Magdiretso sa kaundan

Ang mga Tagna Bala Parte sa Mesias Nagapamatuod nga si Jesus ang Mesias?

Ang mga Tagna Bala Parte sa Mesias Nagapamatuod nga si Jesus ang Mesias?

Ang sabat sang Biblia

Huo. Sang diri si Jesus sa duta, natuman sa iya ang madamo nga tagna parte sa “Mesias nga Lider,” ang isa nga mangin “manluluwas sang kalibutan.” (Daniel 9:25; 1 Juan 4:14) Kag bisan pagkatapos sang iya kamatayon, padayon gihapon nga nagakatuman kay Jesus ang mga tagna parte sa Mesias.—Salmo 110:1; Binuhatan 2:34-36.

 Ano ang buot silingon sang “Mesias”?

Ang Hebreo nga termino nga Ma·shiʹach (Mesias) kag ang Griego nga tinaga sini nga Khri·stos (Cristo) pareho nga nagakahulugan sing “Isa nga Hinaplas.” Gani, ang ngalan nga “Jesucristo” nagakahulugan sing “si Jesus ang Isa nga Hinaplas” ukon “si Jesus nga Mesias.”

Sang panahon sang Biblia, kon ang isa tangduan sing pinasahi nga posisyon ukon awtoridad, sa masami ginabubuan sia sing lana sa iya ulo. (Levitico 8:12; 1 Samuel 16:13) Si Jesus gintangdo sang Dios nga mangin Mesias—isa ka posisyon nga may daku nga awtoridad. (Binuhatan 2:36) Pero imbes nga haplasan si Jesus sing lana, ginhaplasan sia sang Dios sing balaan nga espiritu.—Mateo 3:16.

 Puede bala nga indi lang sa isa ka tawo matuman ang mga tagna parte sa Mesias?

Indi. Pareho sa marka sa mga tudlo nga nagapakilala sa isa ka tawo, ang katumanan sang mga tagna sa Biblia nagapakilala sa isa lang ka Mesias, ukon Cristo. Pero ang Biblia nagapaandam nga “magagua ang butig nga mga Cristo kag butig nga mga manalagna kag magahimo sila sing dalagku nga mga tanda kag mga kalatingalahan agod patalangon, kon mahimo, bisan ang mga pinili.”—Mateo 24:24.

 Sa palaabuton pa bala makilala ang Mesias?

Indi. Ang Biblia nagtagna nga ang Mesias mangin kaliwat ni Hari David sang Israel. (Salmo 89:3, 4) Pero nadula ang mga rekord sang mga Judiyo parte sa kaliwatan ni David, kay posible nasunog ini sang ginsakop sang mga Romano ang Jerusalem sang 70 C.E. * Halin sadto, mabudlay pamatud-an sang isa nga kaliwat sia ni Hari David. Pero sang panahon ni Jesus ara pa ini nga mga rekord sang kaliwatan, kag indi mapanghiwala sang iya mga kaaway nga kaliwat sia ni David.—Mateo 22:41-46.

 Daw ano kadamo ang mga tagna sa Biblia parte sa Mesias?

Indi mahibaluan kon pila gid ang kadamuon sang tagna parte sa Mesias. Halimbawa, sarisari ang pag-isip sa kadamuon sang tagna bisan sa mga bersikulo nga maathag nga nagapatuhoy sa Mesias. Ang Isaias 53:2-7 nagasambit sang pila ka tagna parte sa Mesias. Para sa iban, isa lang ini ka tagna, samtang ang iban nagasiling nga lainlain ini nga tagna.

