Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Binuhatan 25:1-27

25  Busa, pagligad sang tatlo ka adlaw nga nakaabot si Festo agod dumalahan ang probinsia, nagtaklad sia sa Jerusalem gikan sa Cesarea;  kag ang puno nga mga saserdote kag ang bantog nga mga lalaki sang mga Judiyo naghatag sa iya sang impormasyon batok kay Pablo. Gani naghingyo sila sa iya,  nga nagapangayo sang pabor batok sa sina nga lalaki nga ipatawag niya sia sa Jerusalem, kay nagaplano sila nga lambatan sia agod patyon sia sa dalan.  Apang, nagsabat si Festo nga si Pablo magapabilin nga nahunong sa Cesarea kag nga sia mismo manugkadto didto sa indi madugay.  “Gani ang mga may daku nga awtoridad sa tunga ninyo,” siling niya, “magdulhog upod sa akon kag isumbong sia, kon may nahimo nga malain ini nga lalaki.”  Gani sang nakahinguyang sia sing indi magkapin sa walo ukon napulo ka adlaw sa ila, nagdulhog sia sa Cesarea, kag sang masunod nga adlaw naglingkod sia sa lingkuran nga hukmanan kag nagsugo nga dalhon sa sulod si Pablo.  Sang nag-abot sia, ginpalibutan sia sang mga Judiyo nga nagdulhog gikan sa Jerusalem, nga nagasumbong batok sa iya sang madamo kag mabug-at nga mga panumbungon nga wala sila sing mapakita nga ebidensia.  Apang bilang pangapin nagsiling si Pablo: “Wala ako sing nahimo nga sala batok sa Kasuguan sang mga Judiyo ukon batok sa templo ukon batok kay Cesar.”  Si Festo, nga luyag kahamut-an sang mga Judiyo, nagsiling bilang sabat kay Pablo: “Luyag mo bala magtaklad sa Jerusalem kag didto ka hukman sa atubangan ko tuhoy sini nga mga butang?” 10  Apang nagsiling si Pablo: “Nagatindog ako sa atubangan sang lingkuran nga hukmanan ni Cesar, diri ako dapat hukman. Wala ako sing nahimo nga sala sa mga Judiyo, subong nga imo man nahibaluan gid. 11  Kon nakasala gid man ako kag nakahimo sang bisan ano nga takus sa kamatayon, indi ako mangindi nga mapatay; apang, kon indi matuod ang mga ginasumbong sa akon sining mga tawo, wala sing tawo nga makatugyan sa akon sa ila subong pabor. Nagaapelar ako kay Cesar!” 12  Nian si Festo, sa tapos nakighambal sa katilingban sang mga manuglaygay, nagsabat: “Kay Cesar ka nag-apelar; kay Cesar ka makadto.” 13  Karon sang nagligad ang pila ka adlaw, si Agripa* nga hari kag si Bernice nag-abot sa Cesarea sa pagduaw agod maghatag sang katahuran kay Festo. 14  Gani, samtang nagahinguyang sila sing pila ka adlaw didto, ginsugid ni Festo sa hari ang tuhoy kay Pablo, nga nagasiling: “May isa ka lalaki nga ginbilin nga bilanggo ni Felix, 15  kag sang didto ako sa Jerusalem ang puno nga mga saserdote kag ang mga tigulang nga lalaki sang mga Judiyo naghatag sang impormasyon tuhoy sa iya, nga nagapangayo sang paghukom nga pakamalauton sia. 16  Apang nagsabat ako sa ila nga indi pamaagi sang mga Romano nga itugyan ang bisan sin-o subong pabor kon wala pa maatubang sang ginasumbong ang iya mga manugsumbong kag mahatagan sing kahigayunan sa pagpangapin sa iya kaugalingon nahanungod sa panumbungon. 17  Gani sang nagkadto sila sing tingob diri, wala na ako magpalantang, kundi sang masunod nga adlaw naglingkod ako sa lingkuran nga hukmanan kag nagsugo nga dalhon sa sulod ang lalaki. 18  Sang nagtindog ang mga manugsumbong, wala sila sing ginsumbong nga malain nga mga butang nga akon ginahunahuna tuhoy sa iya. 19  May mga kasuayon lamang sila sa iya tuhoy sa ila pagsimba sa dios kag tuhoy sa isa nga si Jesus nga napatay apang padayon nga ginasiling ni Pablo nga buhi sia. 20  Gani, bangod indi ko mapat-od kon ano ang akon himuon tuhoy sini nga mga kasuayon, ginpamangkot ko sia kon luyag niya magkadto sa Jerusalem kag didto hukman tuhoy sini nga mga butang. 21  Apang sang nag-apelar si Pablo nga hunungon agod hulaton ang desisyon sang Isa nga Augusto,* nagsugo ako nga hunungon sia tubtob nga mapadala ko sia kay Cesar.” 22  Kag nagsiling si Agripa kay Festo: “Luyag ko man mabatian ina nga tawo.” “Buas,” siling niya, “mabatian mo sia.” 23  Gani, sang masunod nga adlaw, si Agripa kag si Bernice nag-abot nga may daku nga pagpadayaw kag nagsulod sa hulot nga palamatian upod sa mga kumander sang militar subong man sa kilala nga mga tawo sa siudad, kag sang nagsugo si Festo, gindala sa sulod si Pablo. 24  Kag nagsiling si Festo: “Hari Agripa kag kamo tanan nga yari diri upod sa amon, nakita ninyo ini nga tawo nga tuhoy sa iya nangabay sa akon diri kag sa Jerusalem ang bug-os nga kadam-an sang mga Judiyo, nga nagasinggit nga indi na sia dapat mabuhi pa. 25  Apang nahantop ko nga wala sia sing nahimo nga takus sa kamatayon. Gani sang nag-apelar ini nga tawo sa Isa nga Augusto, namat-od ako nga ipadala sia. 26  Apang tuhoy sa iya wala ako sing pat-od nga masulat sa akon Ginuo. Gani gindala ko sia sa atubangan ninyo, kag ilabi na sa imo, Hari Agripa, agod sa tapos sining hudisyal nga pag-usisa, may masulat ako. 27  Kay daw indi makatarunganon sa akon nga ipadala ang isa ka bilanggo kag indi man pag-ipahibalo ang mga panumbungon batok sa iya.”

Footnote

Bin 25:13 * Si Herodes Agripa II.
Bin 25:21 * Ang titulo ni Nero Cesar, ang ikap-at nga emperador sugod kay Octavian nga una nga naggamit sini nga titulo.