Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Binuhatan 10:1-48

10  Sa Cesarea may isa ka tawo nga si Cornelio, nga isa ka opisyal sang hangaway sa tropa nga Italyano, subong pagtawag sa sini,  isa ka debotado nga tawo kag isa nga nagakahadlok sa Dios upod ang bug-os niya nga panimalay, kag naghatag sia sa mga tawo sang madamo nga dulot tungod sa kaluoy kag nag-ampo sa Dios sing dalayon.  Sang mga ikasiam nga oras* sang adlaw nakita niya sing maathag sa palanan-awon ang isa ka anghel sang Dios nga nagpalapit sa iya kag nagsiling sa iya: “Cornelio!”  Nagtulok ang tawo sa iya kag hinadlukan nga nagsiling: “Ano ina, Ginuo?” Nagsiling sia sa iya: “Ang imo mga pangamuyo kag mga dulot tungod sa kaluoy nagpaibabaw subong handumanan sa atubangan sang Dios.  Gani magpadala ka sang mga tawo sa Joppe kag ipatawag si Simon nga ginatawag Pedro.  Nagadayon ini nga tawo kay Simon, nga isa ka manugpanit, nga may balay sa higad sang dagat.”  Sang nakahalin na ang anghel nga naghambal sa iya, gintawag niya ang duha sa iya mga alagad sa balay kag ang isa ka relihioso nga soldado gikan sa mga nagaalagad sa iya pirme,  kag ginsugid niya sa ila ang tanan nga butang kag ginpakadto sila sa Joppe.  Sang masunod nga adlaw sang nagapanglakaton sila kag nagahinampot sa siudad, nagsaka si Pedro sa atop sang balay sang mga ikan-om nga oras* agod magpangamuyo. 10  Apang gingutom gid sia kag luyag niya magkaon. Samtang nagahanda sila sang pagkaon, nakakita sia sang palanan-awon 11  kag nakita niya nga nagbukas ang langit kag nagapaubos sa duta ang isa ka suludlan subong sang malapad nga habol nga lino nga ginatunton paagi sa apat ka pamusod sini; 12  kag yara sa sini ang tanan nga sahi sang mga sapat nga apat sing tiil kag mga sapat nga nagakamang sa duta kag mga pispis sa langit. 13  Kag nabatian niya ang isa ka tingog: “Tindog ka, Pedro, mag-ihaw kag magkaon!” 14  Apang si Pedro nagsiling: “Indi, Ginuo, bangod wala pa gid ako makakaon sang bisan ano nga nadagtaan kag di-matinlo.” 15  Kag nabatian niya liwat ang tingog sa ikaduha nga higayon: “Indi na pagtawga nga nadagtaan ang mga butang nga natinluan na sang Dios.” 16  Natabo ini sa ikatlo nga higayon, kag sa gilayon ang suludlan nagpaibabaw sa langit. 17  Karon samtang nagapalibog gid si Pedro kon ano ang kahulugan sang palanan-awon nga iya nakita, yari karon! ang mga tawo nga ginpakadto ni Cornelio nakapamangkot na kon diin ang balay ni Simon kag nagatindog na sa gawang. 18  Kag nagpanawag sila kag nagpamangkot kon si Simon nga ginatawag Pedro nagadayon didto. 19  Samtang ginahunahuna ni Pedro ang palanan-awon, ang espiritu nagsiling: “Yari karon! May tatlo ka tawo nga nagapangita sa imo. 20  Gani, magtindog ka kag magpanaug kag mag-upod sa ila, nga wala nagaduhaduha, bangod ginpakadto ko sila.” 21  Gani nagpanaug si Pedro kag nagsiling sa mga tawo: “Yari karon! Ako ang inyo ginapangita. Ngaa yari kamo?” 22  Nagsiling sila: “Si Cornelio, nga isa ka opisyal sang hangaway kag tawo nga matarong kag nagakahadlok sa Dios kag maayo ang ginasugid tuhoy sa iya sang bug-os nga pungsod sang mga Judiyo, ginsugo sang Dios paagi sa balaan nga anghel nga pakadtuon ka sa iya balay kag mamati sa mga butang nga ihambal mo.” 23  Gani gin-agda niya sila nga magsulod kag ginpadayon sila. Sang masunod nga adlaw nagbangon sia kag nag-upod sa ila, kag ang pila ka kauturan sa Joppe nag-upod sa iya. 24  Sang masunod pa gid nga adlaw nagsulod sia sa Cesarea. Ginapaabot gid sila ni Cornelio kag gintipon niya ang iya mga paryente kag suod nga mga abyan. 