 Ang pila ka tagna parte sa Mesias nga natuman kay Jesus

Tagna

Mabasa sa

Katumanan

Kaliwat ni Abraham

Genesis 22:17, 18

Mateo 1:1

Kaliwat sang anak ni Abraham nga si Isaac

Genesis 17:19

Mateo 1:2

Halin sa Israelinhon nga tribo ni Juda

Genesis 49:10

Mateo 1:1, 3

Halin sa pamilya ni Hari David

Isaias 9:7

Mateo 1:1

Anak sang isa ka birhen

Isaias 7:14

Mateo 1:18, 22, 23

Matawo sa Betlehem

Miqueas 5:2

Mateo 2:1, 5, 6

Pagatawgon sia sa ngalan nga Emmanuel *

Isaias 7:14

Mateo 1:21-23

Kubos ang ginhalinan

Isaias 53:2

Lucas 2:7

Ginpamatay ang kabataan pagkatapos nga natawo sia

Jeremias 31:15

Mateo 2:16-18

Gintawag halin sa Egipto

Oseas 11:1

Mateo 2:13-15

Gintawag nga Nazaretnon *

Isaias 11:1

Mateo 2:23

May magauna nga mensahero

Malaquias 3:1

Mateo 11:7-10

Ginhaplasan bilang Mesias sang 29 C.E. *

Daniel 9:25

Mateo 3:13-17

Ginkilala sang Dios nga Iya Anak

Salmo 2:7

Binuhatan 13:33, 34

Makugi sa balay sang Dios

Salmo 69:9

Juan 2:13-17

Manugpahayag sang maayong balita

Isaias 61:1

Lucas 4:16-21

Ang pagministeryo sa Galilea nagresulta sa daku nga kasanag

Isaias 9:1, 2

Mateo 4:13-16

Nagahimo sing milagro pareho kay Moises

Deuteronomio 18:15

Binuhatan 2:22

Pareho kay Moises, nagsugid sia parte sa Dios

Deuteronomio 18:18, 19

Juan 12:49

Ginpang-ayo niya ang madamo nga masakiton

Isaias 53:4

Mateo 8:16, 17

Wala sia nagapadayawdayaw

Isaias 42:2

Mateo 12:17, 19

Naluoy sia sa mga napiutan

Isaias 42:3

Mateo 12:9-20; Marcos 6:34

Ginpakita niya ang katarungan sang Dios

Isaias 42:1, 4

Mateo 12:17-20

Maalam nga Manuglaygay

Isaias 9:6, 7

Juan 6:68

Ginpahayag ang ngalan ni Jehova

Salmo 22:22

Juan 17:6

Naggamit sang mga ilustrasyon

Salmo 78:2

Mateo 13:34, 35

Isa ka Lider

Daniel 9:25

Mateo 23:10

Madamo ang wala nagpati sa iya

Isaias 53:1

Juan 12:37, 38

Bato nga nagapasandad

Isaias 8:14, 15

Mateo 21:42-44

Ginsikway sang mga tawo

Salmo 118:22, 23

Binuhatan 4:10, 11

Dumtan nga wala sing kabangdanan

Salmo 69:4

Juan 15:24, 25

Malipayon nga masulod sa Jerusalem nga nagasakay sa asno

Zacarias 9:9

Mateo 21:4-9

Dayawon sang mga bata

Salmo 8:2

Mateo 21:15, 16

Magakari sa ngalan ni Jehova

Salmo 118:26

Juan 12:12, 13

Luiban sang suod nga abyan

Salmo 41:9

Juan 13:18

Luiban kabaylo sang 30 ka bilog nga pilak *

Zacarias 11:12, 13

Mateo 26:14-16; 27:3-10

Biyaan sia sang iya mga abyan

Zacarias 13:7

Mateo 26:31, 56

Butig nga mga saksi ang magapanaksi sa iya

Salmo 35:11

Mateo 26:59-61

Naghipos lang sia sa atubangan sang mga nagasumbong sa iya

Isaias 53:7

Mateo 27:12-14

Ginduplaan

Isaias 50:6

Mateo 26:67; 27:27, 30

Ginhanot sia sa ulo

Miqueas 5:1

Marcos 15:19

Ginbunal

Isaias 50:6

Juan 19:1

Wala sia nagbalos sa mga naghanot sa iya

Isaias 50:6

Juan 18:22, 23

Ang mga hari sang duta naghimbon batok sa iya

Salmo 2:2

Lucas 23:10-12

Ginlansang ang iya mga kamot kag tiil sa usok

Salmo 22:16

Mateo 27:35; Juan 20:25

Ginpagabutgabutan ang iya bayo

Salmo 22:18

Juan 19:23, 24

Ginkabig nga makasasala

Isaias 53:12

Mateo 27:38

Gin-uligyat, ginyaguta

Salmo 22:7, 8

Mateo 27:39-43

Nag-antos para sa mga makasasala

Isaias 53:5, 6

1 Pedro 2:23-25

Daw ginpatumbayaan sang Dios

Salmo 22:1

Marcos 15:34

Ginhatagan sing maaslom nga alak nga may simbog nga mapait

Salmo 69:21

Mateo 27:34

Uhawon antes napatay

Salmo 22:15

Juan 19:28, 29

Gintugyan sa Dios ang iya espiritu

Salmo 31:5

Lucas 23:46

Ginhatag ang iya kabuhi

Isaias 53:12

Marcos 15:37

Nangin gawad para madula ang sala

Isaias 53:12

Mateo 20:28

Wala sing tul-an nga nabali

Salmo 34:20

Juan 19:31-33, 36

Ginbuno

Zacarias 12:10

Juan 19:33-35, 37

Ginlubong upod sa mga manggaranon

Isaias 53:9

Mateo 27:57-60

Ginbanhaw

Salmo 16:10

Binuhatan 2:29-31

Ginbuslan ang nagluib sa iya

Salmo 109:8

Binuhatan 1:15-20

Nagpungko sa tuo sang Dios

Salmo 110:1

Binuhatan 2:34-36

^ par. 15 Ang McClintock and Strong’s Cyclopedia nagasiling: “Indi maduhaduhaan nga ang rekord sang mga kaliwatan sang Judiyo nga mga tribo kag mga pamilya nadula sang malaglag ang Jerusalem, kag indi antes sini.”

^ par. 40 Ang Hebreo nga ngalan nga Emmanuel, nga nagakahulugan “Kaupod Namon ang Dios,” nagakabagay gid sa papel ni Jesus bilang Mesias. Ang iya presensia sa duta kag ang iya mga binuhatan nagapamatuod nga ang Dios kaupod sang Iya mga sumilimba.—Lucas 2:27-32; 7:12-16.

^ par. 52 Ang termino nga “Nazaretnon” naghalin sa Hebreo nga tinaga nga neʹtser, nga buot silingon “salingsing.”

^ par. 58 Para sa dugang nga impormasyon parte sa kronolohiya sang Biblia nga ang 29 C.E. amo ang tuig sang pag-abot sang Mesias, tan-awa ang artikulo nga “Paano Gintagna ni Daniel ang Pag-abot sang Mesias?

^ par. 127 Ini nga tagna ara sa libro sang Zacarias, pero ang manunulat sang Biblia nga si Mateo nagsiling nga “ginsiling [ini] paagi kay Jeremias nga manalagna.” (Mateo 27:9) Daw ginapakita sini nga kon kaisa ang libro sang Jeremias ginabutang nga una sa seksion sang Kasulatan nga ginatawag “mga Manalagna.” (Lucas 24:44) Gani posible nga gingamit ni Mateo ang “Jeremias” para patuhuyan ang bug-os nga koleksion sang libro, nga nalakip ang libro sang Zacarias.