Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

2 Corinto 4:1-18

4  Amo kon ngaa, sanglit may yari kami sini nga ministeryo suno sa kaluoy nga ginpakita sa amon, wala kami nagapangampo;  kundi gintalikdan namon ang natago nga mga butang nga dapat ikahuya, nga wala nagalakat nga may limbong, kag wala ginasimbugan ang pulong sang Dios, kundi paagi sa pagpadayag sang kamatuoran ginarekomendar namon ang amon kaugalingon sa itululok sang Dios sa tagsa ka konsiensia sang tawo.  Karon, kon matuod nga ang maayong balita nga ginapahayag namon gintabunan, ginatabunan ini sa tunga sang mga nagakalaglag,  nga sa tunga nila ginbulag sang dios sining sistema sang mga butang ang mga hunahuna sang mga di-tumuluo, agod ang kapawa sang mahimayaon nga maayong balita tuhoy kay Cristo, nga larawan sang Dios, indi magsilak.  Kay ginabantala namon, indi ang amon kaugalingon, kundi si Cristo Jesus subong Ginuo, kag kami subong inyo mga ulipon tungod kay Jesus.  Kay ang Dios nagsiling: “Magsilak ang kapawa gikan sa kadudulman,” kag nagsilak sia sa aton tagipusuon agod hatagan ini sing kapawa sa mahimayaon nga ihibalo sang Dios paagi sa nawong ni Cristo.  Apang, yari sa amon ini nga bahandi sa daga nga mga suludlan, agod ang gahom nga labaw sa kinaandan mangin iya sang Dios kag indi gikan sa amon kaugalingon.  Ginaipit kami sa tanan nga paagi, apang wala mapiuti nga indi na makahulag; ginaligban kami, apang indi sing bug-os nga wala na sing malutsan;  ginahingabot kami, apang wala mapabay-i; ginapukan kami, apang wala malaglag. 10  Bisan diin ginabatas namon pirme sa amon lawas ang makamamatay nga pagtratar kay Jesus, agod ang kabuhi ni Jesus madayag man sa amon lawas. 11  Kay kami nga nagakabuhi nagaatubang pirme sa kamatayon tungod kay Jesus, agod ang kabuhi ni Jesus madayag man sa amon mamalatyon nga unod. 12  Gani ang kamatayon nagapanghikot sa amon, apang ang kabuhi sa inyo. 13  Karon bangod may amo man kami nga espiritu sang pagtuo subong sang nasulat: “Nagtuo ako, gani naghambal ako,” nagatuo man kami kag gani nagahambal kami, 14  nga nakahibalo nga sia nga nagbanhaw kay Jesus magabanhaw man sa amon upod kay Jesus kag magapresentar sa amon upod sa inyo. 15  Kay ang tanan nga butang para sa inyo, agod ang bugana nga wala tupong nga kaayo magadugang pa gid bangod sa pagpasalamat sang madamo pa agod mahimaya ang Dios. 16  Busa wala kami nagapangampo, apang bisan ang amon lawas nagaluya, pat-od gid nga ang amon pagkatawo sa sulod ginabag-o adlaw-adlaw. 17  Kay bisan pa ang kapipit-an umalagi kag mamag-an, nagahatag ini sa amon sang himaya nga may labaw pa nga kabug-aton kag wala sing katapusan; 18  samtang ginatuon namon ang amon mga mata, indi sa mga butang nga makita, kundi sa mga butang nga indi makita. Kay ang mga butang nga makita umalagi, apang ang mga butang nga indi makita wala sing katapusan.

Footnote