Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Binuhatan 1:1-26

1  Sa nahauna nga kasaysayan, O Teofilo, ginsulat ko ang tuhoy sa tanan nga butang nga ginsugdan ni Jesus nga himuon kag ipanudlo,  tubtob sa adlaw nga gindala sia sa langit, pagkatapos nga naghatag sia sang sugo paagi sa balaan nga espiritu sa mga apostoles nga iya ginpili.  Sa tapos sia nag-antos, nagpakita man sia nga buhi sa ila paagi sa madamo kag pat-od nga mga pamatuod, kay nakita nila sia sa sulod sang kap-atan ka adlaw kag ginsugid niya ang mga butang tuhoy sa ginharian sang Dios.  Kag samtang nagatinipon sila ginmanduan niya sila: “Indi kamo maghalin sa Jerusalem, kundi padayon kamo nga maghulat sa ginsaad sang Amay, nga nabatian ninyo sa akon;  bangod si Juan, sa pagkamatuod, nagbawtismo sa tubig, apang bawtismuhan kamo sa balaan nga espiritu pila na lang ka adlaw pagkatapos sini.”  Karon, sang nagtinipon sila, nagpamangkot sila sa iya: “Ginuo, ipasag-uli mo bala ang ginharian sa Israel sa sini nga tion?”  Nagsiling sia sa ila: “Indi inyo ang paghibalo sa mga tion ukon mga panag-on nga ang Amay lamang ang may awtoridad sa pagtalana;  apang magabaton kamo sang gahom kon ang balaan nga espiritu mag-abot sa inyo, kag mangin saksi ko kamo sa Jerusalem kag sa bug-os nga Judea kag Samaria kag tubtob sa ukbong sang duta.”  Kag sang nasiling na niya ini, samtang nagatulok sila, nagpaibabaw sia kag ginlipdan sia sang panganod gikan sa ila itululok. 10  Kag sang nagatulok sila sa langit samtang nagapaibabaw sia, yari karon! may yara man duha ka lalaki nga napanaptan sing puti nga nagtindog sa ila luyo, 11  kag nagsiling sila: “Mga tawo sang Galilea, ngaa nagatindog kamo kag nagatangla sa langit? Ining Jesus nga gindala sa langit gikan sa inyo magakari sa amo man nga paagi nga nakita ninyo sia nga nagapalangit.” 12  Nian nagbalik sila sa Jerusalem gikan sa bukid nga ginatawag Bukid sang mga Olibo, nga malapit sa Jerusalem, nga ang kalayuon isa ka adlaw nga inugpahuway nga pagpanglakaton.* 13  Kag sang nag-abot na sila, nagsaka sila sa hulot sa ibabaw nga ila ginadayunan, si Pedro subong man si Juan kag si Santiago kag si Andres, si Felipe kag si Tomas, si Bartolome kag si Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo kag si Simon nga makugi, kag si Judas nga anak ni Santiago. 14  Nahiusa sila tanan nga nagapadayon sa pagpangamuyo, upod sa pila ka babayi kag kay Maria nga iloy ni Jesus kag sa iya mga utod nga lalaki. 15  Karon sa sini nga mga adlaw nagtindog si Pedro sa tunga sang mga kauturan kag nagsiling (ang kadamuon sang mga tawo mga isa ka gatos kag duha ka pulo): 16  “Mga lalaki, mga kauturan, kinahanglan matuman ang kasulatan nga ginpamulong anay sang balaan nga espiritu paagi sa baba ni David tuhoy kay Judas, nga nangin manugtuytoy sa mga nagdakop kay Jesus, 17  bangod sia kaupod namon kag nakabaton sia sang bahin sa sini nga ministeryo. 18  (Busa, ini mismo nga tawo nagtaba sang latagon paagi sa suhol sa pagkadimatarong, kag sang nahulog sia nga una ang ulo nagbusaag ang iya kasudlan kag naggua ang tanan niya nga tinai. 19  Nahibaluan man ini sang tanan nga pumuluyo sang Jerusalem, amo nga ini nga latagon gintawag sa ila lenguahe nga Akeldama, kon sayuron, Latagon sang Dugo.) 20  Kay nasulat sa libro sang mga Salmo, ‘Mangin nahapay ang iya ginapuy-an nga duog, kag wala sing magpuyo sa sini,’ kag, ‘Ang iya katungdanan subong manugtatap kuhaon sang iban.’ 21  Gani kinahanglan nga gikan sa mga lalaki nga nagtipon upod sa amon sa bug-os nga tion nga ang Ginuong Jesus nagsulod kag naggua* sa tunga namon, 22  kutob sa pagbawtismo sa iya ni Juan kag tubtob sa adlaw nga gindala sia sa langit gikan sa amon, ang isa sa sini nga mga lalaki dapat mangin saksi kaupod namon sa iya pagkabanhaw.” 23  Gani ginpresentar nila ang duha, si Jose nga ginatawag Barsabas, nga ginatawag man Justo, kag si Matias. 24  Kag nagpangamuyo sila kag nagsiling: “Ikaw, O Jehova, nga nakahibalo sang tagipusuon sang tanan, ipakita kon sin-o sa sining duha ka lalaki ang imo ginpili, 25  nga magbaton sini nga ministeryo kag pagkaapostol, nga gintalikdan ni Judas kag naglakat sa iya kaugalingon nga dalanon.” 26  Gani ginpagabutgabutan* nila sila, kag napilian si Matias; kag gindugang sia sa napulog-isa ka apostoles.

Footnote

Bin 1:12 * Mga 2,000 ka maniko ini nga kalayuon (890 ka metro).
Bin 1:21 * Ukon, “naghimo sang iya mga hilikuton.”
Bin 1:26 * Tan-awa ang nota sa Mat 27:35.