Efeso 2:1-22

2  Dugang pa, ginbuhi kamo sang Dios bisan pa mga patay kamo bangod sa inyo mga paglapas kag mga sala,  nga ginlaktan ninyo sadto suno sa sistema sang mga butang sini nga kalibutan, suno sa manugdumala sang awtoridad sang hangin, ang espiritu nga nagapanghikot karon sa mga anak sang pagkadimatinumanon.  Huo, sa tunga nila naggawi kita tanan sadto suno sa mga kailigbon sang aton unod, nga ginahimo ang mga butang nga ginahandum sang unod kag sang hunahuna, kag kita kinaugali nga mga anak sang kasingkal subong sang iban.  Apang ang Dios, nga bugana sa kaluoy, bangod sang iya daku nga gugma nga ginhigugma niya sa aton,  nagbuhi sa aton upod kay Cristo, bisan pa mga patay kita bangod sa mga paglapas—naluwas kamo paagi sa wala tupong nga kaayo—  kag subong nahiusa kay Cristo Jesus ginbanhaw niya kita upod sa iya kag ginpalingkod kita upod sa iya sa langitnon nga mga duog,  agod sa magaabot nga sistema sang mga butang mapakita ang labaw gid nga kamanggaran sang iya wala tupong nga kaayo sa iya pagkamainayuhon sa aton nga nahiusa kay Cristo Jesus.  Sa pagkamatuod, paagi sa sining wala tupong nga kaayo ginluwas kamo paagi sa pagtuo; kag indi ini bangod sa inyo, dulot ini sang Dios.  Indi, indi ini bangod sa mga buhat, agod wala sang tawo nga may rason sa pagpabugal. 10  Kay bunga kita sang iya binuhatan kag gintuga nga nahiusa kay Cristo Jesus para sa maayong mga buhat, nga ginhanda nga daan sang Dios agod maglakat kita sa sini. 11  Busa padayon ninyo nga dumdumon nga kamo anay mga tawo sang mga pungsod kon tuhoy sa unod; gintawag kamo nga “wala matuli” sang mga tawo nga “natuli” sa unod paagi sa mga kamot— 12  nga sadto nga tion wala kamo sing Cristo, nahamulag sa katawhan sang Israel kag mga estranghero sa mga katipan sang saad, kag wala kamo sing paglaum kag wala sing Dios sa kalibutan. 13  Apang karon nga nahiusa kamo kay Cristo Jesus, kamo nga malayo anay nangin malapit paagi sa dugo ni Cristo. 14  Kay sia ang aton paghidait, sia nga nag-isa sang duha ka grupo kag nagguba sang nagaulot nga pader nga nagapain sa ila. 15  Paagi sa iya unod gindula niya ang kaawayon, ang Kasuguan nga nagalakip sang mga sugo kag mga mando, agod matuga niya subong isa ka bag-o nga tawo ang duha ka katawhan nga nahiusa sa iya kag mapaluntad ang paghidait; 16  kag agod bug-os nga mapasag-uli niya sa Dios ang duha ka katawhan sa isa ka lawas paagi sa usok sang pag-antos,* bangod ginpatay niya ang kaawayon paagi sa iya kaugalingon. 17  Kag nag-abot sia kag ginpahayag niya ang maayong balita sang paghidait sa inyo, nga mga malayo, kag paghidait sa mga malapit, 18  bangod paagi sa iya makapalapit kita, nga duha ka katawhan, sa Amay paagi sa isa ka espiritu. 19  Busa, pat-od nga indi na kamo mga estranghero kag dumuluong nga mga pumuluyo, kundi mga kasimanwa kamo sang mga balaan kag mga katapo sang panimalay sang Dios, 20  kag gintukod na kamo sa sadsaran sang mga apostoles kag mga manalagna, samtang si Cristo Jesus mismo amo ang sadsaran nga pamusod nga bato. 21  Ang bug-os nga tinukod, nga nahiusa sa iya kag nagaangtanay sing nahisanto ang tanan nga bahin sini, nagadaku nga mangin isa ka balaan nga templo para kay Jehova. 22  Kamo man, nga nahiusa sa iya, ginatukod sing tingob subong isa ka duog agod puy-an sang Dios paagi sa iya espiritu.

Footnote

Efe 2:16 * Tan-awa ang Apendise 6.