Gindesinyo ini para buligan ang mga tin-edyer nga maintiendihan ang Biblia. I-download ini, basaha ang istorya sa Biblia, kag imadyina nga ara ka mismo sang natabo ini!