Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Binuhatan 27:1-44

27  Karon sang nagpamat-od nga maglayag kami pakadto sa Italya, gintugyan nila si Pablo kag ang iban pa nga mga bilanggo sa opisyal sang hangaway nga si Julio sa tropa ni Augusto.  Naglayag kami sakay sa isa ka sakayan gikan sa Adrumentina nga buot maglayag pakadto sa mga duog sa baybayon sang distrito sang Asia kag kaupod namon si Aristarco nga isa ka taga-Macedonia gikan sa Tesalonica.  Kag sang masunod nga adlaw nagdungka kami sa Sidon, kag si Julio nagpakita sang tawhanon nga kaayo kay Pablo kag gintugutan sia nga magkadto sa iya mga abyan kag maagom ang ila pagtatap.  Kag gikan didto naglayag kami nga nagapalipod sa Cipre, bangod sumpong ang hangin;  kag nagpanakayon kami sa malapad nga dagat sa ubay sang Cilicia kag Pamfilia kag nagdungka sa Mira sa Licia.  Apang ang opisyal sang hangaway nakakita didto sang sakayan gikan sa Alejandria nga nagalayag pakadto sa Italya, kag ginpasakay niya kami sa sini.  Nian, sa tapos maglayag sing mahinay sa sulod sang pila ka adlaw kag may kabudlayan nga nakaabot sa Cinido, bangod indi kami makapadayon tungod sa hangin, naglayag kami nga nagapalipod sa Creta sa Salmone,  kag nagapanakayon nga may kabudlayan sa ubay sini nakaabot kami sa isa ka duog nga ginatawag Maayo nga Dulungkaan, nga malapit sa siudad sang Lasea.  Sanglit nagligad na ang malawig nga tion kag makatalagam na nga magpanakayon bangod bisan ang puasa sang adlaw sang katumbasan nagligad na, si Pablo nagpanugda, 10  nga nagasiling sa ila: “Mga lalaki, nahantop ko nga ang pagpanakayon mangin makahalalit kag daku nga kadulaan indi lamang sa kargamento kag sa sakayan kundi sa aton man kabuhi.”* 11  Apang, gintuman sang opisyal sang hangaway ang kapitan kag ang tag-iya sang sakayan sa baylo sang ginhambal ni Pablo. 12  Karon kay indi maayo nga magpaligad sang tigtulugnaw sa amo nga dulungkaan, ang kalabanan nagpanugda nga maglayag gikan didto, agod tan-awon kon makalab-ot sila kag makapaligad sang tigtulugnaw sa Fenice, isa ka dulungkaan sa Creta nga nagaatubang sa aminhan-sidlangan kag sa bagatnan-sidlangan. 13  Dugang pa, sang naghuyop sing mahinay ang habagat, naghunahuna sila nga natuman na ang ila katuyuan, kag ginbatak nila ang angkla kag nagpanakayon sa baybayon sa ubay sang Creta. 14  Apang wala madugay pagkatapos sadto, nagyasyas sa sini ang maunos nga hangin nga ginatawag Euroaquilo.* 15  Sang gindaldal ang sakayan kag indi makasumpong sa hangin, nagpabaya na lang kami kag nagpauyon sa sini. 16  Karon naglayag kami nga nagapalipod sa isa ka gamay nga isla nga ginatawag Cauda, apang nabudlayan kami magkuha sang bote nga yara nayon sa ulin. 17  Sang napasaka na ini, naggamit sila sang mga higot agod higtan ang kasko sang sakayan; kag bangod nahadlok sila nga magbara sa Sirte, ginhubad nila ang mga lubid sang layag kag nagpaanod. 18  Apang bangod ginabulyabulya kami sing mabaskog sang unos, gintagbong nila ang mga karga agod magmag-an ang sakayan sang masunod nga adlaw; 19  kag sa ikatlo nga adlaw, manomano nga ginhaboy nila ang pila sa mga lubid sang sakayan. 20  Karon sang wala sing makita nga adlaw ukon mga bituon sa sulod sang madamo nga adlaw, kag may mabaskog nga unos nga nagasumalang sa amon, nadula ang tanan nga paglaum nga maluwas pa kami. 21  Kag sang madugay na nga wala sila makakaon, nagtindog si Pablo sa tunga nila kag nagsiling: “Mga lalaki, gintuman ninyo kuntani ang akon laygay kag wala maglayag gikan sa Creta kag wala makaagom sini nga halit kag kadulaan. 