Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Binuhatan 21:1-40

21  Sang nakabiya na gid man kami sa ila kag naglayag, nagpanakayon kami sing diretso kag nag-abot sa Cos, kag sang masunod nga adlaw sa Rodas, kag gikan didto nagkadto kami sa Patara.  Kag sang nakakita kami sang sakayan nga matabok pakadto sa Fenicia, nagsakay kami kag naglayag.  Sang nakita namon ang isla sang Cipre ginligaran namon ini sa wala nayon kag naglayag kami pakadto sa Siria, kag nagdungka sa Tiro, kay didto madiskarga ang sakayan sang kargamento sini.  Ginpangita namon ang mga disipulo kag nakita namon sila kag nagpabilin kami diri sa sulod sang pito ka adlaw. Apang paagi sa espiritu sulitsulit nila nga ginsilingan si Pablo nga indi magkadto sa Jerusalem.  Gani pagligad sang amo nga mga adlaw, nagbiya kami kag nagpadayon sa amon paglakbay; apang tanan sila, upod ang mga babayi kag mga kabataan, nagdul-ong sa amon tubtob sa gua sang siudad. Nagluhod kami sa higad sang baybay kag nagpangamuyo  kag nagpaalam kami sa isa kag isa, kag nagsakay kami sa sakayan apang sila nagpauli sa ila balay.  Nian nagpanakayon kami gikan sa Tiro kag nag-abot sa Tolemaida, kag gintamyaw namon ang mga kauturan kag nagpabilin sing isa ka adlaw upod sa ila.  Sang masunod nga adlaw nagbiya kami kag nag-abot sa Cesarea, kag nagsulod kami sa balay ni Felipe nga ebanghelisador, nga isa sa pito ka lalaki, kag nagpabilin kami upod sa iya.  Ini nga lalaki may apat ka anak nga babayi, nga mga ulay, nga nagpanagna. 10  Apang samtang nagpabilin kami didto sing pila ka adlaw, nagdulhog gikan sa Judea ang isa ka manalagna nga si Agabo, 11  kag nagkari sia sa amon kag ginkuha ang wagkus ni Pablo kag gingapos ang iya kaugalingon nga mga tiil kag mga kamot kag nagsiling: “Amo ini ang ginasiling sang balaan nga espiritu, ‘Ang tawo nga nagapanag-iya sini nga wagkus gapuson sang mga Judiyo sa sini nga paagi sa Jerusalem kag itugyan sa mga kamot sang mga tawo sang mga pungsod.’” 12  Sang nabatian namon ini, kami kag ang mga tagadidto naghingyo sa iya nga indi magtaklad sa Jerusalem. 13  Nian nagsabat si Pablo: “Ngaa nagahibi kamo kag nagapaluya sang akon tagipusuon? Makasalig kamo, handa ako indi lamang nga gapuson kundi mapatay man sa Jerusalem tungod sa ngalan ni Ginuong Jesus.” 14  Sang indi sia mabuyok, nag-ugyon kami sa pagsiling: “Matuman ang kabubut-on ni Jehova.” 15  Kag pagligad sini nga mga adlaw naghanda kami para sa pagpanglakaton kag nagtaklad sa Jerusalem. 16  Apang nag-upod man sa amon ang pila ka disipulo gikan sa Cesarea, kag gindala nila kami sa tawo nga ang iya balay dayunan namon, si Mnason nga taga-Cipre, isa sa una nga mga disipulo. 17  Sang nag-abot kami sa Jerusalem, ginbaton kami sing malipayon sang mga kauturan. 18  Kag sang masunod nga adlaw nag-upod si Pablo sa amon sa pagkadto kay Santiago; kag didto man ang tanan nga gulang nga lalaki. 19  Kag gintamyaw niya sila kag ginsaysay sing detalyado ang mga ginhimo sang Dios sa mga pungsod paagi sa iya ministeryo. 20  Sang mabatian ini ginhimaya nila ang Dios, kag nagsiling sila sa iya: “Nakita mo, utod, kon pila ka libo ang mga tumuluo nga mga Judiyo; kag sila tanan makugi sa Kasuguan. 21  Apang nabatian nila ang huringhuring tuhoy sa imo nga nagapanudlo ka sa tanan nga Judiyo sa mga pungsod sing apostasya batok kay Moises, kag nagasiling sa ila nga indi pagtulion ang ila mga anak ukon sundon ang mga kinabatasan. 