Hebreo 11:1-40

11  Ang pagtuo amo ang masaligan nga pagpaabot sa mga butang nga ginalauman, ang maathag nga pagpasundayag sang mga katunayan bisan indi makita.  Kay paagi sa sini nakabaton sang pamatuod ang mga tawo sang una nga panahon.  Bangod sa pagtuo nahantop naton nga ang mga sistema sang mga butang ginpahamtang sing mahim-ong paagi sa pulong sang Dios, amo nga ang makita naggikan sa mga butang nga indi makita.  Bangod sa pagtuo si Abel nagdulot sang halad sa Dios nga daku pa ang balor sangsa kay Cain, nga paagi sini nga pagtuo nakabaton sia sang pamatuod nga matarong sia, nga ang Dios nagpanaksi may kaangtanan sa iya mga dulot; kag paagi sa sini, bisan pa patay na sia, nagahambal pa gihapon.  Bangod sa pagtuo si Enoc ginliton agod indi makakita sang kamatayon, kag indi sia makita bisan diin bangod ginliton sia sang Dios; kay sang wala pa sia maliton may pamatuod sia nga ginpahamut-an gid niya ang Dios.  Dugang pa, kon wala sing pagtuo imposible nga mapahamut-an gid sia, kay ang nagapalapit sa Dios dapat magpati nga nagaluntad sia kag ginapadyaan niya ang mga nagapangita sa iya sing hanuot.  Bangod sa pagtuo si Noe, sa tapos ginhatagan sing paandam sang Dios tuhoy sa mga butang nga wala pa makita, nagpakita sang diosnon nga kahadlok kag nagtukod sang arka agod maluwas ang iya panimalay; kag paagi sini nga pagtuo ginpakamalaut niya ang kalibutan, kag nangin manunubli sia sang pagkamatarong nga suno sa pagtuo.  Bangod sa pagtuo si Abraham nagtuman sang gintawag sia sa pagkadto sa duog nga gintalana nga batunon niya subong palanublion; kag naglakat sia, bisan pa wala niya mahibaluan kon diin sia makadto.  Bangod sa pagtuo nagpuyo sia subong dumuluong sa duta nga ginsaad subong nga sa iban nga duta, kag nagpuyo sia sa mga tolda upod kay Isaac kag kay Jacob, ang kaupod niya nga mga manunubli sang amo man nga saad. 10  Kay ginahulat niya ang siudad nga may matuod nga mga sadsaran, nga ang manunukod kag manugbuhat sini nga siudad amo ang Dios. 11  Bangod man sa pagtuo si Sara nakabaton sang gahom sa pagpanamkon sing binhi, bisan pa lampas na sia sa edad para sa sini, sanglit ginkabig niya nga matutom ang nagsaad. 12  Gani gikan man sa isa ka tawo, kag sa iya nga daw patay na, nabun-ag ang mga anak nga subong kadamo sang mga bituon sa langit kag sang mga balas sa higad sang dagat, nga indi maisip. 13  Sila tanan napatay nga may pagtuo, bisan pa wala nila matigayon ang katumanan sang mga saad, apang nakita nila ini gikan sa malayo kag malipayon nga ginbaton ini kag dayag nga nagpahayag nga sila mga estranghero kag umalagi nga mga pumuluyo sa duta. 14  Kay ang mga nagasiling sini nga mga butang nagahatag sang pamatuod nga maukod sila nga nagapangita sang ila kaugalingon nga duog. 15  Apang, kon padayon gid nila nga gindumdom ang duog nga ila ginhalinan, may kahigayunan sila kuntani nga magbalik. 16  Apang karon ginatinguhaan nila ang mas maayo nga duog, nga amo, ang isa nga natungod sa langit. Gani wala sila ginakahuya sang Dios, nga tawgon nila nga ila Dios, kay naghanda sia sang isa ka siudad para sa ila. 17  Bangod sa pagtuo si Abraham, sang gintilawan sia, daw subong nga ginhalad na niya si Isaac, kag ang tawo nga malipayon nga nagbaton sang mga saad nagtinguha nga ihalad ang iya bugtong nga anak, 18  bisan pa ginsilingan na sia: “Ang tawgon nga ‘imo binhi’ mangin paagi kay Isaac.” 19  Apang ginkabig niya nga ang Dios makasarang sa pagbanhaw sa iya bisan gikan sa mga patay; kag gikan sa sini ginbaton man niya sia sa malaragwayon nga paagi. 