Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Binuhatan 8:1-40

8  Kag si Saulo nag-ugyon sa pagpatay sa iya. Sa sadto nga adlaw nagluntad ang daku nga paghingabot sa kongregasyon sa Jerusalem; ang tanan luwas sa mga apostoles nag-alaplaag sa bug-os nga mga rehiyon sang Judea kag Samaria.  Apang ginlubong sang masimbahon nga mga tawo si Esteban, kag naghaya sila sing todo tungod sa iya.  Apang, si Saulo malaglagon nga nakig-angot sa kongregasyon. Nagsulod sia sa mga balay kag ginganoy niya ang mga lalaki kag mga babayi kag ginpabilanggo sila.  Apang, ang mga nag-alaplaag naglibot sa amo nga mga duog nga nagapahayag sang maayong balita sang pulong.  Halimbawa, si Felipe nagdulhog sa siudad sang Samaria kag ginbantala sa ila ang Cristo.  Kag gintalupangod gid sang bug-os nga kadam-an ang ginsiling ni Felipe samtang nagapamati sila kag nagatan-aw sa mga tanda nga iya ginhimo.  Kay madamo ang may di-matinlo nga mga espiritu, kag nagasinggit ini sa mabaskog nga tingog kag nagagua. Dugang pa, nag-ayo ang madamo nga paralisado kag mga piang.  Gani may daku nga kalipay sa amo nga siudad.  Kag sa siudad may isa ka tawo nga si Simon, nga antes sini, nagahimo sang madyik kag nagapahayanghag sa katawhan sang Samaria, nga nagasiling nga sia isa ka bantog nga tawo. 10  Kag ang tanan, halin sa labing kubos tubtob sa labing daku, nagatalupangod sa iya kag nagasiling: “Ini nga tawo amo ang Gahom sang Dios, nga matawag Daku.” 11  Kag gintalupangod nila sia bangod sa malawig nga tion nahayanghag sila sa iya tungod sa iya madyik. 12  Apang sang nagpahayag si Felipe sang maayong balita tuhoy sa ginharian sang Dios kag tuhoy sa ngalan ni Jesucristo, nagpati sila sa iya kag ginbawtismuhan sila, mga lalaki kag mga babayi. 13  Si Simon nangin tumuluo man, kag sang nabawtismuhan na sia, pirme sia nagaupod kay Felipe; kag natingala gid sia sang makita niya ang mga tanda kag dalagku nga gamhanan nga mga buhat nga nagakahanabo. 14  Sang nabatian sang mga apostoles sa Jerusalem nga ginbaton sang Samaria ang pulong sang Dios, ginpadala nila si Pedro kag si Juan didto; 15  kag nagdulhog sila kag nagpangamuyo tungod sa ila agod mabaton nila ang balaan nga espiritu. 16  Kay wala pa ini magkunsad sa bisan kay sin-o sa ila, kundi nabawtismuhan lamang sila sa ngalan ni Ginuong Jesus. 17  Nian gintungtong nila ang ila mga kamot sa ila kag nakabaton sila sang balaan nga espiritu. 18  Karon sang nakita ni Simon nga paagi sa pagtungtong sang mga apostoles sang ila mga kamot ginhatag ang espiritu, gintanyagan niya sila sing kuarta, 19  nga nagasiling: “Hatagi man ako sini nga awtoridad, agod ang bisan sin-o nga tungtungan ko sang akon mga kamot makabaton man sang balaan nga espiritu.” 20  Apang si Pedro nagsiling sa iya: “Kabay nga ang imo pilak mawala upod sa imo, bangod ginhunahuna mo nga paagi sa kuarta maagom mo ang wala bayad nga dulot sang Dios. 21  Wala ka sing bisan ano man nga bahin sa sini nga butang, kay ang imo tagipusuon indi matarong sa itululok sang Dios. 22  Busa, hinulsuli ining imo kalainan, kag mag-ampo kay Jehova nga kon mahimo, patawaron ka sa buko sang imo tagipusuon; 23  kay nahantop ko nga ikaw makahililo kag mapait kag isa ka gapos sang pagkadimatarong.” 