Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Juan 1:1-51

1  Sa ginsuguran amo ang Pulong, kag ang Pulong kaupod sang Dios, kag ang Pulong isa ka dios.*  Sa ginsuguran ining isa kaupod sang Dios.  Ang tanan nga butang nagluntad paagi sa iya, kag wala sing bisan isa ka butang nga nagluntad nga indi paagi sa iya.  Paagi sa iya nagluntad ang kabuhi, kag ang kabuhi amo ang kapawa sang mga tawo.  Kag ang kapawa nagasilak sa kadudulman, apang ang kadudulman wala makadaug sini.  May isa ka tawo nga ginpadala subong tiglawas sang Dios: ang iya ngalan Juan.  Ini nga tawo nag-abot subong isa ka saksi, sa pagpanaksi tuhoy sa kapawa, agod ang tanan nga sahi sang mga tawo magpati paagi sa iya.  Indi sia ang kapawa, kundi sia ang magapanaksi tuhoy sini nga kapawa.  Ang matuod nga kapawa nga nagahatag sang kasanag sa tanan nga sahi sang tawo magaabot na sa kalibutan. 10  Yara na sia sa kalibutan, kag ang kalibutan nagluntad paagi sa iya, apang wala sia makilala sang kalibutan. 11  Nag-abot sia sa iya kaugalingon nga lugar, apang wala sia ginbaton sang iya kaugalingon nga katawhan. 12  Apang, ang tanan nga nagbaton sa iya ginhatagan niya sing kinamatarong nga mangin mga anak sang Dios, bangod nagtuo sila sa iya ngalan; 13  kag natawo sila, indi paagi sa dugo ukon sa kabubut-on sang unod ukon sa kabubut-on sang tawo, kundi paagi sa kabubut-on sang Dios. 14  Gani ang Pulong nangin unod kag nagpuyo sa tunga naton, kag nakita naton ang iya himaya, ang himaya nga iya sang bugtong nga anak gikan sa isa ka amay; kag puno sia sang wala tupong nga kaayo* kag kamatuoran. 15  (Nagpanaksi si Juan tuhoy sa iya, huo, nagsinggit pa gani sia—sia ang naghambal sini—nga nagasiling: “Ang isa nga nagapakari sunod sa akon nauna sa akon, bangod una sia nga nagluntad sa akon.”) 16  Kay tanan kita nakabaton gikan sa iya kabuganaan, nga amo ang sunodsunod nga wala tupong nga kaayo. 17  Bangod ang Kasuguan ginhatag paagi kay Moises, ang wala tupong nga kaayo kag ang kamatuoran nagluntad paagi kay Jesucristo. 18  Wala gid sing tawo nga nakakita sa Dios sa bisan ano nga tion; ang bugtong nga anak nga isa ka dios nga yara sa luyo* sang Amay amo ang isa nga nagpaathag tuhoy sa iya. 19  Karon amo ini ang panaksi ni Juan sang ang mga Judiyo nagpadala sa iya sang mga saserdote kag mga Levinhon gikan sa Jerusalem agod pamangkuton sia: “Sin-o ka?” 20  Kag nagpahayag sia kag wala magpanghiwala, kundi nag-ako: “Indi ako ang Cristo.” 21  Kag nagpamangkot sila sa iya: “Kon amo, sin-o ka? Si Elias bala?” Kag nagsiling sia: “Indi.” “Ikaw bala Ang Manalagna?” Kag nagsabat sia: “Indi!” 22  Gani nagsiling sila sa iya: “Sin-o ka? agod nga may isabat kami sa mga nagpadala sa amon. Ano ang masiling mo tuhoy sa imo kaugalingon?” 23  Nagsiling sia: “Ako ang tingog sang isa nga nagasinggit sa kahanayakan, ‘Tadlunga ninyo ang dalan ni Jehova,’ subong sang ginsiling ni Isaias nga manalagna.” 24  Karon ang mga pinadala naggikan sa mga Fariseo. 25  Gani nagpamangkot sila sa iya kag nagsiling sa iya: “Kon amo, ngaa nagapangbawtismo ka kon indi ikaw ang Cristo ukon si Elias ukon Ang Manalagna?” 26  Nagsabat si Juan sa ila, nga nagasiling: “Nagabawtismo ako sa tubig. Sa tunga ninyo may isa nga wala ninyo makilala, 27  ang isa nga magakari sunod sa akon, apang indi ako takus sa paghubad sa higot sang iya mga sandalyas.” 