Filipos 2:1-30

2  Gani, kon may pagpalig-on may kaangtanan kay Cristo, kon may paglipay paagi sa gugma, kon may pagpaambit sing kabalaka sa isa kag isa, kon may mapinalanggaon nga balatyagon kag kaawa,  bug-usa ninyo ang akon kalipay sa paagi nga may pareho kamo nga hunahuna kag pareho nga gugma, nga nahiusa sa kalag, kag isa sing panghunahuna,  nga wala nagahimo sang bisan ano bangod sa huyog nga makigbais ukon bangod sa sobra nga pagpaimportante sang kaugalingon, kundi may pagpaubos sang hunahuna nga nagakabig sa iban nga labaw sa inyo,  nga ginatuon ang mata, indi lamang sa inyo personal nga kaayuhan, kundi sa personal nga kaayuhan man sang iban.  Hupti ninyo ining panimuot sang hunahuna nga yara man kay Cristo Jesus,  nga bisan pa nagluntad sia sa dagway sang Dios, wala sia maghunahuna nga mang-agaw, buot silingon, nga mangin tupong sia sa Dios.  Wala, kundi gin-uba niya ini nga dagway kag nagsuklob sang dagway sang ulipon kag nangin kaanggid sa mga tawo.  Labaw pa sa sina, sang nakita niya ang iya kaugalingon sa dagway sang tawo, nagpaubos sia kag nangin matinumanon tubtob sa kamatayon, huo, kamatayon sa usok sang pag-antos.*  Subong man, sa sini gid nga rason ginbayaw sia sang Dios sa mataas gid nga posisyon kag mainayuhon nga ginhatagan sia sing ngalan nga labaw sa tanan iban pa nga ngalan, 10  agod sa ngalan ni Jesus magluhod ang tagsa ka tuhod sang mga yara sa langit kag sa duta kag sa idalom sang duta, 11  kag ang tagsa ka dila dayag nga magkilala nga si Jesucristo Ginuo sa himaya sang Dios nga Amay. 12  Busa, mga hinigugma ko, subong nga pirme kamo nagatuman, indi lamang sa tion sang akon presensia, kundi labi pa gid karon sa tion nga wala ako, padayon ninyo nga panikasugi ang inyo kaugalingon nga kaluwasan nga may kahadlok kag pagkurog; 13  kay ang Dios amo ang isa nga tungod sa iya nahamut-an nagapanghikot sa sulod ninyo agod magbuot kamo kag manghikot. 14  Padayon nga himua ninyo ang tanan nga butang nga wala sing pagkumod kag pagsinuay, 15  agod kamo mangin wala sing kasawayan kag inosente, mga anak sang Dios nga wala sing depekto sa tunga sang tiko kag balingag nga kaliwatan, nga sa tunga nila nagasiga kamo subong mga suga sa kalibutan, 16  nga padayon nga nagapanguyapot sing hugot sa pulong sang kabuhi, agod may kabangdanan ako sa paghugyaw sa adlaw ni Cristo, nga wala ako magdalagan sing wala pulos ukon lakas nga magpangabudlay sing wala pulos. 17  Wala sapayan, bisan pa ginbubo ako kaangay sang isa ka dulot nga ilimnon sa ibabaw sang halad kag pagpangalagad sa publiko nga sa sini ginpahulag kamo sang pagtuo, nagakalipay ako kag nagakasadya upod sa inyo tanan. 18  Karon sa amo man nga paagi magkalipay man kamo kag magkasadya upod sa akon. 19  Sa akon bahin nagalaum ako kay Ginuong Jesus nga mapadala ko si Timoteo sa inyo sa indi madugay, agod mangin malipayon ako nga kalag kon mabalitaan ko ang nahanungod sa inyo. 20  Kay wala na ako sing iban pa nga may panimuot kaangay sang iya nga magaulikid gid nahanungod sa inyo. 21  Kay ang tanan nga iban pa nagapangita sang ila kaugalingon nga kaayuhan, indi ang iya ni Cristo Jesus. 22  Apang nahibaluan ninyo ang pamatuod nga ginhatag niya tuhoy sa iya kaugalingon, nga kaangay sa anak upod sa amay nagpaulipon sia upod sa akon sa pagpauswag sing maayong balita. 23  Gani, amo ini ang tawo nga ginalauman ko nga ipadala sa gilayon sa tapos nga makita ko ang kahimtangan sang mga butang may kaangtanan sa akon. 24  Nagasalig gid ako sa Ginuo nga makakadto man ako sa indi madugay. 25  Apang, ginahunahuna ko nga kinahanglan ipadala sa inyo si Epafrodito, ang akon utod kag masigkamanugpangabudlay kag masigkasoldado, apang ang inyo pinadala nga tiglawas kag pribado nga alagad para sa akon kinahanglanon, 26  kay nagahandum sia nga makita kamo tanan kag ginapung-awan sia bangod nabatian ninyo nga nagmasakit sia. 27  Huo, sa pagkamatuod, nagmasakit sia nga halos mapatay na; apang ang Dios naluoy sa iya, sa katunayan, indi lamang sa iya, kundi sa akon man, agod indi ako magkasubo sing tuman. 28  Gani ginadalian ko gid ang pagpadala sa iya, agod kon makita ninyo sia magakasadya kamo liwat kag madula ang akon kasubo. 29  Busa abiabiha ninyo sia subong sang kinaandan nga pag-abiabi ninyo sa mga sumulunod sang Ginuo nga may bug-os nga kalipay; kag padayon ninyo nga pakamahalon ang subong sina nga sahi sang mga tawo, 30  kay tungod sa buluhaton sang Ginuo diutayan lang sia mapatay, nga nagabutang sang iya kalag sa katalagman, agod bisan wala kamo diri yari man sia agod maghimo sang pribado nga pag-alagad sa akon.

Footnote

Fil 2:8 * Tan-awa ang Apendise 6.