Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Binuhatan 23:1-35

23  Ginatulok sing maayo ang Sanhedrin,* si Pablo nagsiling: “Mga lalaki, mga kauturan, naggawi ako nga may matinlo gid nga konsiensia sa atubangan sang Dios tubtob karon nga adlaw.”  Gani ginmanduan sang mataas nga saserdote nga si Ananias ang mga nagatindog sa tupad niya nga dapalon sia.  Nian si Pablo nagsiling sa iya: “Sakiton ka sang Dios, ikaw nga ginpaputi nga dingding. Nagalingkod ka bala sa paghukom sa akon suno sa Kasuguan kag sa amo man nga tion ginalapas mo ang Kasuguan paagi sa pagsugo nga sakiton ako?”  Ang mga nagatindog sa tupad niya nagsiling: “Ginatamay mo bala ang mataas nga saserdote sang Dios?”  Kag si Pablo nagsiling: “Mga kauturan, wala ako makahibalo nga sia ang mataas nga saserdote. Kay nasulat na, ‘Indi ka maghambal sing malain sa manugdumala sang imo katawhan.’”  Karon sang matalupangdan ni Pablo nga ang isa ka bahin mga Saduceo apang ang isa mga Fariseo, nagsinggit sia sa Sanhedrin: “Mga lalaki, mga kauturan, isa ako ka Fariseo, isa ka anak sang mga Fariseo. Tuhoy sa paglaum nga pagkabanhaw sang mga patay ginahukman ako.”  Bangod ginhambal niya ini, nagsinuay ang mga Fariseo kag ang mga Saduceo, kag natunga ang kadam-an.  Kay ang mga Saduceo nagasiling nga wala sing pagkabanhaw ukon anghel ukon espiritu, apang ini tanan dayag nga ginapahayag sang mga Fariseo.  Gani natabo ang mabaskog nga singgitanay, kag nagtindog ang pila sa mga escriba sa partido sang mga Fariseo kag mainit nga nakigbais, nga nagasiling: “Wala kami sing nakita nga sayop sa sini nga tawo; apang kon ang isa ka espiritu ukon anghel nakighambal sa iya,—.” 10  Karon sang nag-init pa gid ang pagsinuay, ang kumander sang militar hinadlukan nga basi hulugniton nila si Pablo, kag ginsugo niya ang mga soldado nga manaug kag kuhaon sia sa tunga nila kag dalhon sa kuartel sang mga soldado. 11  Apang sina nga gab-i ang Ginuo nagtindog sa tupad niya kag nagsiling: “Magpakaisog ka! Kay subong nga nagpanaksi ka sing maid-id tuhoy sa akon sa Jerusalem, dapat ka man magpanaksi sa Roma.” 12  Sang adlaw na, ang mga Judiyo naghimbon kag ginpaidalom nila ang ila kaugalingon sa isa ka sumpa, nga nagasiling nga indi sila magkaon ukon mag-inom tubtob mapatay nila si Pablo. 13  Kapin sa kap-atan ka lalaki ang naghimo sining paghimbon nga may sumpa; 14  kag nagkadto sila sa puno nga mga saserdote kag sa mga tigulang nga lalaki kag nagsiling: “Sinsero nga ginpaidalom namon ang amon kaugalingon sa isa ka sumpa nga indi gid magtilaw sang pagkaon tubtob mapatay namon si Pablo. 15  Busa, karon, ipaathag ninyo kaupod sang Sanhedrin sa kumander sang militar kon ngaa dapat niya sia dalhon sa inyo nga subong bala tuyo ninyo nga pat-uron sing sibu pa ang mga butang tuhoy sa iya. Apang antes sia makapalapit handa na kami sa pagpatay sa iya.” 16  Apang, nabatian sang hinablos nga lalaki ni Pablo ang ila plano nga paglambat, kag nagkadto sia kag nagsulod sa kuartel sang mga soldado kag nagsugid sini kay Pablo. 