28  Nahanabo ini sa Betania* sa tabok sang Jordan, diin nagapangbawtismo si Juan. 29  Sang masunod nga adlaw nakita niya si Jesus nga nagapalapit sa iya, kag nagsiling sia: “Tan-awa, ang Kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan! 30  Sia amo ang ginapatuhuyan ko sang nagpamulong ako, Sunod sa akon may isa ka tawo nga magakari nga nauna sa akon, bangod una sia nga nagluntad sa akon. 31  Bisan ako wala makakilala sa iya, apang kon ngaa nagabawtismo ako sa tubig, ini agod mapadayag sia sa Israel.” 32  Nagpanaksi man si Juan, nga nagasiling: “Nakita ko ang espiritu nga nagkunsad kaangay sa salampati gikan sa langit, kag nagpabilin ini sa iya. 33  Bisan ako wala makakilala sa iya, apang ang Isa mismo nga nagpadala sa akon sa pagbawtismo paagi sa tubig nagsiling sa akon, ‘Sa isa nga makita mo ang espiritu nga nagakunsad kag nagapabilin sa iya, sia amo ang nagabawtismo paagi sa balaan nga espiritu.’ 34  Kag nakita ko ini, kag nagapanaksi ako nga sia amo ang Anak sang Dios.” 35  Liwat sang masunod nga adlaw nagatindog si Juan upod sa duha sa iya mga disipulo, 36  kag samtang nagatulok sia kay Jesus nga nagalakat nagsiling sia: “Tan-awa, ang Kordero sang Dios!” 37  Kag nakabati ang duha ka disipulo sang ginsiling niya ini, kag nagsunod sila kay Jesus. 38  Nian nagbalikid si Jesus kag sang nakita nga nagasunod sila, nagsiling sia sa ila: “Ano ang ginapangita ninyo?” Nagsiling sila sa iya: “Rabbi, (nga kon badbaron nagakahulugan, Manunudlo,) diin ka nagadayon?” 39  Nagsiling sia sa ila: “Kari, agod makita ninyo.” Gani nag-upod sila kag nakita kon diin sia nagadayon, kag nagpabilin sila upod sa iya sa sina nga adlaw; mga ikanapulo nga oras* sadto. 40  Ang isa sa duha nga nakabati sa ginsiling ni Juan kag nagsunod kay Jesus amo si Andres nga utod ni Simon Pedro. 41  Una niya nga nakita ang iya utod, nga si Simon, kag nagsiling sia sa iya: “Nakita namon ang Mesias” (nga kon badbaron nagakahulugan, Cristo). 42  Gindala niya sia kay Jesus. Sang nagtulok si Jesus sa iya, nagsiling sia: “Ikaw si Simon nga anak ni Juan; tawgon ka nga Cefas” (nga ginabadbad nga Pedro). 43  Sang masunod nga adlaw luyag niya magkadto sa Galilea. Nian nakita ni Jesus si Felipe kag nagsiling sa iya: “Mangin sumulunod ko.” 44  Si Felipe taga-Betsaida, gikan sa siudad ni Andres kag ni Pedro. 45  Nakita ni Felipe si Natanael kag nagsiling sa iya: “Nakita namon ang isa nga tuhoy sa iya nagsulat si Moises sa Kasuguan kag subong man ang mga Manalagna, si Jesus, nga anak ni Jose, nga taga-Nazaret.” 46  Apang nagsiling si Natanael sa iya: “May maayo bala nga butang nga magagikan sa Nazaret?” Nagsiling si Felipe sa iya: “Kari kag tan-awa.” 47  Nakita ni Jesus si Natanael nga nagapalapit sa iya kag nagsiling tuhoy sa iya: “Tan-awa, ang matuod nga Israelinhon, nga sa iya wala sing daya.” 48  Nagsiling si Natanael sa iya: “Paano mo ako nakilala?” Bilang sabat si Jesus nagsiling sa iya: “Antes ka gintawag ni Felipe, sang didto ka sa idalom sang higuera, nakita ko ikaw.” 49  Nagsabat si Natanael sa iya: “Rabbi, ikaw ang Anak sang Dios, ikaw ang Hari sang Israel.” 50  Bilang sabat si Jesus nagsiling sa iya: “Nagapati ka bala bangod ginsiling ko sa imo nga nakita ko ikaw sa idalom sang higuera? Makakita ka sang mga butang nga daku pa sa sini.” 51  Nagsiling pa sia sa iya: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Makita ninyo ang langit nga nabuksan kag ang mga anghel sang Dios nga nagasaka-panaug sa Anak sang tawo.”

Footnote

Ju 1:1 * Tan-awa ang Apendise 3.
Ju 1:14 * Ini nga mga tinaga nagakahulugan sang wala bayad kag di-bagay nga dulot nga wala ginpangabudlayan agod mangin takus sa sini.
Ju 1:18 * Sa literal, “sa dughan.”
Ju 1:28 * Indi ang Betania nga malapit sa Jerusalem.
Ju 1:39 * Mga alas 4 sa hapon, nagaisip sugod sa pagbutlak sang adlaw.