Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Bugna 22:1-21

22  Kag ginpakita niya sa akon ang suba sang tubig sang kabuhi, nga matin-aw subong sang kristal, nga nagailig gikan sa trono sang Dios kag sang Kordero  sa tunga sang malapad nga dalan sini. Kag sa sini nga pangpang sang suba kag sa sina nga pangpang may mga kahoy sang kabuhi nga nagapamunga sing napulog-duha ka beses kada tuig, nga nagapamunga kada bulan. Kag ang mga dahon sang mga kahoy bulong sa mga pungsod.  Kag wala na sing bisan ano nga pagpakamalaut. Kundi ang trono sang Dios kag sang Kordero mangin sa siudad, kag ang iya mga ulipon magahimo sang sagrado nga pag-alagad sa iya;  kag makita nila ang iya nawong, kag ang iya ngalan mangin sa ila agtang.  Subong man, wala na sing gab-i, kag wala sila nagakinahanglan sang kasanag sang suga ukon kasanag sang adlaw, bangod si Jehova nga Dios magahatag sang kasanag sa ila, kag magagahom sila subong mga hari tubtob sa wala katubtuban.  Kag nagsiling sia sa akon: “Ini nga mga pulong masaligan kag matuod; huo, si Jehova nga Dios, nga nagahambal paagi sa mga manalagna, nagpadala sang iya anghel agod ipakita sa iya mga ulipon ang mga butang nga dapat mahanabo sa indi madugay.  Kag, yari karon! magaabot ako sing madali. Malipayon ang bisan sin-o nga nagatuman sa mga pulong sang tagna sining linukot.”  Ako, si Juan, amo ang nakabati kag nakakita sini nga mga butang. Kag sang nabatian ko ini kag nakita, nagluhod ako sa tiilan sang anghel nga nagpakita sa akon sini nga mga butang agod simbahon sia.  Apang nagsiling sia sa akon: “Maghalong ka! Indi ina paghimua! Masigkaulipon mo ako kag sang imo mga kauturan nga mga manalagna kag sang mga nagatuman sa mga pulong sining linukot. Simbaha ang Dios.” 10  Nagsiling man sia sa akon: “Indi pagpat-ini ang mga pulong sang tagna sining linukot, kay ang gintalana nga tion malapit na. 11  Sia nga nagahimo sang pagkadimatarong, maghimo sia gihapon sang pagkadimatarong; kag ang isa nga mahigko, mangin mahigko gihapon; apang ang isa nga matarong maghimo gihapon sang pagkamatarong, kag ang isa nga balaan mangin balaan gihapon. 12  “‘Yari karon! Magaabot ako sing madali, kag dala ko ang balos nga ihatag ko, agod hatagan ang kada isa suno sa iya buhat. 13  Ako ang Alpha kag ang Omega, ang nahauna kag ang naulihi, ang ginsuguran kag ang katapusan. 14  Malipayon ang mga nagalaba sang ila malaba nga mga panapton, agod may kinamatarong sila sa mga kahoy sang kabuhi kag agod makasulod sila sa siudad nga nagaagi sa mga gawang sini. 15  Sa gua yara ang mga ido kag ang mga nagahimo sang espiritismo kag ang mga makihilawason kag ang mga manugpatay kag ang mga nagasimba sa mga idolo kag ang tanan nga nagahigugma kag nagahimo sang kabutigan.’ 16  “‘Ako, si Jesus, nagpadala sang akon anghel agod magpanaksi sa inyo tuhoy sini nga mga butang para sa mga kongregasyon. Ako ang gamot kag kaliwat ni David, kag ang masanag nga bituon sa kaagahon.’” 17  Kag ang espiritu kag ang nobya padayon nga nagasiling: “Kari!” Kag ang bisan sin-o nga nagapamati magsiling: “Kari!” Kag ang bisan sin-o nga ginauhaw magkari; ang bisan sin-o nga luyag magkuha sang tubig sang kabuhi nga wala sing bayad. 18  “Nagapanaksi ako sa tanan nga nagapamati sa mga pulong sang tagna sining linukot: Kon ang bisan sin-o magdugang sa sini nga mga butang, idugang sang Dios sa iya ang mga kalalat-an nga nasulat sa sining linukot; 19  kag kon ang bisan sin-o magkuha sang bisan ano gikan sa mga pulong sang linukot sini nga tagna, kuhaon sang Dios ang iya bahin gikan sa mga kahoy sang kabuhi kag gikan sa balaan nga siudad, mga butang nga nasulat sa sining linukot. 20  “Sia nga nagapanaksi tuhoy sini nga mga butang nagasiling, ‘Huo; magaabot ako sing madali.’” “Kabay pa!* Kari ka, Ginuong Jesus.” 21  Kabay nga ang wala tupong nga kaayo ni Ginuong Jesucristo mangin sa mga balaan.

Footnote

Bug 22:20 * Ukon, “Amen.”