22  Apang, karon ginapanugyan ko nga magkasadya kamo, kay wala sing kalag nga madula sa inyo, kundi ang sakayan lamang. 23  Kay sang gab-i nagtindog malapit sa akon ang anghel sang Dios nga nagapanag-iya sa akon kag sa iya nagahimo ako sang sagrado nga pag-alagad, 24  nga nagasiling, ‘Indi ka magkahadlok, Pablo. Kinahanglan mag-atubang ka kay Cesar, kag, yari karon! tungod sa imo luwason sing mainayuhon sang Dios ang tanan nga nagalayag kaupod mo.’ 25  Busa, mga lalaki, magkasadya kamo; kay nagapati ako sa Dios nga ini mahanabo suno gid sa ginsiling sa akon. 26  Apang, dapat kita masampay sa isa ka isla.” 27  Karon sang nag-abot ang ikanapulog-apat nga gab-i kag ginabulyabulya kami sa dagat sang Adria, sang tungang-gab-i nagdahom ang mga marinero nga malapit na sila sa duta. 28  Kag gintungkad nila ang kadalumon kag nasapwan nila nga ini duha ka pulo ka dupa; gani nagpadayon pa sila sa uluunhan kag liwat nga nagtungkad kag ini napulog-lima ka dupa. 29  Kag bangod sa kahadlok nga masampay kami sa mga bato, naghulog sila sang apat ka angkla halin sa ulin kag naghandum nga mag-adlaw na kuntani. 30  Apang sang nagtinguha ang mga marinero nga malagyo gikan sa sakayan kag gintunton ang bote sa dagat nga nagpakunokuno nga tuyo nila ihulog ang mga angkla gikan sa dulong, 31  si Pablo nagsiling sa opisyal sang hangaway kag sa mga soldado: “Kon indi magpabilin sa sakayan ini nga mga lalaki, indi kamo maluwas.” 32  Nian gin-utod sang mga soldado ang mga lubid sang bote kag ginpabay-an ini. 33  Karon sang kaagahon na, ginpalig-on ni Pablo ang tanan nga magkaon, nga nagasiling: “Karon nga adlaw amo ang ikanapulog-apat nga adlaw nga kamo nagabantay kag wala gihapon makakaon, kay wala kamo sing bisan ano nga ginkaon. 34  Gani ginapalig-on ko kamo nga magkaon, kay para ini sa inyo kaluwasan; kay wala sing isa ka buhok sa ulo sang bisan isa sa inyo ang madula.” 35  Sang nasiling niya ini, nagkuha man sia sang tinapay, nagpasalamat sa Dios sa atubangan nila tanan kag gintipiktipik ini kag nagsugod sa pagkaon. 36  Gani nagkasadya sila tanan kag nagkaon. 37  Sa kabilugan, duha ka gatos kag kapituan kag anom kami ka kalag sa sakayan. 38  Sang nabusog na sila, ginpamag-an nila ang sakayan paagi sa pagtagbong sing trigo sa dagat. 39  Sang adlaw na, indi nila mahibaluan kon diin sila nga duog apang may nakita sila nga baybayon nga may pangpang, kag determinado sila nga ipahigad ang sakayan sa sini kon masarangan nila. 40  Gani gin-utod nila ang mga angkla kag ginpabay-an ini nga mahulog sa dagat, sa amo man nga tion ginhalugan nila ang mga higot sa timon, kag sang napataas na nila ang layag sa unahan, nagpadulong sila sa pangpang. 41  Sang nakabunggo sila sa pasil nga ginahampas sang dagat sa tagsa ka kilid, nagbara ang sakayan kag nag-ungot ang dulong kag indi na makahalin, apang ang ulin nawasak. 42  Gani ginbuko sang mga soldado nga patyon ang mga bilanggo, agod wala sing makalangoy kag makapalagyo. 43  Apang luyag sang opisyal sang hangaway nga luwason si Pablo kag ginpunggan niya ang ila tuyo. Kag nagmando sia nga ang makasarang maglangoy maglumpat sa dagat kag mag-una sa takas, 44  kag ang mga nabilin magsunod, ang iban magkapyot sa mga tapi kag ang iban sa pila ka butang gikan sa sakayan. Sa amo ang tanan nakatakas nga hilway sa katalagman.

Footnote

Bin 27:10 * Sa literal, “kalag.”
Bin 27:14 * Ukon, amihan nga hangin.