22  Ano ang dapat himuon tuhoy sini? Pat-od gid nga mabalitaan nila nga nag-abot ka. 23  Gani himua ang isiling namon sa imo: May apat ka lalaki diri sa amon nga may panaad sa ila kaugalingon. 24  Upda ini nga mga lalaki kag tinlui ang imo kaugalingon paagi sa seremonya upod sa ila kag bayari ang ila kagastuhanan, agod mapakiskisan nila ang ila ulo. Sa amo mahibaluan sang tanan nga indi matuod ang huringhuring nga ginsugid sa ila tuhoy sa imo, kundi nga ikaw nagalakat sing mahim-ong kag ikaw mismo nagatuman sa Kasuguan. 25  Kon tuhoy sa mga tumuluo gikan sa mga pungsod, napadala na namon ang amon pamat-od nga dapat sila maglikaw sa mga butang nga ginhalad sa mga idolo subong man sa dugo kag sa nakuga nga mga sapat kag sa pagpakighilawas.” 26  Nian sang masunod nga adlaw gin-upod ni Pablo ang mga lalaki kag gintinluan ang iya kaugalingon paagi sa seremonya upod sa ila kag nagsulod sia sa templo, agod ipahibalo kon san-o matapos ang pagpaninlo paagi sa seremonya kag kon san-o dapat idulot ang halad para sa kada isa sa ila. 27  Sang nagahingapos na ang pito ka adlaw, nakita sia sa templo sang mga Judiyo gikan sa Asia kag gingamo nila ang bug-os nga kadam-an, kag gindakop nila sia, 28  nga nagasinggit: “Mga tawo sang Israel, bulig kamo! Amo ini ang tawo nga nagapanudlo sa tanan bisan diin batok sa aton katawhan kag sa Kasuguan kag sa sini nga duog, kag gindala pa gani niya ang mga Griego sa templo kag gindagtaan ining balaan nga duog.” 29  Kay nakita nila anay nga kaupod niya sa siudad si Trofimo nga taga-Efeso, kag ginhunahuna nila nga gindala sia ni Pablo sa templo. 30  Kag nagkinagamo ang bug-os nga siudad, kag nagdinalagan sing tingob ang mga tawo; kag gindakop nila si Pablo kag ginganoy sia pagua sa templo. Kag sa gilayon ginsira ang mga ganhaan. 31  Kag samtang nagatinguha sila sa pagpatay sa iya, nabalitaan sang kumander sang tropa nga nagkinagamo ang bug-os nga Jerusalem; 32  kag sa gilayon nagdala sia sang mga soldado kag mga opisyal sang hangaway kag dalidali nga nagpanaug pakadto sa ila. Sang nakita nila ang kumander sang militar kag ang mga soldado, nag-untat sila sa pagbunal kay Pablo. 33  Nian ang kumander sang militar nagpalapit kag nagdakop sa iya kag nagsugo nga gapuson sia paagi sa duha ka kadena; kag nagpamangkot sia kon sin-o ini nga tawo kag kon ano ang iya ginhimo. 34  Apang lain ang ginasinggit sang pila sa kadam-an kag ang iban lain man. Gani, bangod indi niya mapat-od ang bisan ano nga butang tungod sang kinagamo, ginsugo niya nga dalhon sia sa kuartel sang mga soldado. 35  Apang sang nakalab-ot sia sa hagdanan, ginhakwat na lang sia sang mga soldado bangod sang kasingki sang kadam-an; 36  kay ang madamo nga tawo padayon nga nagasunod kag nagasinggit: “Patya sia!” 37  Kag sang buot na sia dalhon sa kuartel sang mga soldado, nagsiling si Pablo sa kumander sang militar: “Mahimo bala ako maghambal sa imo?” Nagsiling sia: “Makahambal ka bala sing Griego? 38  Indi gid bala ikaw ang Egiptohanon nga antes sini nga mga adlaw nagsugyot sang pagribok batok sa panguluhan kag nagdala sa kahanayakan sang apat ka libo ka tawo nga manugpatay?” 39  Nian nagsiling si Pablo: “Sa pagkamatuod, ako isa ka Judiyo, nga taga-Tarso sa Cilicia, isa ka banwahanon sang bantog nga siudad. Gani, nagapakiluoy ako sa imo, tuguti ako sa paghambal sa mga tawo.” 40  Sang gintugutan niya sia, nagtindog si Pablo sa hagdanan kag nagsinyas sang iya kamot sa mga tawo. Sang naglinong na, naghambal sia sa ila sa lenguahe nga Hebreo, nga nagasiling:

Footnote