Magdiretso sa kaundan

Ano ang Himuon sang Ginharian sang Dios?

Ano ang Himuon sang Ginharian sang Dios?

Ang sabat sang Biblia

 Buslan sang Ginharian sang Dios ang tanan nga gobierno sang tawo sa bilog nga duta. (Daniel 2:44; Bugna 16:14) Kon matabo na ina, ang Ginharian sang Dios . . .

  •   Magadula sang mga malaut nga nagahalit sa aton tanan. “Ang malauton utdon gikan sa duta.”—Hulubaton 2:22.

  •   Magadula sang tanan nga inaway. “[Ang Dios] nagapatonong sang mga inaway tubtub sa ukbung sang duta.”—Salmo 46:9.

  •   Magadala sing kabuganaan kag kalinong sa bilog nga kalibutan. “Ang tagsatagsa magapuyo sa paghidait sa luyo sang iya katamnan sing ubas kag mga kahoy nga higera, kag wala sia sing dapat kahadlukan.”—Miqueas 4:4, Maayong Balita nga Biblia, HPV.

  •   Magahimo sa duta nga paraiso. “Ang desierto magakasadya, kag ang mga bulak magapamukadkad sa kigas nga duta.”—Isaias 35:1, HPV.

  •   Magahatag sing makalilipay kag makaalayaw nga hilikuton sa tanan. ‘Ang mga pinili sang Dios magakalipay sing malawig sa binuhatan sang ila mga kamut. Indi sila magpangabudlay sa walay pulus.’—Isaias 65:21-23.

  •   Magadula sang balatian. “Ang pumuluyo indi magsiling, ‘Nagamasakit ako.’”—Isaias 33:24.

  •   Magadula sang pagtigulang. “Ang iya unud manginlinghud pa sang sa bata; nagabalik sia sa mga adlaw sang iya pagkapamatan-on.”—Job 33:25.

  •   Magabanhaw sang mga patay. ‘Ang tanan nga yara sa handumanan nga mga lulubngan makabati sang tingog ni Jesus kag magagua.’—Juan 5:28, 29.