa ila: “Si Lazaro nga aton abyan nagapahuway, apang makadto ako didto agod pukawon sia sa katulugon.” 12  Gani ang mga disipulo nagsiling sa iya: “Ginuo, kon nagapahuway sia, magaayo sia.” 13  Ang matuod, si Jesus naghambal tuhoy sa iya kamatayon. Apang naghunahuna sila nga naghambal sia tuhoy sa pagpahuway sa katulugon. 14  Busa, sa amo nga tion, si Jesus nagsiling sa ila sing maathag: “Si Lazaro napatay, 15  kag tungod sa inyo nagakasadya ako nga wala ako didto, agod magpati kamo. Apang makadto kita sa iya.” 16  Gani si Tomas nga ginatawag Ang Kapid, nagsiling sa iya mga masigkadisipulo: “Makadto man kita, agod mapatay kita upod sa iya.” 17  Kag sang nag-abot si Jesus, nasapwan niya nga apat ka adlaw na sia sa lulubngan. 18  Ang Betania malapit sa Jerusalem nga mga tatlo ka kilometro ang kalayuon. 19  Gani madamo nga Judiyo ang nagkadto kay Marta kag kay Maria agod lugpayan sila nahanungod sa ila utod. 20  Busa, sang mabatian ni Marta nga nagapakari si Jesus, nagsugata sia sa iya; apang si Maria nagpabilin nga nagalingkod sa balay. 21  Gani si Marta nagsiling kay Jesus: “Ginuo, kon yari ka lang diri, wala kuntani mapatay ang akon utod. 22  Apang karon nakahibalo ako nga bisan ano kadamo nga butang ang pangayuon mo sa Dios, ihatag sang Dios sa imo.” 23  Si Jesus nagsiling sa iya: “Ang imo utod mabanhaw.” 24  Si Marta nagsiling sa iya: “Nakahibalo ako nga mabanhaw sia sa pagkabanhaw sa katapusan nga adlaw.” 25  Si Jesus nagsiling sa iya: “Ako ang pagkabanhaw kag ang kabuhi. Sia nga nagatuo sa akon, bisan pa mapatay sia, mabuhi sia; 26  kag ang tanan nga nagakabuhi kag nagatuo sa akon indi na gid mapatay. Nagapati ka bala sini?” 27  Nagsiling sia sa iya: “Huo, Ginuo; nagapati ako nga ikaw ang Cristo nga Anak sang Dios, ang Isa nga magakari sa kalibutan.” 28  Kag sang nasiling niya ini, naglakat sia kag gintawag ang iya utod nga si Maria, nga nagasiling sing tago: “Yari diri ang Manunudlo kag ginatawag ka.” 29  Sang nabatian niya ini, dalidali sia nga nagtindog kag nagkadto sa iya. 30  Sa katunayan, si Jesus wala pa magsulod sa minuro, kundi didto pa sia sa duog diin ginsugata sia ni Marta. 31  Gani sang makita sang mga Judiyo nga kaupod ni Maria sa balay nga nagalugpay sa iya nga dalidali sia nga nagtindog kag naggua, nagsunod sila sa iya, nga nagahunahuna nga makadto sia sa lulubngan agod maghibi didto. 32  Kag sang nag-abot si Maria sa duog diin didto si Jesus kag pagkakita niya sa iya, naghapa sia sa iya tiilan kag nagsiling sa iya: “Ginuo, kon yari ka lang diri, wala kuntani mapatay ang akon utod.” 33  Busa, sang nakita nga nagahibi sia kag nagahinibi man ang mga Judiyo nga nag-upod sa iya, natandog gid ang tagipusuon ni Jesus kag nalisang sia; 34  kag nagsiling sia: “Diin ninyo sia ginhamyang?” Nagsiling sila sa iya: “Ginuo, kari kag tan-awa.” 35  Nagtulo ang luha ni Jesus. 36  Gani ang mga Judiyo nagsiling: “Tan-awa, palangga gid niya sia!” 37  Apang ang pila sa ila nagsiling: “Indi bala makapugong sa kamatayon sining isa ini nga tawo nga nagbukas sang mga mata sang tawo nga bulag?” 