17  Gani gintawag ni Pablo ang isa sa mga opisyal sang hangaway kag nagsiling: “Dalha ini nga pamatan-on sa kumander sang militar, kay may inugsugid sia sa iya.” 18  Gani gin-upod sia sini nga lalaki kag gindala sa kumander sang militar kag nagsiling: “Ang bilanggo nga si Pablo nagpatawag sa akon kag nagpangabay nga dalhon ini nga pamatan-on sa imo, kay may inugsugid sia sa imo.” 19  Gin-uyatan sia sang kumander sang militar sa kamot kag nagpalayo sila kag sang sila na lang ginpamangkot niya sia: “Ano ang imo isugid sa akon?” 20  Nagsiling sia: “Naghilisugot ang mga Judiyo nga pangabayon ka nga dalhon mo si Pablo sa Sanhedrin buas nga subong bala may luyag sila nga hibaluon sing sibu pa tuhoy sa iya. 21  Labaw sa tanan, indi pagtuguti nga hayluhon ka nila, kay kapin sa kap-atan ka lalaki sa ila ang nagahulat sa paglambat sa iya, kag ginpaidalom nila ang ila kaugalingon sa sumpa nga indi sila magkaon ukon mag-inom tubtob nga mapatay nila sia; kag handa na sila karon, nga nagahulat sang pahanugot gikan sa imo.” 22  Gani ginpalakat sang kumander sang militar ang pamatan-on sa tapos matugunan sia: “Indi pag-isugid kay bisan sin-o nga ginpaathag mo ini sa akon.” 23  Kag ginpatawag niya ang duha ka opisyal sang hangaway kag nagsiling: “Maghanda kamo sang duha ka gatos ka soldado sa pagkadto tubtob sa Cesarea, subong man sang kapituan ka manugkabayo kag duha ka gatos ka manugbangkaw, sa ikatlo nga oras* sang gab-i. 24  Subong man, mag-aman sang mga sapat nga pangtrabaho agod masakyan ni Pablo kag madul-ong sia nga hilway sa katalagman pakadto kay Felix nga gobernador.” 25  Kag nagsulat sia nga nagasiling: 26  “Halin kay Claudio Lisias para sa labing halangdon nga Gobernador Felix: Mga panamyaw! 27  Ini nga tawo gindakop sang mga Judiyo kag buot na nila patyon, apang nag-abot ako gilayon upod ang tropa sang mga soldado kag ginluwas sia, bangod nahibaluan ko nga sia isa ka Romano. 28  Kag bangod luyag ko mapat-od kon ano ang ila panumbungon sa iya, gindala ko sia sa ila Sanhedrin. 29  Nasapwan ko nga ginsumbong sia tuhoy sa mga hulusayon sa ila Kasuguan, apang wala sing bisan isa ka panumbungon nga takus sa kamatayon ukon sa mga gapos. 30  Apang bangod ginpahibalo sa akon ang paghimbon batok sa sini nga tawo, gilayon nga ginpadala ko sia sa imo, kag ginsugo ang mga manugsumbong nga maghambal batok sa iya sa imo atubangan.” 31  Busa ginkuha sini nga mga soldado si Pablo suno sa ginmando sa ila kag sang gab-i gindala sia sa Antipatris. 32  Sang masunod nga adlaw gintugutan nila ang mga manugkabayo nga mag-upod sa iya, kag nagbalik sila sa kuartel sang mga soldado. 33  Ang mga manugkabayo nagsulod sa Cesarea kag ginhatag nila ang sulat sa gobernador kag gintugyan man si Pablo sa iya. 34  Gani ginbasa niya ini kag nagpamangkot kon gikan sia sa ano nga probinsia, kag nahibaluan niya nga gikan sia sa Cilicia. 35  “Bistahon ko ikaw sing maayo,” siling niya, “kon mag-abot man ang mga manugsumbong sa imo.” Kag ginsugo niya nga bantayan sia sa pretorio nga palasyo ni Herodes.

Footnote

Bin 23:1 * Tan-awa ang nota sa Mat 26:59.
Bin 23:23 * Mga alas 9 sa gab-i, nagaisip sugod sa pagtunod sang adlaw.