Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Binuhatan 4:1-37

4  Karon samtang ang duha nagahambal sa mga tawo, ang puno nga mga saserdote kag ang kapitan sang templo kag ang mga Saduceo nagpalapit sa ila,  nga naugot gid bangod gintudluan nila ang mga tawo kag maathag nga ginpahayag nila ang pagkabanhaw gikan sa mga patay may kaangtanan kay Jesus;  kag gindakop nila sila kag ginbilanggo tubtob sa masunod nga adlaw, kay gab-i na sadto.  Apang, madamo sa mga nakabati sa pinamulong ang nagpati, kag ang kadamuon sang mga lalaki nangin mga lima ka libo.  Sang masunod nga adlaw nagtipon sa Jerusalem ang ila mga manugdumala kag mga tigulang nga lalaki kag mga escriba  (subong man si Anas nga puno nga saserdote kag si Caifas kag si Juan kag si Alejandro kag ang madamo nga paryente sang puno nga saserdote),  kag ginpatindog nila sila sa tunga kag ginpamangkot: “Sa ano nga gahom ukon kay sin-o ngalan ginhimo ninyo ini?”  Nian si Pedro, nga napuno sing balaan nga espiritu, nagsiling sa ila: “Mga manugdumala sang katawhan kag mga tigulang nga lalaki,  kon usisaon kami karon nga adlaw, pasad sa maayo nga ginhimo sa nagamasakit nga tawo, kon paagi kay sin-o nag-ayo ini nga tawo, 10  mahibaluan ninyo tanan kag sang bug-os nga katawhan sang Israel, nga sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon, nga ginlansang ninyo sa usok apang ginbanhaw sang Dios gikan sa mga patay, paagi sa iya nagatindog diri sa atubangan ninyo ini nga tawo nga nag-ayo. 11  Sia ‘ang bato nga ginkabig ninyo nga mga manunukod subong wala sing kabilinggan nga amo ang nangin panguna nga pamusod nga bato.’ 12  Dugang pa, wala sing kaluwasan sa bisan kay sin-o pa, kay wala sing iban nga ngalan sa idalom sang langit nga ginhatag sa mga tawo nga paagi sa iya dapat maluwas kita.” 13  Karon sang nakita nila ang kaisog ni Pedro kag ni Juan, kag nahantop nga sila mga tawo nga wala sing tinun-an kag kinaandan lamang, natingala sila. Kag nakilala nila sila nga kaupod sila anay ni Jesus; 14  kag samtang ginatan-aw nila ang tawo nga gin-ayo nga nagatindog upod sa ila, wala na sila sing masiling pa sa sini. 15  Gani ginsugo nila sila nga maggua sa Sanhedrin,* kag nagsinapol sila, 16  nga nagasiling: “Ano ang himuon naton sa sini nga mga tawo? Bangod isa gid ka tumalagsahon nga butang ang ila ginhimo, nga dayag sa tanan nga nagapuyo sa Jerusalem; kag indi naton ini mapanghiwala. 17  Apang, agod indi na ini maglapnag pa sa iban nga mga tawo, pahugon naton sila nga indi na maghambal sa bisan kay sin-o nga tawo sa sini nga ngalan.” 18  Gani gintawag nila sila kag ginsugo nga bisan diin indi gid maghambal ukon magpanudlo sa ngalan ni Jesus. 19  Apang bilang sabat nagsiling si Pedro kag si Juan sa ila: “Kon matarong sa itululok sang Dios ang magpamati sa inyo sa baylo nga sa Dios, kamo ang maghukom. 20  Apang para sa amon, indi kami mahimo mag-untat sa paghambal tuhoy sa mga butang nga amon nakita kag nabatian.” 21  Gani, ginpahog pa gid nila sila kag ginbuy-an, bangod wala sila sing nakita nga basihan nga silutan sila kag tungod sa katawhan; bangod ginahimaya nila tanan ang Dios tungod sa natabo; 22  kay ang tawo nga gin-ayo paagi sa milagro nagaedad sing kapin sa kap-atan ka tuig. 23  Sang nabuy-an na sila, nagkadto sila sa ila mga masigkatumuluo kag nagsugid sang ginsiling sa ila sang puno nga mga saserdote kag mga tigulang nga lalaki. 24  Sang mabatian nila ini, nahiusa sila nga nagpangamuyo sa Dios kag nagsiling: “Soberanong Ginuo, ikaw ang Isa nga naghimo sang langit kag sang duta kag sang dagat kag sang tanan nga yara sa sini, 25  nga paagi sa balaan nga espiritu nagsiling paagi sa baba sang amon katigulangan nga si David nga imo alagad, ‘Ngaa nagkinagamo ang mga pungsod kag ang mga katawhan naghunahuna sang wala pulos nga mga butang? 26  Nagtindog ang mga hari sang duta kag ang mga manugdumala nagtingob batok kay Jehova kag batok sa iya hinaplas.’ 27  Gani, si Herodes* kag si Poncio Pilato upod ang mga tawo sang mga pungsod kag ang mga katawhan sang Israel matuod gid nga nagtipon sa sini nga siudad batok sa imo balaan nga alagad nga si Jesus, nga imo hinaplas, 28  agod himuon ang mga butang nga ginpat-od na nga daan sang imo kamot kag sang imo kabubut-on nga mahanabo. 29  Kag karon, Jehova, talupangda ang ila mga pamahog, kag tuguti ang imo mga ulipon nga padayon nga maghambal sang imo pulong nga may bug-os nga kaisog, 30  samtang ginauntay mo ang imo kamot sa pagpang-ayo kag samtang nagakahanabo ang mga tanda kag mga kalatingalahan paagi sa ngalan sang imo balaan nga alagad nga si Jesus.” 31  Kag sang nakapangamuyo sila, nag-uyog ang duog nga ila ginatipunan; kag napuno sila tanan sing balaan nga espiritu kag naghambal sila sang pulong sang Dios nga may kaisog. 32  Dugang pa, ang kadam-an sang mga nagpati nahiusa sa tagipusuon kag sa kalag, kag wala sing isa nga nagsiling nga iya gid ang bisan ano nga butang nga iya ginapanag-iyahan; kundi nagpaambitay sila sang tanan nga butang. 33  Subong man, nagpadayon ang mga apostoles sa pagpanaksi sing epektibo gid tuhoy sa pagkabanhaw ni Ginuong Jesus; kag ang wala tupong nga kaayo* bugana nga ginpakita sa ila tanan. 34  Sa katunayan, wala sing isa man sa ila ang nakulangan; kay ang tanan nga nagapanag-iya sang mga duta ukon mga balay nagbaligya sini kag gindala nila ang bili sang mga butang nga ginbaligya 35  kag ginbutang ini sa tiilan sang mga apostoles. Nian ginpanagtag ini sa kada isa, suno sa iya kinahanglan. 36  Gani si Jose, nga ginatawag sang mga apostoles nga Bernabe, nga kon badbaron nagakahulugan, Anak sang Lugpay, nga isa ka Levinhon kag tumandok sa Cipre, 37  nga nagapanag-iya sang uma, nagbaligya sini kag gindala ang kuarta kag ginbutang ini sa tiilan sang mga apostoles.

Footnote

Bin 4:15 * Tan-awa ang nota sa Mat 26:59.
Bin 4:27 * Tan-awa ang nota sa Lu 3:1.
Bin 4:33 * Tan-awa ang nota sa Ju 1:14.