Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Hebreo 10:1-39

10  Sanglit ang Kasuguan may landong sang maayong mga butang nga magaabot, apang indi ang katunayan sang mga butang, gani indi gid mahimpit sang mga tawo ang mga nagapalapit sa Dios paagi sa amo gihapon nga mga halad nga padayon nila nga ginadulot tuigtuig.  Kay kon makahimpit ini, wala bala kuntani gin-untat ang paghalad, bangod ang mga nagahimo sang sagrado nga pag-alagad nga natinluan sing makaisa gid lang wala na sing hinalung-ong sa mga sala?*  Sa baylo, paagi sini nga mga halad ginapahanumdom ang mga sala tuigtuig,  kay ang dugo sang mga toro nga baka kag sang mga kanding indi makakuha sang mga sala.  Gani sang nag-abot sia sa kalibutan, nagsiling sia: “‘Indi mo luyag ang halad kag dulot, kundi nag-aman ka sang lawas para sa akon.  Wala mo nahamut-an ang bug-os nga mga dulot nga sinunog kag ang dulot tungod sa sala.’  Nian nagsiling ako, ‘Yari karon! Nag-abot ako (sa bahin sang libro nasulat ini tuhoy sa akon) sa paghimo sang imo kabubut-on, O Dios.’”  Sa tapos magsiling: “Indi mo luyag kag wala mo nahamut-an ang mga halad kag mga dulot kag ang bug-os nga mga dulot nga sinunog kag ang dulot tungod sa sala”—mga halad nga ginadulot suno sa Kasuguan—  nian nagsiling gid sia: “Yari karon! Nag-abot ako sa paghimo sang imo kabubut-on.” Ginakuha niya ang nahauna agod mapasad niya ang ikaduha. 10  Paagi sa ginasiling nga “kabubut-on” ginapakabalaan kita paagi sa pagdulot sing lawas ni Jesucristo sing makaisa gid lang. 11  Subong man, ang tagsa ka saserdote nagapahamtang sa iya duog sa adlaw-adlaw agod maghimo sang pagpangalagad sa publiko kag magdulot sang amo man nga mga halad sing masunson, kay indi gid ini makakuha sang bug-os sa mga sala. 12  Apang ini nga tawo nagdulot sang isa lang ka halad tungod sa mga sala sing wala katapusan kag naglingkod sa tuo sang Dios, 13  nga sugod sadto nagahulat tubtob nga ang iya mga kaaway mabutang nga palatungan sang iya mga tiil. 14  Kay paagi sa isa lang ka halad nga gindulot ginhimpit niya sing wala katapusan ang mga ginpakabalaan. 15  Dugang pa, nagasaksi man ang balaan nga espiritu sa aton, kay sa tapos nga nagsiling ini: 16  “‘Amo ini ang katipan nga ipakigkatipan ko sa ila pagkatapos sadto nga mga adlaw,’ siling ni Jehova. ‘Ibutang ko ang akon mga kasuguan sa ila tagipusuon, kag isulat ko ini sa ila hunahuna,’” 17  nagsiling pa ini: “Kag indi ko na gid pagdumdumon pa ang ila mga sala kag ang ila malinapason nga mga buhat.” 18  Karon kon may kapatawaran sa sini, wala na sing dulot tungod sa sala. 19  Gani, mga kauturan, sanglit may pagsalig kita sa paggamit sing dalan pasulod sa balaan nga duog paagi sa dugo ni Jesus, 20  nga ginbuksan niya para sa aton subong isa ka bag-o kag buhi nga dalan paagi sa kurtina, nga amo ang iya unod, 21  kag sanglit may daku kita nga saserdote sa balay sang Dios, 22  magpalapit kita sa Dios nga may maminatud-on nga tagipusuon nga may bug-os nga pasalig sang pagtuo, nga ang aton tagipusuon nawisikan agod matinluan gikan sa malaut nga konsiensia kag ang aton lawas nahugasan sang matinlo nga tubig. 23  Huptan naton sing malig-on ang dayag nga pagpahayag sang aton paglaum nga wala nagakalingkang, kay sia nga nagsaad matutom. 24  Kag hunahunaon naton ang isa kag isa agod pahulagon sa gugma kag sa maayong mga buhat, 25  nga wala ginapabay-an ang aton pagtilipon, subong sang kinabatasan sang iban, kundi nagapalig-unay sa isa kag isa, kag labi na gid samtang nakita ninyo nga malapit na ang adlaw. 26  Kay kon hungod kita nga maghimo sang sala sa tapos mabaton ang sibu nga ihibalo tuhoy sa kamatuoran, wala na sing nabilin nga halad tungod sa mga sala, 27  kundi may makahaladlok nga paghulat sa paghukom kag may kalayuhon nga kaimon nga magalamon sa mga nagapamatok. 28  Ang tawo nga nagasikway sang kasuguan ni Moises mapatay nga wala ginapakitaan sang kaawa, sa pagpamatuod sang duha ukon tatlo. 29  Daw ano pa kabug-at nga silot, sa banta ninyo, ang takus sa tawo nga nagtapak sa Anak sang Dios, kag nagkabig nga kinaandan lang ang dugo sang katipan nga paagi sini ginpakabalaan sia, kag nag-insulto nga may pagtamay sa espiritu sang wala tupong nga kaayo? 30  Kay kilala naton sia nga nagsiling: “Akon ang pagtimalos; ako ang magabalos”; kag sa liwat: “Si Jehova magahukom sa iya katawhan.” 31  Makahaladlok ang mahulog sa mga kamot sang buhi nga Dios. 32  Apang, padayon ninyo nga dumdumon ang nagligad nga mga adlaw nga sa tapos kamo masanagan, nagbatas kamo sang daku nga pagpakig-away sa idalom sang mga pag-antos, 33  kon kaisa samtang nadayag kamo sa mga pasipala kag mga kapipit-an subong nga yara kamo sa teatro, kag kon kaisa samtang nangin mga umalambit kamo sang mga nakaeksperiensia sini. 34  Kay nagpakita kamo sang simpatiya sa mga yara sa bilangguan kag ginbaton ninyo sing malipayon ang pag-ati sa inyo mga pagkabutang, kay nahibaluan ninyo nga may yara kamo mas maayo kag nagapabilin nga ginapanag-iyahan. 35  Gani, indi ninyo pag-isikway ang inyo kahilwayan sa paghambal, nga may daku nga padya nga kabayaran. 36  Kay kinahanglan nga magbatas kamo, agod sa tapos ninyo mahimo ang kabubut-on sang Dios, mabaton ninyo ang katumanan sang saad. 37  Kay sa “malip-ot na lang gid nga tion,” kag “sia nga nagakari magaabot kag indi magpalantang.” 38  “Apang ang isa nga matarong sa akon magakabuhi bangod sa pagtuo,” kag, “kon mag-isol sia, ang akon kalag wala sing kahamuot sa iya.” 39  Karon indi kita ang sahi nga nagaisol sa kalaglagan, kundi ang sahi nga may pagtuo sa pagtipig nga buhi sa kalag.

Footnote

Heb 10:2 * Ukon, “wala na ginakonsiensia bangod sang ila mga sala.”