Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Binuhatan 28:1-31

28  Sang hilway na kami sa katalagman, nahibal-an namon nga ang isla ginatawag Malta.  Kag ang mga tawo nga may tuhay nga lenguahe nagpakita sa amon sang tumalagsahon nga tawhanon nga kaayo, kay nagdabok sila sang kalayo kag mabinuligon nga ginbaton kami tanan bangod nagaulan kag matugnaw.  Apang sang nagtipon si Pablo sang hinugpong nga mga kahoy kag gindap-ong ini sa kalayo, naggua ang dalitan nga man-ug bangod sang kainit kag nag-ukob ini sa iya kamot.  Sang nakita sang mga tawo, nga may tuhay nga lenguahe, ang dalitan nga man-ug nga nagakabit sa iya kamot, nagsinilingay sila: “Isa gid ka manugpatay ini nga tawo, kag bisan naluwas sia sa katalagman sa dagat, indi magtugot ang katarungan nga indi sia masilutan kag mabuhi.”  Apang, ginwaslik niya ang dalitan nga man-ug sa kalayo kag wala sia mahalitan.  Apang nagpaabot sila nga magapalamanog sia ukon hinali nga matumba kag mapatay. Sang madugay na ang ila paghulat kag nakita nila nga wala sing malain nga natabo sa iya, nagbag-o ang ila hunahuna kag nagsiling nga isa sia ka dios.  Karon sa palibot sang amo nga duog may kadutaan ang pangulo sang isla, nga si Publio; kag ginbaton niya kami sing maabiabihon kag ginpadayon sing mainayuhon sa sulod sang tatlo ka adlaw.  Apang nahanabo nga ang amay ni Publio nagahigda nga ginahilanat kag ginabalaod, kag nagduaw si Pablo sa iya kag nagpangamuyo, kag nagtungtong sang iya mga kamot sa iya kag gin-ayo sia.  Sa tapos ini nahanabo, ang iban pa nga mga tawo sa isla nga may mga masakit nagkadto man sa iya kag nag-ayo. 10  Kag ginpadunggan man nila kami sing madamo nga dulot kag sang magalayag na kami, ginpabalunan nila kami sing mga butang nga kinahanglan namon. 11  Pagligad sang tatlo ka bulan naglayag kami sa sakayan nga halin sa Alejandria nga nagpaligad sang tigtulugnaw sa isla kag ang sakayan may tanda sa dulong nga “Mga Anak ni Zeus.” 12  Kag pagdungka sa Siracusa, nagpabilin kami didto sing tatlo ka adlaw, 13  gikan didto naglibot kami kag nag-abot sa Regio. Kag pagligad sang isa ka adlaw naghuyop ang habagat kag sa ikaduha nga adlaw nag-abot kami sa Puteoli. 14  Nakita namon diri ang mga kauturan kag ginhingyo nila kami nga magpabilin sa ila sing pito ka adlaw; kag sa amo nagpadulong kami sa Roma. 15  Kag sang nabatian sang mga kauturan didto ang balita tuhoy sa amon, nagkadto sila agod sugaton kami tubtob sa Tiendahan sang Apio kag Tres Tavernas kag sang makita sila ni Pablo, nagpasalamat sia sa Dios kag nagpakaisog. 16  Sang ulihi, sang nag-abot kami sa Roma, gintugutan si Pablo nga magpuyo sing isahanon nga may soldado nga nagabantay sa iya. 17  Apang, pagligad sang tatlo ka adlaw gintawag niya sing tingob ang bantog nga mga lalaki sang mga Judiyo. Sang nagtipon na sila, nagsiling sia sa ila: “Mga lalaki, mga kauturan, bisan pa wala ako sing nahimo nga batok sa katawhan ukon sa mga kinabatasan sang aton mga katigulangan, gintugyan ako subong isa ka bilanggo gikan sa Jerusalem sa mga kamot sang mga Romano. 18  Sang nausisa nila ako, luyag nila ako buy-an, bangod wala sing kabangdanan agod patyon ako. 19  Apang sang padayon nga nagpamatok sa sini ang mga Judiyo, napilitan ako sa pag-apelar kay Cesar, apang indi tungod nga may isumbong ako batok sa akon pungsod. 20  Sa sini gid nga kabangdanan ginpangabay ko nga makigkita kag makighambal sa inyo, kay bangod sa paglaum sang Israel nagapos ako sini nga kadena.” 21  Nagsiling sila sa iya: “Wala kami sing nabaton nga mga sulat nahanungod sa imo gikan sa Judea, kag wala man sing bisan isa sa mga kauturan nga nag-abot ang nagpanugid ukon naghambal sang bisan ano nga malain tuhoy sa imo. 22  Apang nahunahuna namon nga nagakaigo nga mabatian namon gikan sa imo kon ano ang imo panghunahuna, kay sa pagkamatuod nahanungod sini nga sekta nahibaluan gid namon nga bisan diin ginapakalain ini.” 23  Nagtalana sila karon sing isa ka adlaw upod sa iya, kag madamo sila nga nagkadto sa iya ginadayunan. Kag ginpaathag niya sa ila ini nga butang paagi sa pagpanaksi sing maid-id tuhoy sa ginharian sang Dios kag paagi sa paggamit sing makabuluyok nga pangatarungan sa ila tuhoy kay Jesus gikan sa kasuguan ni Moises kag sa sinulatan sang mga manalagna, halin sa aga tubtob sa gab-i. 24  Kag ang pila nagpati sa mga butang nga ginsiling; ang iban indi magpati. 25  Gani, bangod wala sila maghilisugot, nagbiya sila, samtang ginahambal ni Pablo ini nga komento: “Ang balaan nga espiritu sibu nga naghambal sa inyo mga katigulangan paagi kay Isaias nga manalagna, 26  nga nagasiling, ‘Magkadto ka sa sini nga katawhan kag magsiling: “Sa pagpamati, makabati kamo apang indi gid kamo makahangop; kag sa pagtulok, magatulok kamo apang indi gid kamo makakita. 27  Kay ang tagipusuon sining katawhan nangin di-mabinatunon, kag nakabati ang ila mga dulunggan apang wala sila magpamati, kag ginpiyong nila ang ila mga mata; agod indi gid makakita ang ila mga mata kag makabati ang ila mga dulunggan kag makahangop ang ila tagipusuon kag manumbalik, kag ayuhon ko sila.”’ 28  Gani hibalua ninyo nga ining paagi sang pagluwas sang Dios ginpadala sa mga pungsod; magapamati gid sila sa sini.” 29*  —— 30  Kag nagpuyo sia sa bug-os nga duha ka tuig sa balay nga iya gin-arkilahan, kag ginbaton niya sing mainayuhon ang tanan nga nagduaw sa iya, 31  nga nagabantala sa ila sang ginharian sang Dios kag nagapanudlo nahanungod kay Ginuong Jesucristo nga may daku gid nga kahilwayan sa paghambal, nga wala sing upang.

Footnote

Bin 28:29 * Tan-awa ang nota sa Mat 17:21.