38  Nian liwat nga natandog gid ang tagipusuon ni Jesus kag nagkadto sia sa lulubngan. Sa katunayan, isa ini ka lungib, kag natakpan sang isa ka bato. 39  Si Jesus nagsiling: “Kuhaa ninyo ang bato.” Si Marta, ang utod sang napatay, nagsiling sa iya: “Ginuo, sa sining tion mabaho na sia, kay apat ka adlaw na.” 40  Si Jesus nagsiling sa iya: “Wala bala ako magsiling sa imo nga kon magpati ka makita mo ang himaya sang Dios?” 41  Gani ginkuha nila ang bato. Si Jesus nagtangla kag nagsiling: “Amay, nagapasalamat ako sa imo nga ginpamatian mo ako. 42  Matuod, nakahibalo ako nga pirme mo ako ginapamatian; apang nagahambal ako tungod sa kadam-an nga nagatindog sa palibot, agod magpati sila nga ginpadala mo ako.” 43  Kag sang nasiling na niya ini, nagsinggit sia sa mabaskog nga tingog: “Lazaro, gua ka!” 44  Ang tawo nga napatay naggua nga nasamburan sang tela ang iya mga tiil kag mga kamot, kag ang iya nawong naputos sang tela. Si Jesus nagsiling sa ila: “Hubari ninyo sia kag palakta.” 45  Busa madamo sa mga Judiyo nga nagkadto kay Maria kag nakakita sang ginhimo ni Jesus ang nagtuo sa iya; 46  apang ang pila sa ila nagkadto sa mga Fariseo kag ginsugiran sila sang ginhimo ni Jesus. 47  Gani gintipon sang puno nga mga saserdote kag sang mga Fariseo ang Sanhedrin* kag nagsiling: “Ano ang aton himuon, kay ini nga tawo nagahimo sang madamo nga tanda? 48  Kon pabay-an naton sia, sila tanan magatuo sa iya, kag ang mga Romano magakari kag magaagaw sang aton duog sang pagsimba kag sang aton pungsod.” 49  Apang ang isa sa ila, si Caifas, ang mataas nga saserdote sa amo nga tuig, nagsiling sa ila: “Wala gid kamo sing nahibaluan, 50  kag wala gid ninyo ginahunahuna nga para sa inyo kaayuhan nga mapatay ang isa ka tawo para sa katawhan kag agod indi malaglag ang bug-os nga pungsod.” 51  Apang ini wala niya ginsiling sa iya lamang kaugalingon; kundi bangod sia ang mataas nga saserdote sa amo nga tuig, gintagna niya nga si Jesus gintalana nga mapatay para sa pungsod, 52  kag indi lamang para sa pungsod, kundi agod matipon man niya nga nahiusa ang mga anak sang Dios nga nag-alaplaag. 53  Busa kutob sadto nga adlaw nagsinapol sila agod patyon sia. 54  Busa si Jesus wala na maglakatlakat sing dayag sa tunga sang mga Judiyo, kundi nagbiya sia didto pakadto sa duta nga malapit sa kahanayakan, sa siudad nga ginatawag Efraim, kag nagpabilin sia didto upod sa iya mga disipulo. 55  Karon malapit na ang paskua sang mga Judiyo, kag madamo nga tawo ang nagtaklad gikan sa kaumhan pakadto sa Jerusalem antes sang paskua agod tinluan ang ila kaugalingon paagi sa seremonya. 56  Gani ginpangita nila si Jesus kag nagasinilingay sila samtang nagatindog sila sa templo: “Ano sa banta ninyo? Indi gid bala sia magkadto sa kapiestahan?” 57  Karon, nagmando ang puno nga mga saserdote kag mga Fariseo nga ang bisan sin-o nga makahibalo kon diin sia dapat magsugid sini, agod madakop nila sia.

Footnote

Ju 11:47 * Tan-awa ang nota sa Mat 26:59.