Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Bugna 3:1-22

3  “Kag sa anghel sang kongregasyon sa Sardis isulat mo: Amo ini ang mga butang nga ginasiling niya nga may pito ka espiritu sang Dios kag pito ka bituon, ‘Nahibaluan ko ang imo mga buhat, nga may ngalan ka nga ikaw buhi, apang ikaw patay.  Mangin mabinantayon, kag pabakura ang mga butang nga nabilin nga malapit na mapatay, kay ang imo mga buhat wala ko masapwan nga nahimo sing bug-os sa atubangan sang akon Dios.  Busa, padayon nga dumduma ang imo nabaton kag ang imo nabatian, kag padayon nga tumana ini, kag maghinulsol. Kon indi ka magmata, pat-od nga magaabot ako subong sang kawatan, kag indi mo gid mahibaluan kon ano nga oras ako magaabot sa imo.  “‘Apang, may yara ikaw pila ka ngalan sa Sardis nga wala maghigko sang ila mga panapton, kag magalakat sila upod sa akon nga may puti nga mga panapton, bangod takus sila.  Gani, sia nga nagadaug magasuksok sang puti nga mga panapton; kag indi ko gid pagpanason ang iya ngalan sa libro sang kabuhi, kundi kilalahon ko ang iya ngalan sa atubangan sang akon Amay kag sa atubangan sang iya mga anghel.  Ang isa nga may dulunggan magpamati sa ginasiling sang espiritu sa mga kongregasyon.’  “Kag sa anghel sang kongregasyon sa Filadelfia isulat mo: Amo ini ang mga butang nga ginasiling niya, sia nga balaan, ang isa nga matuod, nga may yabi ni David, nga nagabukas agod wala sing makasira, kag nagasira agod wala sing makabukas,  ‘Nahibaluan ko ang imo mga buhat—yari karon! ginbutang ko sa imo atubangan ang bukas nga ganhaan, nga wala sing makasira—nga may diutay ka nga gahom, kag gintuman mo ang akon pulong kag wala ginhimutig ang akon ngalan.  Yari karon! Ihatag ko sila nga gikan sa sinagoga ni Satanas nga nagasiling nga mga Judiyo sila, apang indi gali kundi nagabutig sila—yari karon! pakarihon ko sila kag payaubon sa imo tiilan kag pahibaluon sila nga ginahigugma ko ikaw. 10  Bangod gintuman mo ang pulong nahanungod sa akon pagbatas, amligan ko man ikaw sa oras sang pagtilaw, nga magaabot sa bug-os napuy-an nga duta, agod tilawan ang mga nagapuyo sa duta. 11  Magaabot ako sing madali. Padayon nga hupti sing malig-on ang yara sa imo, agod wala sing isa nga magkuha sang imo korona. 12  “‘Ang isa nga nagadaug—himuon ko sia nga haligi sa templo sang akon Dios, kag indi na gid sia magagua gikan sa sini, kag isulat ko sa iya ang ngalan sang akon Dios kag ang ngalan sang siudad sang akon Dios, ang bag-o nga Jerusalem nga nagapanaug halin sa langit gikan sa akon Dios, kag ang akon bag-o nga ngalan. 13  Ang isa nga may dulunggan magpamati sa ginasiling sang espiritu sa mga kongregasyon.’ 14  “Kag sa anghel sang kongregasyon sa Laodicea isulat mo: Amo ini ang mga butang nga ginasiling sang Amen, ang matutom kag matuod nga saksi, ang nahauna sa mga tinuga sang Dios, 15  ‘Nahibaluan ko ang imo mga buhat, nga indi ka mabugnaw ukon mainit. Luyag ko kuntani nga mabugnaw ka ukon mainit. 16  Gani, bangod maalabaab ka kag indi mainit ukon mabugnaw, ibuga ko ikaw gikan sa akon baba. 17  Bangod nagasiling ka: “Manggaranon ako kag nakatigayon sang manggad kag wala na nagakinahanglan sang bisan ano,” apang wala ka makahibalo nga ikaw kailo kag makaluluoy kag imol kag bulag kag hubo, 18  nagalaygay ako sa imo nga magbakal ka sa akon sang bulawan nga ginpapuro sa kalayo agod magmanggaranon ka, kag sang puti nga mga panapton agod makapanapot ka kag indi mapadayag ang imo makahuluya nga kahubo, kag sang inughaplas sa mata nga ihaplas sa imo mga mata agod makakita ka. 19  “‘Ginasabdong ko kag ginadisiplina ang tanan nga ginahigugma ko. Gani mangin makugi ka kag maghinulsol. 20  Yari karon! Nagatindog ako sa ganhaan kag nagapanuktok. Kon ang bisan sin-o makabati sang akon tingog kag magbukas sang ganhaan, magasulod ako sa iya balay kag magapanihapon upod sa iya kag sia upod sa akon. 21  Ang isa nga nagadaug tugutan ko nga maglingkod kaupod ko sa akon trono, subong nga ako man nagdaug kag naglingkod kaupod sa akon Amay sa iya trono. 22  Ang isa nga may dulunggan magpamati sa ginasiling sang espiritu sa mga kongregasyon.’”

Footnote