Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

1 Juan 3:1-24

3  Tan-awa ninyo kon ano nga sahi sang gugma ang ginhatag sang Amay sa aton, agod tawgon kita nga mga anak sang Dios; kag amo sina kita. Amo kon ngaa ang kalibutan wala sing ihibalo tuhoy sa aton, bangod wala ini makakilala sa iya.  Mga hinigugma, karon mga anak kita sang Dios, apang wala pa mapadayag kon mangin ano kita. Nahibaluan gid naton nga kon mapadayag sia mangin kaangay kita sa iya, bangod makita naton sia kon ano gid sia.  Kag ang tanan nga may amo sini nga paglaum sa iya nagapaputli sang ila kaugalingon subong nga inang isa putli.  Ang tagsatagsa nga nagapakasala nagabuhat man sang pagkamalinapason, gani ang sala pagkamalinapason.  Nahibaluan man ninyo nga inang isa ginpadayag agod magkuha sang aton mga sala, kag wala sing sala sa iya.  Ang tagsatagsa nga nagapabilin nga nahiusa sa iya wala nagapadayon sa pagpakasala; wala sing isa nga nagapadayon sa pagpakasala ang nakakita sa iya ukon nakakilala sa iya.  Mga anak, wala sang isa nga magpatalang sa inyo; matarong sia nga nagapadayon sa paghimo sing pagkamatarong, subong nga inang isa matarong.  Sia nga nagapadayon sa pagpakasala naggikan sa Yawa, bangod ang Yawa nagapakasala kutob sa ginsuguran. Ginpadayag ang Anak sang Dios sa sini nga katuyuan, nga amo ang paglaglag sa mga binuhatan sang Yawa.  Ang tagsatagsa nga anak sang Dios wala nagapadayon sa pagpakasala, bangod ang Iya binhi nagapabilin sa sinang isa, kag indi sia makapadayon sa pagpakasala, bangod anak sia sang Dios. 10  Ang mga anak sang Dios kag ang mga anak sang Yawa makilala sa sini nga katunayan: Ang tagsatagsa nga wala nagapadayon sa paghimo sing pagkamatarong indi gikan sa Dios, kag amo man sia nga wala nagahigugma sa iya utod. 11  Kay amo ini ang mensahe nga nabatian ninyo kutob sa ginsuguran, nga dapat kita maghigugmaanay; 12  indi kaangay ni Cain, nga naggikan sa isa nga malauton kag nagpatay sa iya utod. Kag ano ang kabangdanan nga ginpatay niya sia? Bangod ang iya kaugalingon nga mga buhat malaut, apang ang mga buhat sang iya utod matarong. 13  Indi kamo matingala, mga kauturan, nga ang kalibutan nagadumot sa inyo. 14  Nahibaluan naton nga nagliton kita halin sa kamatayon pakadto sa kabuhi, bangod ginahigugma naton ang mga kauturan. Sia nga wala nagahigugma nagapabilin sa kamatayon. 15  Ang tagsatagsa nga nagadumot sa iya utod manugpatay sing tawo, kag nahibaluan ninyo nga wala sang manugpatay sing tawo ang may kabuhi nga walay katapusan nga nagapabilin sa iya. 16  Paagi sini nakilala naton ang gugma, bangod ginhatag sinang isa ang iya kalag tungod sa aton; kag obligado kita nga ihatag ang aton kalag tungod sa aton mga kauturan. 17  Apang ang bisan sin-o nga may palangabuhian sining kalibutan kag nakita niya ang iya utod nga nagakinahanglan apang ginasira niya ang ganhaan sang iya mapinalanggaon nga kaawa sa iya utod, paano naton masiling nga may gugma sia sa Dios? 18  Mga anak, maghigugma kita, indi paagi sa pulong ukon paagi sa dila, kundi paagi sa buhat kag kamatuoran. 19  Paagi sini mahibaluan naton nga kita iya sang kamatuoran, kag mapasalig naton ang aton tagipusuon sa atubangan niya 20  tuhoy sa bisan ano nga ginapakamalaut kita sang aton tagipusuon, bangod ang Dios labaw pa sa aton tagipusuon kag nakahibalo sang tanan nga butang. 21  Mga hinigugma, kon ang aton tagipusuon wala nagapakamalaut sa aton, may kahilwayan kita sa pagpakighambal sa Dios; 22  kag ang bisan ano nga ginapangayo naton mabaton naton gikan sa iya, bangod ginatuman naton ang iya mga sugo kag ginahimo ang mga butang nga kalahamut-an sa iya mga mata. 23  Sa pagkamatuod, amo ini ang iya sugo, nga magtuo kita sa ngalan sang iya Anak nga si Jesucristo kag maghigugmaanay, subong sang ginhatag niya nga sugo sa aton. 24  Dugang pa, sia nga nagatuman sang iya mga sugo nagapabilin nga nahiusa sa iya, kag sia nahiusa sa sining isa; kag paagi sini nahibaluan naton nga nagapabilin sia nga nahiusa sa aton, tungod sa espiritu nga ginhatag niya sa aton.

Footnote