2 Corinto 8:1-24

8  Ginapahibalo namon karon sa inyo, mga kauturan, ang tuhoy sa wala tupong nga kaayo sang Dios nga ginpakita sa mga kongregasyon sa Macedonia,  nga sa tion sang isa ka daku nga pagtilaw sa idalom sang kapiutan, bangod sang ila daku nga kalipay kag tuman nga kaimulon nagdugang ang kamanggaran sang ila kaalwan.  Kay suno sa ila gid nga ikasarang, huo, nagapamatuod ako, labaw pa ini sa ila gid nga ikasarang,  samtang kinabubut-on nga nagpadayon sila sa pagpangabay sa amon nga may daku nga pagpakiluoy nga makatigayon sang pribilehiyo sa mainayuhon nga paghatag kag sa pagpakigbahin sa pag-alagad nga gintigana para sa mga balaan.  Kag indi lamang subong sang ginlauman namon, kundi ginhatag nila anay ang ila kaugalingon sa Ginuo kag sa amon paagi sa kabubut-on sang Dios.  Nagpahulag ini sa amon nga palig-unon si Tito, nga subong nga ginsugdan niya ini sa inyo, dapat man niya tapuson ang pagtipon sang inyo maayo nga dulot.  Gani, subong nga nagabugana kamo sa tanan nga butang, sa pagtuo kag sa pulong kag sa ihibalo kag sa bug-os nga kaukod kag sa gugma namon sa inyo, kabay nga magbugana man kamo sa sining mainayuhon nga paghatag.  Nagahambal ako indi subong nagasugo sa inyo, kundi bangod sa kaukod sang iban kag agod tilawan kon matuod gid ang inyo gugma.  Kay nahibaluan ninyo ang wala tupong nga kaayo sang aton Ginuong Jesucristo, nga bisan pa manggaranon sia nangin imol sia tungod sa inyo, agod mangin manggaranon kamo paagi sa iya kaimulon. 10  Kag sa sini nagahatag ako sang opinyon: kay ini nga butang mapuslanon sa inyo, bangod isa ka tuig na ang nagligad ginsugdan ninyo indi lamang ang paghimo sini kundi luyag gid ninyo nga himuon ini; 11  gani, karon tapusa man ang paghimo sini, agod subong nga may pagkahanda nga luyag himuon ini, dapat man ini tapuson gikan sa kon ano ang yara sa inyo. 12  Kay kon ang pagkahanda yara na nga daan, labi ini nga kalahamut-an suno sa yara sa isa ka tawo, indi suno sa wala sa iya. 13  Kay indi ko tuyo nga mangin mahapos ini sa iban, apang mabudlay sa inyo; 14  kundi paagi sa pag-alalangay mapun-an sang inyo sobra sa karon ang ila kakulangan, agod mapun-an man sang ila sobra ang inyo kakulangan, agod may pag-alalangay. 15  Subong sang nasulat na: “Ang tawo nga may madamo indi tuman kadamo ang yara sa iya, kag ang tawo nga may diutay indi tuman kadiutay ang yara sa iya.” 16  Karon salamat sa Dios sa pagbutang sa tagipusuon ni Tito sang amo man nga kaukod para sa inyo, 17  bangod ginbaton gid niya ang pagpalig-on, apang, tungod maukod gid, kinabubut-on sia nga makadto sa inyo. 18  Apang ginapadala namon kaupod niya ang isa ka utod nga ang pagdayaw sa iya may kaangtanan sa maayong balita naglapnag sa tanan nga kongregasyon. 19  Indi lamang ina, kundi gintangdo man sia sang mga kongregasyon agod mangin kaupod namon sa paglakbay may kaangtanan sa sining maayo nga dulot nga ipanagtag namon para sa kahimayaan sang Ginuo kag agod pamatud-an nga handa kami sa pagbulig. 20  Busa ginalikawan namon nga may tawo nga makakita sang sayop sa amon may kaangtanan sining bugana nga amot nga ipanagtag namon. 21  Kay kami “bunayag nga nagaaman, indi lamang sa itululok ni Jehova, kundi sa itululok man sang mga tawo.” 22  Dugang pa, ginapadala namon upod sa ila ang aton utod nga masami namon mapamatud-an nga maukod sa madamo nga butang, apang labi pa nga maukod karon tungod sa iya daku nga pagsalig sa inyo. 23  Apang, kon may pangduhaduha tuhoy kay Tito, sia isa ka umalambit upod sa akon kag isa ka masigkamanugpangabudlay para sa inyo kaayuhan; ukon kon tuhoy sa aton mga kauturan, mga apostoles sila sang mga kongregasyon kag himaya ni Cristo. 24  Gani ipakita sa ila ang pamatuod sang inyo gugma kag sang ginpabugal namon tuhoy sa inyo, nga makita sang mga kongregasyon.

Footnote