Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Binuhatan 14:1-28

14  Karon sa Iconio nagsulod sila nga magkaupod sa sinagoga sang mga Judiyo kag naghambal sa paagi nga tungod sini ang daku nga kadam-an sang mga Judiyo kag mga Griego nangin mga tumuluo.  Apang ang mga Judiyo nga wala magtuo nagsugyot kag sayop nga nag-impluwensia sa mga tawo sang mga pungsod batok sa mga kauturan.  Gani naghinguyang sila sing malawig nga tion sa paghambal nga may kaisog paagi sa awtoridad ni Jehova, nga nagpamatuod sa pulong sang iya wala tupong nga kaayo paagi sa pagtugot nga mahanabo ang mga tanda kag mga kalatingalahan paagi sa ila mga kamot.  Apang, ang kadam-an sa siudad natunga, kag ang iban dampig sa mga Judiyo apang ang iban dampig sa mga apostoles.  Karon sang ang mga tawo sang mga pungsod kag ang mga Judiyo upod ang ila mga manugdumala masingki nga nagatinguha nga pakahuy-an sila kag batuhon,  nagpalagyo sila, bangod ginpahibalo sila sini, sa mga siudad sang Licaonia, Listra kag Derbe kag sa mga duog sa palibot;  kag didto padayon nila nga ginpahayag ang maayong balita.  Karon sa Listra may isa ka tawo nga nagalumpagi nga baldado ang iya mga tiil, nga lupog kutob pa sa taguangkan sang iya iloy, kag wala gid sia makalakat.  Nagapamati sia kay Pablo nga nagahambal, nga sang magtulok sa iya sing maayo kag nakita nga may pagtuo sia nga mag-ayo, 10  nagsiling sa mabaskog nga tingog: “Tindog ka sing tadlong.” Kag nagtumbo sia kag naglakat. 11  Kag sang makita sang kadam-an ang ginhimo ni Pablo, ginpabaskog nila ang ila tingog, nga nagasiling sa hambal nga Licaonianhon: “Ang mga dios nangin subong sang mga tawo kag nanaug sa aton!” 12  Kag gintawag nila si Bernabe nga Zeus, apang si Pablo nga Hermes, bangod sia ang nagapanguna sa paghambal. 13  Kag ang saserdote ni Zeus, nga ang iya templo yara sa atubangan sang siudad, nagdala sang mga toro nga baka kag mga purongpurong sa mga gawang kag luyag maghalad upod sa kadam-an. 14  Apang, sang nabatian ini sang mga apostoles nga si Bernabe kag si Pablo, gingisi nila ang ila sampaw nga mga panapton kag nagdalagan pakadto sa kadam-an, nga nagasinggit 15  kag nagasiling: “Mga lalaki, ngaa ginahimo ninyo ini? Mga tawo man kami nga may mga kaluyahon subong sa inyo, kag nagapahayag sang maayong balita sa inyo, agod magliso kamo gikan sa sining wala pulos nga mga butang pakadto sa buhi nga Dios, nga naghimo sang langit kag duta kag dagat kag sang tanan nga yara sa sini. 16  Sa nagligad nga mga kaliwatan gintugutan niya ang tanan nga pungsod nga maglakat sa ila mga dalanon, 17  bisan pa wala gid niya ginpabay-an ang iya kaugalingon nga wala sing pamatuod bangod naghimo sia sang maayo, nga nagahatag sa inyo sang ulan gikan sa langit kag sang mapatubason nga mga panag-on, nga nagahatag sang bugana nga kalan-on kag nagapuno sang inyo tagipusuon sang kasadya.” 18  Bisan pa ginsiling nila ini, haluson nila mapunggan ang kadam-an nga maghalad sa ila. 19  Apang nag-abot ang mga Judiyo gikan sa Antioquia kag sa Iconio kag ginhaylo nila ang kadam-an, kag ginbato nila si Pablo kag ginganoy sia pagua sa siudad, nga nagahunahuna nga patay na sia. 20  Apang, sang nagtipon sa palibot niya ang mga disipulo, nagtindog sia kag nagsulod sa siudad. Kag sang masunod nga adlaw nagkadto sia sa Derbe upod kay Bernabe. 21  Kag sang napahayag na nila ang maayong balita sa amo nga siudad kag nakahimo sang madamo nga disipulo, nagbalik sila sa Listra kag sa Iconio kag sa Antioquia, 22  nga nagapabakod sa mga disipulo, nagapalig-on sa ila nga magpabilin sa pagtuo kag nagasiling: “Dapat kita magsulod sa ginharian sang Dios paagi sa madamo nga kapipit-an.” 23  Dugang pa, nagtangdo sila sang mga gulang nga lalaki para sa ila sa tagsa ka kongregasyon, kag sang nakapangamuyo upod ang pagpuasa, gintugyan nila sila kay Jehova nga ila gintuuhan. 24  Nian nagkadto sila sa Pisidia kag nag-abot sa Pamfilia, 25  kag sa tapos masugid ang pulong sa Perga, nagdulhog sila sa Atalia. 26  Kag halin didto naglayag sila pakadto sa Antioquia, diin gintugyan sila sa wala tupong nga kaayo sang Dios para sa buluhaton nga ila nahimo sing bug-os. 27  Sang nakaabot sila kag natipon ang kongregasyon, ginsugid nila ang madamo nga butang nga ginhimo sang Dios paagi sa ila, kag ang pagbukas niya sa mga pungsod sing ganhaan sang pagtuo. 28  Gani naghinguyang sila sing malawig nga tion upod sa mga disipulo.

Footnote