Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

1 Juan 4:1-21

4  Mga hinigugma, indi kamo magpati sa tagsa ka mensahe nga daw naggikan sa Dios, kundi tilawi ang mga mensahe agod makita kon bala naggikan gid ini sa iya, bangod madamong butig nga mga manalagna ang nag-abot sa kalibutan.  Nahibaluan ninyo ang mensahe sang espiritu nga gikan sa Dios paagi sini: Ang tagsa ka mensahe sang espiritu nga nagapahayag nga si Jesucristo nagkari sa unod nagagikan sa Dios,  apang ang tagsa ka mensahe sang espiritu nga wala nagapahayag tuhoy kay Jesus indi gikan sa Dios. Dugang pa, amo ini ang mensahe sang espiritu sang anticristo nga nabatian ninyo nga nagapakari, kag karon yari na ini sa kalibutan.  Naggikan kamo sa Dios, mga anak, kag nadaug ninyo ini nga mga tawo, bangod sia nga nahiusa sa inyo daku pa sa iya nga nahiusa sa kalibutan.  Naggikan sila sa kalibutan; amo kon ngaa ginahambal nila kon ano ang nagagikan sa kalibutan kag ang kalibutan nagapamati sa ila.  Naggikan kita sa Dios. Sia nga may ihibalo tuhoy sa Dios nagapamati sa aton; sia nga indi gikan sa Dios wala nagapamati sa aton. Sa sini nga paagi makilala naton ang mensahe sang espiritu sang kamatuoran kag ang mensahe sang espiritu sang kabutigan.  Mga hinigugma, padayon kita nga maghigugmaanay, kay ang gugma gikan sa Dios, kag ang tagsatagsa nga nagahigugma anak sang Dios kag may ihibalo tuhoy sa Dios.  Sia nga wala nagahigugma wala makakilala sa Dios, bangod ang Dios gugma.  Paagi sini ang gugma sang Dios ginpadayag sa aton kahimtangan, bangod ginpadala sang Dios ang iya bugtong nga Anak sa kalibutan agod maagom naton ang kabuhi paagi sa iya. 10  Amo ini ang gugma, indi nga ginhigugma naton ang Dios, kundi ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya Anak subong nagapasag-uli nga halad para sa aton mga sala. 11  Mga hinigugma, kon ang Dios naghigugma sa aton sa sini nga paagi, nian kita mismo obligado nga maghigugmaanay. 12  Wala pa gid sing tawo nga nakakita sa Dios. Kon padayon kita nga maghigugmaanay, ang Dios nagapabilin sa aton kag ang iya gugma nahimpit sa aton. 13  Paagi sini nahibaluan naton nga nagapabilin kita nga nahiusa sa iya kag sia nahiusa sa aton, bangod ginhatag niya sa aton ang iya espiritu. 14  Dugang pa, nakita namon mismo kag nagapanaksi kami nga ang Amay nagpadala sang iya Anak subong Manluluwas sang kalibutan. 15  Ang bisan sin-o nga nagapahayag nga si Jesucristo amo ang Anak sang Dios, ang Dios nagapabilin nga nahiusa sa iya kag sia nahiusa sa Dios. 16  Kag kita mismo nakahibalo kag nagapati sa gugma sang Dios sa aton kahimtangan. Ang Dios gugma, kag sia nga nagapabilin sa gugma nagapabilin nga nahiusa sa Dios kag ang Dios nagapabilin nga nahiusa sa iya. 17  Sa sini nga paagi ang gugma nahimpit sa aton, agod may kahilwayan kita sa paghambal sa adlaw sang paghukom, bangod subong sa sinang isa, amo man kita sa sini nga kalibutan. 18  Wala sing kahadlok sa gugma, kundi ginatabog sang himpit nga gugma ang kahadlok, bangod ang kahadlok nagapugong. Sa pagkamatuod, sia nga nagakahadlok wala mahimpit sa gugma. 19  Sa aton bahin, nagahigugma kita, bangod sia ang una nga naghigugma sa aton. 20  Kon ang isa nagasiling: “Ginahigugma ko ang Dios,” apang nagadumot sa iya utod, butigon sia. Kay sia nga wala nagahigugma sa iya utod, nga makita niya, indi makahigugma sa Dios, nga wala niya makita. 21  Kag ini nga sugo nabaton naton gikan sa iya, nga ang isa nga nagahigugma sa Dios dapat man maghigugma sa iya utod.

Footnote