Colosas 4:1-18

4  Kamo nga mga agalon, padayon nga ihatag kon ano ang matarong kag kon ano ang makatarunganon sa inyo mga ulipon, kay nahibaluan ninyo nga may Agalon man kamo sa langit.  Magpadayon kamo sa pagpangamuyo, nga nagapabilin nga nagamata may kaangtanan sini upod ang pagpasalamat,  sa amo man nga tion nagapangamuyo man tungod sa amon, nga buksan sang Dios ang ganhaan agod mabantala namon ang pulong kag masugid ang sagrado nga likom tuhoy sa Cristo, nga sa pagkamatuod, bangod sini yara ako sa mga gapos sang pagkabilanggo;  agod mapadayag ko ini subong nga dapat ako maghambal.  Padayon kamo nga maglakat sing maalamon sa mga yara sa gua, nga ginabakal ang nagakaigo nga tion para sa inyo kaugalingon.  Maghambal kamo pirme nga may pagkamainayuhon, nga natimplahan sing asin, agod mahibaluan ninyo kon paano kamo dapat magsabat sa kada isa.  Ang tanan tuhoy sa akon kahimtangan ipahibalo sa inyo ni Tiquico, nga akon hinigugma nga utod kag matutom nga ministro kag masigkaulipon sa Ginuo.  Agod mahibaluan ninyo ang mga butang may kaangtanan sa amon kag agod malugpayan niya ang inyo tagipusuon, ginapadala ko sia sa inyo  kaupod ni Onesimo, ang akon matutom kag hinigugma nga utod, nga gikan sa tunga ninyo. Ang tanan nga butang diri ipahibalo nila sa inyo. 10  Si Aristarco nga akon kaupod nga bilanggo nagapadala sa inyo sang iya panamyaw, kag amo man si Marcos nga pakaisa ni Bernabe, (may kaangtanan sa iya nakabaton kamo sang mga sugo nga abiabihon sia kon mag-abot sia sa inyo,) 11  kag si Jesus nga ginatawag Justo, lakip sila sa mga natuli. Sila lamang ang akon mga masigkamanugpangabudlay para sa ginharian sang Dios, kag sila nangin nagapabakod nga bulig sa akon. 12  Si Epafras, nga gikan sa tunga ninyo kag ulipon ni Cristo Jesus, nagapadala sa inyo sang iya panamyaw, nga pirme nagapanikasog tungod sa inyo sa iya mga pangamuyo, agod sa katapusan makatindog kamo sing bug-os kag may malig-on nga pagsalig sa bug-os nga kabubut-on sang Dios. 13  Nagasaksi gid ako sa iya nga nagpanikasog sia sing daku tungod sa inyo kag tungod sa mga yara sa Laodicea kag sa mga yara sa Hierapolis. 14  Si Lucas nga hinigugma nga manugbulong nagapadala sa inyo sang iya panamyaw, kag amo man si Demas. 15  Ipalab-ot ninyo ang akon panamyaw sa mga kauturan sa Laodicea kag kay Nimfa kag sa kongregasyon nga yara sa iya balay. 16  Kag kon nabasa na sa inyo ini nga sulat, maghimo sang kahimusan nga basahon man ini sa kongregasyon sang mga taga-Laodicea kag basahon man ninyo ang sulat halin sa Laodicea. 17  Subong man, isiling ninyo kay Arquipo: “Padayon ka nga magbantay nga ginatuman mo ang ministeryo, nga ginbaton mo sa Ginuo.” 18  Ako, si Pablo, nagasulat sini nga panamyaw paagi sa akon mismo kamot. Padayon ninyo nga dumdumon ang akon mga gapos sang pagkabilanggo. Ang wala tupong nga kaayo mangin yara sa inyo.

Footnote