2 Juan 1:1-13

 Halin sa gulang nga lalaki para sa pinili nga ginang kag sa iya mga anak, nga ginahigugma ko gid, kag indi lamang ako, kundi sang tanan man nga nakahibalo sang kamatuoran,  bangod sa kamatuoran nga nagapabilin sa aton, kag mangin yara ini sa aton sing dayon.  Mangin yara sa aton ang wala tupong nga kaayo,* kaluoy kag paghidait gikan sa Dios nga Amay kag gikan kay Jesucristo nga Anak sang Amay, upod ang kamatuoran kag gugma.  Nagakasadya gid ako bangod nasapwan ko ang pila sang imo mga anak nga nagalakat sa kamatuoran, suno sa nabaton naton nga sugo gikan sa Amay.  Gani karon ginapangabay ko ikaw, ginang, subong isa ka tawo nga nagasulat sa imo, indi sang isa ka bag-o nga sugo, kundi sang isa nga natigayon naton kutob sa ginsuguran, nga maghigugmaanay kita.  Kag amo ini ang kahulugan sang gugma, nga padayon kita nga maglakat suno sa iya mga sugo. Amo ini ang sugo, subong sang nabatian ninyo kutob sa ginsuguran, nga padayon kamo nga maglakat sa sini.  Kay madamo nga manugdaya ang nag-abot sa kalibutan, mga tawo nga wala nagapahayag nga si Jesucristo nagkari sa unod. Amo ini ang manugdaya kag ang anticristo.  Mag-andam kamo, agod indi ninyo madula ang mga butang nga ginpangabudlayan namon, kundi maagom ninyo ang bug-os nga padya.  Ang kada isa nga nagalampas kag wala nagapabilin sa panudlo ni Cristo wala nahiusa sa Dios. Sia nga nagapabilin sa sini nga panudlo amo ang isa nga nahiusa sa Amay kag sa Anak. 10  Kon may isa nga magkadto sa inyo kag wala nagadala sini nga panudlo, indi gid sia pagbatuna sa inyo puluy-an ukon magtamyaw sa iya. 11  Kay sia nga nagatamyaw sa iya nagaambit sa iya malaut nga mga buhat. 12  Bisan pa madamo ako sang isiling sa inyo, indi ko luyag nga isulat lang ini, bangod nagalaum ako nga makigkita kag makighambal sa inyo, agod mangin bug-os ang inyo kalipay. 13  Ang mga anak sang imo utod nga babayi, ang isa nga pinili, nagapadala sa imo sang ila panamyaw.

Footnote

2Ju 3 * Tan-awa ang nota sa Ju 1:14.