Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Binuhatan 19:1-41

19  Natabo nga samtang yara sa Corinto si Apolos, nagkadto si Pablo sa interyor nga mga bahin kag nagdulhog sa Efeso, kag nakita niya ang pila ka disipulo;  kag nagsiling sia sa ila: “Nakabaton bala kamo sang balaan nga espiritu sang nangin tumuluo kamo?” Nagsiling sila sa iya: “Wala gid kami makabati tuhoy sa balaan nga espiritu.”  Kag sia nagsiling: “Kon amo, sa ano kamo nabawtismuhan?” Sila nagsiling: “Sa pagbawtismo ni Juan.”  Si Pablo nagsiling: “Nagbawtismo si Juan paagi sa bawtismo subong simbulo sang paghinulsol, nga nagasiling sa mga tawo nga magpati sa isa nga nagasunod sa iya, nga amo si Jesus.”  Sang mabatian nila ini, nagpabawtismo sila sa ngalan ni Ginuong Jesus.  Kag sang gintungtong ni Pablo ang iya mga kamot sa ila, ang balaan nga espiritu nagkunsad sa ila, kag naghambal sila sang lainlain nga hambal kag nagpanagna.  Mga napulog-duha ka lalaki sila tanan.  Nagakadto sia sa sinagoga sa sulod sang tatlo ka bulan kag naghambal nga may kaisog, nga nagapamulongpulong kag nagagamit sang makabuluyok nga pangatarungan tuhoy sa ginharian sang Dios.  Apang sang padayon nga nagpakatig-a ang iban kag indi magpati, nga nagapakalain sa Dalan sa atubangan sang kadam-an, nagbiya sia sa ila kag gin-upod niya ang mga disipulo, kag nagpamulongpulong sia adlaw-adlaw sa awditoryum sang eskwelahan ni Tirano. 10  Natabo ini sa sulod sang duha ka tuig, amo nga nakabati sang pulong sang Ginuo ang tanan nga nagapuyo sa distrito sang Asia nga mga Judiyo kag mga Griego. 11  Kag ang Dios padayon nga naghimo sang tumalagsahon nga gamhanan nga mga buhat paagi sa mga kamot ni Pablo, 12  amo nga bisan ang iya mga panyo kag mga tampi gindala sa nagamasakit nga mga tawo, kag nag-ayo sila sa ila balatian, kag ang malaut nga mga espiritu naggua. 13  Apang ang pila sa mga nagapanglakaton nga mga Judiyo nga nagapanabog sang mga demonyo nagtinguha man sa pagsambit sang ngalan ni Ginuong Jesus sa mga ginsudlan sang malaut nga mga espiritu, nga nagasiling: “Hanuot ko kamo nga ginasugo paagi kay Jesus nga ginabantala ni Pablo.” 14  Ginahimo ini sang pito ka anak nga lalaki ni Sceva, nga isa ka Judiyo nga puno nga saserdote. 15  Apang ang malaut nga espiritu nagsiling sa ila: “Kilala ko si Jesus kag kilala ko man si Pablo; apang sin-o kamo?” 16  Gani gindamhagan sila sang tawo nga may malaut nga espiritu, kag nangibabaw sa ila tanan, kag nagdaug sa ila, amo nga nagpalagyo sila nga naubahan kag pilason gikan sa amo nga balay. 17  Nahibaluan ini sang tanan nga Judiyo kag Griego nga nagapuyo sa Efeso; kag hinadlukan sila tanan, kag padayon nga ginpakadaku ang ngalan ni Ginuong Jesus. 18  Kag madamo sa nangin mga tumuluo ang nagkari kag nagtu-ad kag nagsugid sing hayag sang ila mga binuhatan. 19  Sa pagkamatuod, gintipon sang madamo nga nagahimo sang madyik ang ila mga libro kag ginsunog ini sa atubangan sang tanan. Kag gin-isip nila sing tingob ang bili sini kag nasapwan nga nagabili ini sing kalim-an ka libo ka bilog nga pilak. 20  Busa sa gamhanan nga paagi ang pulong ni Jehova padayon nga nagatubo kag nagamadinalag-on. 21  Sang nahanabo na ini nga mga butang, namat-od si Pablo nga pagkatapos niya malibot ang Macedonia kag Acaya, makadto sia sa Jerusalem, kag nagsiling: “Sa tapos ako makakadto didto, dapat ko man kadtuan ang Roma.” 22  Gani ginpakadto niya sa Macedonia ang duha sa mga nagabulig sa iya, si Timoteo kag si Erasto, apang nagpabilin pa sia sing pila ka tion sa distrito sang Asia. 23  Sa amo nga tion nag-utwas ang daku nga kinagamo nahanungod sa Dalan. 