Binuhatan 3:1-26

3  Karon si Pedro kag si Juan nagapakadto sa templo para sa oras sang pangamuyo, ang ikasiam nga oras,*  kag may isa ka lalaki nga lupog kutob pa sa iya pagkabun-ag nga ginadala didto, kag adlaw-adlaw ginapahamtang nila sia malapit sa ganhaan sang templo nga ginatawag Matahom, agod magpakilimos sa mga nagasulod sa templo.  Sang nakita niya si Pedro kag si Juan nga manugsulod na sa templo nagpakilimos sia sa ila.  Apang si Pedro, upod si Juan, nagtulok sa iya kag nagsiling: “Tuluka kami.”  Gani ginpatuhoy niya sa ila ang iya igtalupangod, nga nagapaabot nga may mabaton sia gikan sa ila.  Apang, si Pedro nagsiling: “Wala ako sing pilak kag bulawan, apang hatagan ko ikaw sang yari sa akon: Sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon, maglakat ka!”  Nian gin-uyatan niya sia sa tuo nga kamot kag ginpatindog sia. Sa gilayon nagbakod ang iya mga dapadapa kag mga bukobuko;  nian nagtumbo sia kag nagtindog kag naglakat, kag nagsulod sia sa templo upod sa ila, nga nagalakat kag nagatumbo kag nagadayaw sa Dios.  Kag ang tanan nga tawo nakakita sa iya nga nagalakat kag nagadayaw sa Dios. 10  Dugang pa, nakilala nila nga sia amo ang lalaki nga nagapungko kag nagapakilimos sadto sa Matahom nga Gawang sang templo, kag natingala gid sila kag nahayanghag sa natabo sa iya. 11  Nian, samtang nagauyat ang lalaki kay Pedro kag kay Juan, nagdinalagan ang tanan nga tawo pakadto sa ila sa duog nga ginatawag portiko ni Solomon, nga natingala gid. 12  Sang nakita ini ni Pedro, nagsiling sia sa katawhan: “Mga tawo sang Israel, ngaa natingala kamo sa sini, ukon ngaa ginatulok ninyo kami nga daw subong bala ginpalakat namon sia paagi sa amon kaugalingon nga gahom ukon diosnon nga debosyon? 13  Ang Dios ni Abraham kag ni Isaac kag ni Jacob, ang Dios sang aton mga katigulangan, naghimaya sa iya Alagad nga si Jesus nga gintugyan ninyo kag ginpanghiwala sa atubangan ni Pilato, sang namat-od si Pilato nga buy-an sia. 14  Huo, ginpanghiwala ninyo ang isa nga balaan kag matarong, kag ginpangayo ninyo nga ihatag sa inyo ang isa ka tawo nga manugpatay, 15  samtang ginpatay ninyo ang Pangulo nga Ahente sang kabuhi. Apang ginbanhaw sia sang Dios gikan sa mga patay, kag kami mga saksi sini. 16  Gani ang iya ngalan, paagi sa amon pagtuo sa iya ngalan, ang nagpabakod sa sini nga tawo nga inyo nakita kag nakilala, kag ang amon pagtuo paagi sa iya nag-ayo sing bug-os sa sini nga tawo sa atubangan ninyo tanan. 17  Kag karon, mga kauturan, nakahibalo ako nga nagpanghikot kamo nga wala sing nahibaluan, kaangay sa ginhimo man sang inyo mga manugdumala. 18  Apang paagi sini gintuman sang Dios ang mga butang nga iya ginpahibalo nga daan paagi sa baba sang tanan nga manalagna, nga ang iya Cristo magaantos. 19  “Gani, maghinulsol kamo kag magliso agod mapanas ang inyo mga sala, agod mag-abot ang mga tion sang kaumpawan gikan kay Jehova mismo 20  kag agod ipadala niya ang Cristo nga gintangdo para sa inyo, si Jesus, 21  nga dapat magpabilin sa langit tubtob sa tion sang pagpasag-uli sa tanan nga butang nga ginsiling sang Dios paagi sa baba sang iya balaan nga mga manalagna sang una. 22  Sa katunayan, si Moises nagsiling, ‘Si Jehova nga Dios magatangdo para sa inyo sang isa ka manalagna kaangay sa akon gikan sa inyo mga kauturan. Dapat kamo magpamati sa iya suno sa tanan nga butang nga ihambal niya sa inyo. 23  Sa pagkamatuod, ang tagsa ka kalag nga indi magpamati sa sini nga Manalagna laglagon sing bug-os gikan sa katawhan.’ 24  Kag sa katunayan, ang tanan nga manalagna halin kay Samuel kag ang mga nagsunod, ang tanan nga naghambal, maathag nga nagpahayag man tuhoy sa sini nga mga adlaw. 25  Mga anak kamo sang mga manalagna kag sang katipan nga ginpakigkatipan sang Dios sa inyo mga katigulangan, nga nagasiling kay Abraham, ‘Kag paagi sa imo binhi pakamaayuhon ang tanan nga pamilya sa duta.’ 26  Sa tapos matangdo sang Dios ang iya Alagad, sa inyo niya una nga ginpadala sia sa pagpakamaayo sa inyo paagi sa pagpaliso sa kada isa gikan sa inyo malaut nga mga buhat.”

Footnote

Bin 3:1 * Mga alas 3 sa hapon, nagaisip sugod sa pagbutlak sang adlaw.