1 Pedro 2:1-25

2  Gani, isikway ninyo ang tanan nga kalainan kag ang tanan nga pangdaya kag pagkasalimpapaw kag kahisa kag ang tanan nga sahi sang pagpanglibak,  kag subong sang bag-o lang nabun-ag nga mga lapsag, palambua ang paghandum sa wala simbog nga gatas nga iya sang pulong, agod paagi sini magtubo kamo sa kaluwasan,  kon natilawan na ninyo nga ang Ginuo mainayuhon.  Sa pagpalapit sa iya subong nga nagapalapit sa buhi nga bato, nga matuod nga ginsikway sang mga tawo, apang sa Dios, pinili kag hamili,  kamo man mismo subong buhi nga mga bato ginatukod nga isa ka espirituwal nga balay sa katuyuan nga mangin balaan nga mga saserdote, agod magdulot sang espirituwal nga mga halad nga kalahamut-an sa Dios paagi kay Jesucristo.  Kay yara sa Kasulatan: “Yari karon! Nagapahamtang ako sa Sion sang isa ka bato, nga pinili, isa ka sadsaran nga pamusod nga bato, nga hamili; kag wala gid sing isa nga nagatuo sa sini ang malugaw-an.”  Busa, hamili sia sa inyo, bangod nagatuo kamo; apang sa mga wala nagatuo, “ang bato mismo nga ginsikway sang mga manunukod nangin panguna nga pamusod nga bato,”  kag “bato nga kasandaran kag igang nga makapatumba.” Nagakasandad sila bangod indi sila matinumanon sa pulong. Gintangdo man sila nga magadangat gid sa sini.  Apang kamo “pinili nga rasa, harianon nga mga saserdote, balaan nga pungsod, katawhan nga ginapanag-iyahan sing pinasahi, agod mapahayag ninyo sing lapnag ang pagkahalangdon” sang isa nga nagtawag sa inyo gikan sa kadudulman pakadto sa iya makatilingala nga kapawa. 10  Kay kamo sadto indi katawhan, apang karon katawhan na sang Dios; wala kamo sadto ginpakitaan sing kaluoy, apang karon ginapakitaan na sing kaluoy. 11  Mga hinigugma, ginalaygayan ko kamo subong mga dumuluong kag umalagi nga mga pumuluyo nga padayon kamo nga maglikaw sa undanon nga mga kailigbon, nga amo gid ang nagapakigsumpong sa kalag. 12  Hupti nga maayo ang inyo paggawi sa tunga sang mga pungsod, agod bisan nagahambal sila batok sa inyo nga malauton kamo, himayaon nila ang Dios sa adlaw sang iya pag-usisa bangod sang inyo maayong mga buhat nga nasaksihan mismo nila. 13  Tungod sa Ginuo magpasakop kamo sa tagsa ka butang nga ginhimo sang tawo: sa hari man subong mas mataas 14  ukon sa mga gobernador subong ginpadala niya agod silutan ang mga nagahimo sang malaut apang dayawon ang mga nagahimo sang maayo. 15  Kay amo ini ang kabubut-on sang Dios, nga paagi sa paghimo sing maayo mabusalan ninyo ang wala sing nahibaluan nga mga hambalanon sang di-makatarunganon nga mga tawo. 16  Mangin subong sang hilway nga mga tawo, apang ginahuptan ang inyo kahilwayan, indi subong tabon sang kalainan, kundi subong mga ulipon sang Dios. 17  Padunggi ang tanan nga sahi sang mga tawo, higugmaa ang bug-os nga paghiliutod, kahadluki ang Dios, padunggi ang hari. 18  Ang mga alagad sa balay dapat magpasakop sa mga nagapanag-iya sa ila upod ang nagakaigo nga kahadlok, indi lamang sa mga maayo kag makatarunganon kundi sa mga mabudlay man pahamut-an. 19  Kay kon ang isa, bangod sang konsiensia sa atubangan sang Dios, nagabatas sang makapasubo nga mga butang kag nagaantos sing di-makatarunganon, kalahamut-an ini nga butang. 20  Kay ano ang dalayawon sa sini, kon sa tion nga nagapakasala kamo kag ginatampa, ginabatas ninyo ini? Apang, kon sa tion nga nagahimo kamo sang maayo kag nagaantos, ginabatas ninyo ini, kalahamut-an ini sa Dios. 21  Sa katunayan, gintawag kamo sa sini nga dalanon, bangod si Cristo mismo nag-antos tungod sa inyo, nga nagabilin sa inyo sang huwaran agod sundon ninyo sing maayo ang iya mga tikang. 22  Wala sia sing nahimo nga sala, kag wala man sing masapwan nga pagdaya sa iya baba. 23  Sang gintamay sia, wala sia magbalos sang pagtamay. Sang nag-antos sia, wala sia magpamahog, kundi padayon niya nga gintugyan ang iya kaugalingon sa isa nga nagahukom sing matarong. 24  Gindala niya mismo sa usok ang aton mga sala sa iya kaugalingon nga lawas, agod mangin wala na kita sa mga sala kag magkabuhi sa pagkamatarong. Kag “paagi sa iya mga pilas nag-ayo kamo.” 25  Kay kaangay kamo sa mga karnero, nga nagatalang; apang karon nagbalik na kamo sa manugbantay kag manugtatap sang inyo kalag.

Footnote