20  Bangod man sa pagtuo ginpakamaayo ni Isaac si Jacob kag si Esau nahanungod sa mga butang nga magaabot. 21  Bangod sa pagtuo si Jacob, sang madali na lang mapatay, nagpakamaayo sa tagsa ka anak ni Jose kag nagsimba nga nagapanukod sa puno sang iya sungkod. 22  Bangod sa pagtuo si Jose, sang malapit na ang katapusan sang iya kabuhi, nagsambit tuhoy sa paggua sa Egipto* sang mga anak ni Israel; kag naghatag sia sang sugo nahanungod sa iya mga tul-an. 23  Bangod sa pagtuo si Moises gintago sang iya mga ginikanan sa sulod sang tatlo ka bulan sang mabun-ag sia, bangod nakita nila nga matahom ang bata kag wala sila mahadlok sa sugo sang hari. 24  Bangod sa pagtuo si Moises, sang nagdaku na, nangindi nga tawgon nga anak sang anak nga babayi ni Paraon, 25  nga ginpasulabi pa nga pintasan upod sa katawhan sang Dios sa baylo nga maagom ang umalagi nga pagpangalipay sa sala, 26  bangod ginkabig niya ang pagpakahuya sa iya subong Isa nga Hinaplas* subong daku pa nga manggad sangsa mga bahandi sang Egipto; kay gintulok niya sing maayo ang balos nga padya. 27  Bangod sa pagtuo ginbayaan niya ang Egipto, apang wala sia mahadlok sa kaakig sang hari, kay nagpabilin sia nga mapag-on subong nga nakakita sa Isa nga di-makita. 28  Bangod sa pagtuo ginhiwat niya ang paskua kag ginwisik ang dugo, agod ang manuglaglag indi magtandog sa ila mga panganay. 29  Bangod sa pagtuo nagtabok sila sa Pula nga Dagat subong nga sa mamala nga duta, apang sang nangahas ang mga Egiptohanon sa pagtabok sa sini ginlamon sila sang dagat. 30  Bangod sa pagtuo narumpag ang mga pader sang Jerico sa tapos nga nalibot ini sa sulod sang pito ka adlaw. 31  Bangod sa pagtuo si Rahab nga makihilawason wala malaglag upod sa mga nangin di-matinumanon, bangod ginbaton niya sing mahidaiton ang mga espiya. 32  Kag ano pa ang isiling ko? Kay kulangon ako sing tion kon isaysay ko pa ang tuhoy kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Jepte, kay David kag kay Samuel kag sa iban pa nga mga manalagna, 33  nga paagi sa pagtuo naglutos sang mga ginharian sa inaway, naghimo sang pagkamatarong, nag-agom sang mga saad, nagpakium sa baba sang mga leon, 34  nagpalong sa gahom sang kalayo, nakalikaw sa sulab sang espada, nangin mabakod halin sa maluya nga kahimtangan, nangin isganan sa inaway, nagdaug sa mga kasuldadusan sang mga dumuluong. 35  Ginbaton sang mga babayi ang ila mga patay paagi sa pagkabanhaw; apang ang iban nga mga tawo ginpaantos bangod indi sila magbaton sang paghilway paagi sa gawad, agod maagom nila ang mas maayo nga pagkabanhaw. 36  Huo, ang iban gintilawan paagi sa mga yaguta kag mga lapdos, sa pagkamatuod, kapin pa sa sina, paagi sa mga gapos kag mga bilangguan. 37  Ginbato sila, gintilawan sila, gin-utod sila paagi sa lagari, ginpamatay sila paagi sa espada, nagdalangdalang sila nga napanaptan sing mga panit sang mga karnero kag sang mga kanding, samtang yara sila sa kinawad-on, sa kapipit-an, sa idalom sang pagpamintas; 38  kag ang kalibutan indi takus sa ila. Nagdalangdalang sila sa mga desyerto kag sa mga bukid kag sa mga kueba kag sa mga lungib sang duta. 39  Apang sila tanan, bisan pa may pamatuod sila paagi sa ila pagtuo, wala makabaton sang katumanan sang saad, 40  kay nakita na nga daan sang Dios ang isa ka butang nga mas maayo para sa aton, agod indi sila mahimpit kon nahamulag sa aton.

Footnote

Heb 11:22 * Ang Griegong tinaga nga gingamit diri may labot sa Griegong ngalan sang libro nga Exodo.
Heb 11:26 * Sa Griego, “Cristo.”