24  Bilang sabat si Simon nagsiling: “Mag-ampo kamo kay Jehova para sa akon agod indi matabo sa akon ang bisan ano nga mga butang nga inyo ginsiling.” 25  Busa, sang nakapanaksi sila sing maid-id kag nakahambal sang pulong ni Jehova, nagbalik sila sa Jerusalem, kag ginpahayag nila ang maayong balita sa madamo nga minuro sang mga Samaritano. 26  Apang, ang anghel ni Jehova nagpakighambal kay Felipe, nga nagasiling: “Tindog ka kag magkadto sa bagatnan sa dalan nga padulhog sa Gaza halin sa Jerusalem.” (Dalan ini sa desyerto.) 27  Gani nagtindog sia kag nagkadto didto, kag, yari karon! may isa ka Etiopianhon nga eunuco, nga isa ka mataas nga opisyal sa idalom ni Candace nga reyna sang mga Etiopianhon, kag sia ang nagadumala sa tanan nga bahandi sang reyna. Nagkadto sia sa Jerusalem agod magsimba, 28  apang nagapauli na sia kag nagalingkod sa iya kangga kag ginabasa niya sing mabaskog ang libro ni manalagna Isaias. 29  Kag ang espiritu nagsiling kay Felipe: “Lagsa ang kangga kag magpalapit ka sa sini.” 30  Nagdalagan si Felipe sa tupad sini kag nabatian niya sia nga nagabasa sing mabaskog sang libro ni Isaias nga manalagna, kag ginsilingan niya sia: “Nahibaluan mo gid bala ang imo ginabasa?” 31  Nagsiling sia: “Sa pagkamatuod, paano ko ini mahibaluan, luwas kon may isa nga magtuytoy sa akon?” Kag ginhingyo niya si Felipe nga magsakay kag maglingkod upod sa iya. 32  Karon ang bahin sang Kasulatan nga ginabasa niya sing mabaskog amo ini: “Subong sang isa ka karnero gindala sia sa ilihawan, kag subong sang isa ka kordero nga wala sing tingog sa atubangan sang iya manug-alot, wala man niya gintikab ang iya baba. 33  Sa tion sang pagpakanubo sa iya ginkuha ang paghukom sa iya. Sin-o ang magasugid sang mga detalye sang iya kaliwatan? Bangod ang iya kabuhi sa duta kuhaon.” 34  Bilang sabat ang eunuco nagsiling kay Felipe: “Nagapakiluoy ako sa imo, Tuhoy kay sin-o ginapamulong ini sang manalagna? Tuhoy bala sa iya kaugalingon ukon tuhoy sa iban nga tawo?” 35  Gintikab ni Felipe ang iya baba kag sugod sa sini nga Kasulatan, ginpahayag niya sa iya ang maayong balita tuhoy kay Jesus. 36  Karon samtang nagapadayon sila sa dalan, nag-abot sila sa isa ka duog nga may tubig, kag ang eunuco nagsiling: “Tan-awa! May tubig; ano ang nagapugong sa akon sa pagpabawtismo?” 37*  —— 38  Gani ginpadulog niya ang kangga, kag naglusong sila nga duha sa tubig, si Felipe kag ang eunuco; kag ginbawtismuhan niya sia. 39  Sang nakatakas na sila sa tubig, gilayon nga ginkuha sang espiritu ni Jehova si Felipe, kag wala na sia makita sang eunuco, kay nagpadayon sia nga masinadyahon sa iya dalanon. 40  Apang si Felipe nakita sa Asdod, kag naglibot sia sa teritoryo kag padayon nga nagpahayag sang maayong balita sa tanan nga siudad tubtob nga nakaabot sia sa Cesarea.

Footnote

Bin 8:37 * Tan-awa ang nota sa Mat 17:21.