24  Kay ang isa ka tawo nga si Demetrio, nga isa ka platero, nagahatag sang daku nga kinitaan sa sampaton nga mga manughimo paagi sa paghimo sing pilak nga mga tulutemplo ni Artemis; 25  kag gintipon niya sila kag ang mga nagahimo sini nga mga butang kag nagsiling: “Mga lalaki, nakahibalo gid kamo nga nagtin-ad kita bangod sini nga negosyo. 26  Subong man, nakita kag nabatian ninyo indi lamang sa Efeso kundi halos sa bug-os nga distrito sang Asia nga ginbuyok sini nga Pablo ang daku nga kadam-an kag ginpaliso sila sa tuhay nga pagpati, nga nagasiling nga ang mga dios nga ginhimo sang mga kamot indi mga dios. 27  Dugang pa, may katalagman nga indi lamang pagpakalainon ining aton palangitan-an kundi kabigon man nga wala pulos ang templo sang daku nga diosa nga si Artemis kag madula bisan ang iya pagkahalangdon nga ginasimba sa bug-os nga distrito sang Asia kag sa bug-os napuy-an nga duta.” 28  Sang mabatian ini sang mga tawo, naakig gid sila kag nagsinggitan, nga nagasiling: “Daku si Artemis sang mga taga-Efeso!” 29  Gani napuno sing kagamo ang siudad, kag nagdinalagan sila tanan sa teatro, kag pilit nga gindala si Gayo kag si Aristarco, nga mga taga-Macedonia kag mga kaupod ni Pablo sa paglakbay. 30  Luyag ni Pablo magkadto sa mga tawo sa sulod, apang indi sia pagtugutan sang mga disipulo. 31  Bisan ang pila sa mga manugdumala sang mga kapiestahan kag mga hampang, nga mainabyanon sa iya, nagpadala sang mensahe sa iya kag nagpangabay nga indi pag-ibutang sa katalagman ang iya kaugalingon sa teatro. 32  Ang matuod, lain ang ginasinggit sang pila kag ang iban lain man; kay nagkinagamo ang katilingban, kag ang kalabanan sa ila wala makahibalo kon ngaa nagtipon sila. 33  Gani ginkuha nila sa kadam-an si Alejandro, kag ginatulod sia sang mga Judiyo pakadto sa atubangan; kag nagsinyas si Alejandro sang iya kamot kag luyag niya pangapinan ang iya kaugalingon sa atubangan sang katawhan. 34  Apang sang mahibaluan nila nga sia isa ka Judiyo, isa lang ang ginasinggit nila tanan sa sulod sang mga duha ka oras: “Daku si Artemis sang mga taga-Efeso!” 35  Sang ulihi, sang mapahipos sang manugrekord sang siudad ang kadam-an, sia nagsiling: “Mga tawo sang Efeso, sin-o nga tawo ang wala makahibalo nga ang siudad sang mga taga-Efeso amo ang manugbantay sang templo sang daku nga si Artemis kag sang imahen nga nahulog gikan sa langit? 36  Gani bangod indi masuay ini nga mga butang, dapat magpakatawhay kamo kag indi magpadasudaso. 37  Kay gindala ninyo diri ini nga mga lalaki nga indi mga kawatan sa mga templo ukon mga manugpasipala sa aton diosa. 38  Busa kon si Demetrio kag ang sampaton nga mga manughimo nga kaupod niya may panumbungon batok kay bisan sin-o, may mga adlaw nga ginahimo ang paghukom sa hukmanan kag may mga proconsul;* didto nila isumbong ang isa kag isa. 39  Apang, kon labaw pa sa sina ang ginapangita ninyo, dapat ini desisyunan sa pagtilipon suno sa kasuguan. 40  Kay mahimo gid nga isumbong kita nga nagribok batok sa panguluhan bangod sang natabo karon nga adlaw, kay wala gid kita sing mahatag nga rason agod pakamatarungon ining magamo nga guban.” 41  Kag sang nasiling niya ini, ginpalakat niya ang katilingban.

Footnote

Bin 19:38 * Tan-awa ang nota sa 13:7.