25  Sang nagsulod si Pedro, ginsugata sia ni Cornelio kag naghapa sa iya tiilan kag nagyaub sa iya. 26  Apang ginpatindog sia ni Pedro, nga nagasiling: “Tindog ka; ako mismo isa man ka tawo.” 27  Kag samtang nagapakighambal sia sa iya nagsulod sia kag nakita ang madamo nga tawo nga nagtipon, 28  kag nagsiling sia sa ila: “Nahibaluan gid ninyo nga indi tugot sa kasuguan nga makig-upod ukon magpalapit ang isa ka Judiyo sa isa ka tawo nga tuhay sing rasa; apang ginpakita sa akon sang Dios nga indi ko dapat tawgon nga nadagtaan ukon di-matinlo ang bisan sin-o nga tawo. 29  Bangod sini nagkari ako nga wala gid nagapamatok sang ginpatawag ako. Gani luyag ko mahibaluan kon ngaa ginpatawag ninyo ako.” 30  Busa nagsiling si Cornelio: “Apat na ka adlaw ang nagligad tubtob sini nga oras, nagapangamuyo ako sa akon balay sang ikasiam nga oras,* kag, yari karon! may isa ka lalaki nga may masilaw nga panapton nga nagtindog sa akon atubangan 31  kag nagsiling, ‘Cornelio, ang imo pangamuyo ginpamatian nga may kahamuot kag ang imo mga dulot tungod sa kaluoy gindumdom sang Dios. 32  Busa magpadala ka sang mga tawo sa Joppe kag ipatawag si Simon, nga ginatawag Pedro. Nagadayon sia sa balay ni Simon, nga isa ka manugpanit, sa higad sang dagat.’ 33  Busa sa gilayon ginpakadtuan ko ikaw, kag maayo nga nagkari ka. Kag gani sa sini nga tion yari kami tanan sa atubangan sang Dios agod magpamati sa tanan nga butang nga ginsugo sa imo ni Jehova nga ihambal.” 34  Gani gintikab ni Pedro ang iya baba kag nagsiling: “Matuod gid nga nahantop ko nga ang Dios wala sing ginapasulabi, 35  apang sa tagsa ka pungsod ang tawo nga nagakahadlok sa iya kag nagahimo sang pagkamatarong kalahamut-an sa iya. 36  Ginpadala niya ang pulong sa mga anak ni Israel agod ipahayag sa ila ang maayong balita sang paghidait paagi kay Jesucristo: ining Isa amo ang Ginuo sang tanan. 37  Nahibaluan ninyo ang butang nga ginhambalan sa bug-os nga Judea, nga nagsugod sa Galilea sa tapos sang bawtismo nga ginbantala ni Juan, 38  nga amo si Jesus nga taga-Nazaret, kon paano sia ginhaplasan sang Dios sing balaan nga espiritu kag gahom, kag naglibot sia sa kadutaan nga nagahimo sang maayo kag nagapang-ayo sa tanan nga ginapabudlayan sang Yawa; bangod ang Dios kaupod niya. 39  Kag kami mga saksi sang tanan nga ginhimo niya sa duta sang mga Judiyo kag sa Jerusalem; apang ginpatay man nila sia paagi sa paglansang* sa iya sa usok. 40  Ginbanhaw sang Dios ining Isa sa ikatlo nga adlaw kag gintugutan nga mangin dayag sia, 41  indi sa tanan nga tawo, kundi sa amon nga gintangdo na nga daan sang Dios nga mga saksi, nga nagkaon kag nag-inom upod sa iya sa tapos sia nabanhaw gikan sa mga patay. 42  Subong man, ginsugo niya kami nga magbantala sa mga tawo kag magpanaksi sing maid-id nga amo ini ang Isa nga gintangdo sang Dios nga mangin hukom sang mga buhi kag sang mga patay. 43  Ang tanan nga manalagna nagapanaksi tuhoy sa iya, nga ang tagsatagsa nga nagatuo sa iya makabaton sang kapatawaran sang mga sala paagi sa iya ngalan.” 44  Samtang ginahambal pa ini ni Pedro, nagkunsad ang balaan nga espiritu sa tanan nga nagapamati sang pulong. 45  Kag ang mga matutom nga nag-upod kay Pedro nga gikan sa mga natuli natingala gid, bangod ang wala bayad nga dulot nga balaan nga espiritu ginpasagahay man sa mga tawo sang mga pungsod. 46  Kay nabatian nila nga nagahambal sila sang lainlain nga hambal kag nagapakadaku sa Dios. Gani nagsiling si Pedro: 47  “May makadumili bala nga bawtismuhan sa tubig ang mga nakabaton sang balaan nga espiritu subong sa aton?” 48  Kag ginsugo niya nga bawtismuhan sila sa ngalan ni Jesucristo. Nian ginpangabay nila sia nga magpabilin sing pila ka adlaw.

Footnote

Bin 10:3 * Mga alas 3 sa hapon, nagaisip sugod sa pagbutlak sang adlaw.
Bin 10:9 * Mga alas 12 sa udto, nagaisip sugod sa pagbutlak sang adlaw.
Bin 10:30 * Tan-awa ang nota sa bersikulo 3.
Bin 10:39 * Sa literal, “pagbitay.”