Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Efeso 4:1-32

4  Busa, ako, nga bilanggo sa Ginuo, nagahingyo sa inyo nga maglakat sing takus sa pagtawag nga inyo nabaton,  nga may bug-os nga pagpaubos sang hunahuna kag kalulo, nga may pagkamapinasensiahon, nga nagabatas sa isa kag isa sa gugma,  nga nagatinguha gid nga tipigan ang pag-isa sa espiritu sa nagapahiusa nga higot sang paghidait.  May isa ka lawas, kag isa ka espiritu, subong nga gintawag kamo sa isa ka paglaum nga sa sini gintawag kamo;  isa ka Ginuo, isa ka pagtuo, isa ka bawtismo;  isa ka Dios kag Amay sang tanan nga tawo, nga labaw sa tanan kag nagapanghikot paagi sa tanan kag yara sa tanan.  Karon ginhatag sa kada isa sa aton ang wala tupong nga kaayo suno sa pagtakus ni Cristo sa wala bayad nga dulot.  Gani nagasiling sia: “Sang nagkayab sia sa kahitaasan nagdala sia sang mga bihag; naghatag sia sang mga dulot nga mga lalaki.”  Karon ano ang kahulugan sang pinamulong nga “nagkayab sia”? Nagakahulugan ini nga nagpanaug man sia sa mas manubo nga mga duog, nga amo, sa duta. 10  Ang isa mismo nga nagpanaug amo man ang isa nga nagkayab sing mataas pa sa bug-os nga kalangitan, agod mabug-os niya ang tanan nga butang. 11  Kag ginhatag niya ang iban subong mga apostoles, ang iban subong mga manalagna, ang iban subong mga ebanghelisador, ang iban subong mga manugbantay kag mga manunudlo, 12  agod pasibuon ang mga balaan, para sa hilikuton sa pag-alagad, sa pagpabakod sa lawas ni Cristo, 13  tubtob makadangat kita tanan sa pag-isa sa pagtuo kag sa sibu nga ihibalo tuhoy sa Anak sang Dios, sa isa ka hamtong nga tawo, sa talaksan sang kataason sang kabug-usan ni Cristo; 14  agod indi na kita mangin mga bata, nga subong ginaanod-anod sang mga balod kag ginapalidpalid sang tagsa ka hangin sang panudlo paagi sa pagkatuso sang mga tawo, paagi sa malimbungon nga pagpadihot sing kabutigan. 15  Kundi sa paghambal sing kamatuoran, paagi sa gugma magtubo kita sa tanan nga butang nga nahisanto sa iya nga amo ang ulo, si Cristo. 16  Gikan sa iya ang bug-os nga lawas, bangod ang mga bahin sini nagaangtanay sing nahisanto kag ginatingob paagi sa tagsa ka lutalutahan nga nagahatag sang kinahanglanon, suno sa nagakaigo nga pagpanghikot sang tagsa ka bahin, nagapatubo sa lawas agod magbakod ini sa gugma. 17  Busa, ginasiling ko ini kag ginapamatud-an sa Ginuo, nga indi na kamo magpadayon sa paglakat subong sang paglakat man sang mga pungsod sa pagkawala-pulos sang ila hunahuna, 18  samtang nadulman sila sa ila hunahuna, kag nahamulag sa kabuhi nga iya sang Dios, bangod wala sila sing nahibaluan, bangod sa katig-a sang ila tagipusuon. 19  Bangod wala na sang tanan nga igbalatyag sa maayo kag malain, nagpatuyang sila sa lugak nga paggawi sa paghimo sang tanan nga sahi sang kahigkuan nga may kakagod. 20  Apang wala ninyo matun-an nga subong sini si Cristo, 21  kon matuod nga nakabati kamo sa iya kag natudluan paagi sa iya, suno sa kamatuoran nga yara kay Jesus, 22  nga ubahon ninyo ang daan nga personalidad nga nahisuno sa inyo paggawi anay kag ginapalain suno sa iya madaya nga mga kailigbon; 23  apang magbag-o kamo sa puersa nga nagapahikot sa inyo hunahuna, 24  kag magsuklob sang bag-o nga personalidad nga gintuga suno sa kabubut-on sang Dios sa matuod nga pagkamatarong kag pagkamainunungon. 25  Gani, karon nga ginsikway na ninyo ang kabutigan, maghambal sang kamatuoran ang kada isa sa inyo sa iya isigkatawo, bangod mga bahin kita nga natungod sa isa kag isa. 26  Kon mangakig kamo, indi kamo magpakasala; indi pagpatunuri sang adlaw nga akig kamo, 27  kag indi paghatagi sing duog ang Yawa. 28  Ang kawatan indi na magpangawat, sa baylo magpangabudlay sia sing lakas, nga nagahimo sang maayo nga buhat paagi sa iya mga kamot, agod may mahatag sia sa isa nga nagakinahanglan. 29  Indi maggua ang dunot nga pinamulong gikan sa inyo baba, kundi ang bisan anong pinamulong nga maayo para sa pagpabakod suno sa kinahanglanon, agod mahatag sini ang maayo sa mga nagapamati. 30  Subong man, indi pagpasubua ang balaan nga espiritu sang Dios, nga ginpat-in sa inyo para sa adlaw sang paghilway paagi sa gawad. 31  Ang tanan nga madinumtanon nga paghinakit kag kaakig kag kasingkal kag sininggitanay kag nagapakalain nga hambal kuhaon gikan sa inyo upod ang tanan nga kalainan. 32  Kundi mangin mainayuhon sa isa kag isa, mapinalanggaon nga may kaawa, nga nagapatawad sing kinabubut-on sa isa kag isa subong nga ang Dios nagpatawad man sing kinabubut-on sa inyo paagi kay Cristo.

Footnote