Magdiretso sa kaundan

Ano ang Napulo ka Sugo sang Dios?

Ano ang Napulo ka Sugo sang Dios?

Ang sabat sang Biblia

Ang Napulo ka Sugo amo ang mga kasuguan nga ginhatag sang Dios sa pungsod sang Israel sang una. Ini nga mga kasuguan ginatawag man nga Napulo ka Pulong, nga amo ang literal nga translation sang Hebreo nga ekspresyon nga ʽaseʹreth had·deva·rimʹ. Ini nga ekspresyon mabasa sing tatlo ka beses sa Pentateuch (Torah), ang una nga lima ka libro sa Biblia. (Exodo 34:28; Deuteronomio 4:13; 10:4) Ang katumbas nga ekspresyon sini sa Griego nga deʹka (napulo) loʹgous (pulong), amo ang ginhalinan sang termino nga “Decalogue.”

Ginsulat sang Dios ang Napulo ka Sugo sa duha ka tapitapi nga bato kag ginhatag ini sa iya propeta nga si Moises sa Bukid Sinai. (Exodo 24:12-18) Ang Napulo ka Sugo mabasa sa Exodo 20:1-17 kag Deuteronomio 5:6-21.

 Ang Napulo ka Sugo

  1. Si Jehova nga Dios lamang ang dapat mo simbahon.—Exodo 20:3.

  2. Indi magsimba sa mga diosdios.—Exodo 20:4-6.

  3. Indi paggamita ang ngalan sang Dios sa wala sing pulos.—Exodo 20:7.

  4. Sauluga gid ang Adlaw nga Inugpahuway.—Exodo 20:8-11.

  5. Padunggi ang imo mga ginikanan.—Exodo 20:12.

  6. Indi ka magpatay.—Exodo 20:13.

  7. Indi ka magpanghilahi.—Exodo 20:14.

  8. Indi ka magpangawat.—Exodo 20:15.

  9. Indi ka magsaksi sing binutig.—Exodo 20:16.

  10. Indi ka magkaibog.—Exodo 20:17.

 Ngaa indi palareho ang pagpasunod sang Napulo ka Sugo?

Ang Biblia wala nagbutang sing numero kon paano pasunuron ang kada sugo. Sarisari ang opinyon sang mga tawo kon paano ini dapat pasunuron. Ang paglista nga makita sa ibabaw amo ang kinaandan nga pagpasunod sa sini nga mga sugo. Pero, lain ang pagpasunod sang iban sa Napulo ka Sugo. Sarisari ang ila paggrupo sa una, ikaduha, kag katapusan nga mga sugo. *

 Ano ang katuyuan sang Napulo ka Sugo?

Ang Napulo ka Sugo bahin sang mga Kasuguan nga ginhatag kay Moises. Ina nga Kasuguan may 600 ka sugo kag amo ini ang kasugtanan ukon katipan sa tunga sang Dios kag sang dumaan nga pungsod sang Israel. (Exodo 34:27) Nagpromisa ang Dios sa katawhan sang Israel nga pakamaayuhon sila kon tumanon nila ini nga Kasuguan. (Deuteronomio 28:1-14) Pero ang panguna gid nga rason sini nga Kasuguan amo nga mahanda ang mga Israelinhon sa pag-abot sang ginpromisa nga Mesias, ukon Cristo.—Galacia 3:24.

 Dapat bala sundon sang mga Cristiano ang Napulo ka Sugo?

Indi. Ginhatag sang Dios ang iya Kasuguan, lakip ang Napulo ka Sugo, para lamang sa dumaan nga pungsod sang Israel. (Deuteronomio 5:2, 3; Salmo 147:19, 20) Ang Kasuguan wala na ginapatuman sa mga Cristiano, kag bisan ang Judiyo nga mga Cristiano ‘nahilway na sa Kasuguan.’ (Roma 7:6) * Ang Kasuguan ginbuslan sang “kasuguan sang Cristo,” nga nagalakip sang tanan nga ginapatuman ni Jesus sa iya mga sumulunod.—Galacia 6:2; Mateo 28:19, 20.

 Mapuslanon pa bala ang Napulo ka Sugo subong?

Huo. Kay ginapakita sang Napulo ka Sugo kon ano ang panghunahuna sang Dios, kag makabenepisyo kita kon tun-an naton ini. (2 Timoteo 3:16, 17) Ang Napulo ka Sugo ginbase sa masaligan na nga mga prinsipio nga mapuslanon asta san-o. (Salmo 111:7, 8) Ang matuod, madamo sa sini nga prinsipio ang nangin basihan sa mga panudlo nga mabasa sa Bag-ong Katipan.—Tan-awa ang “ Mga Prinsipio sa Napulo ka Sugo nga makita sa Bag-ong Katipan.”

Gintudlo ni Jesus nga ang bilog nga Kasuguan nga ginhatag kay Moises, lakip ang Napulo ka Sugo, napasad sa duha ka pinakaimportante nga sugo. Sia nagsiling: “‘Higugmaa si Jehova nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusuon kag sa bug-os mo nga kalag kag sa bug-os mo nga hunahuna.’ Amo ini ang nahauna kag pinakaimportante nga sugo. Ang ikaduha, nga kaangay man sini, amo ini: ‘Higugmaa ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.’ Ang bug-os nga Kasuguan . . . napasad sa sining duha ka sugo.” (Mateo 22:34-40) Gani bisan pa wala na ginapatuman sa mga Cristiano ang Kasuguan nga ginhatag kay Moises, ginasugo sila nga higugmaon ang Dios kag ang ila isigkatawo.—Juan 13:34; 1 Juan 4:20, 21.

  Mga prinsipio sa Napulo ka Sugo nga makita sa Bag-ong Katipan

Prinsipio

Sa Bag-ong Katipan

Si Jehova nga Dios lamang ang dapat simbahon

Bugna 22:8, 9

Indi magsimba sa mga diosdios

1 Corinto 10:14

Padunggi ang ngalan sang Dios

Mateo 6:9

Padayon nga simbaha ang Dios

Hebreo 10:24, 25

Padunggi ang imo mga ginikanan

Efeso 6:1, 2

Indi magpatay

1 Juan 3:15

Indi magpanghilahi

Hebreo 13:4

Indi magpangawat

Efeso 4:28

Indi magsaksi sing binutig

Efeso 4:25

Indi magkaibog

Lucas 12:15

^ par. 23 Sa kinaandan nga pagpasunod sang mga Judiyo “ang Ex[odo] xx. 2 amo ang una nga ‘pulong,’ kag ang bersikulo 3-6 isa lang ka sugo; nga amo, ang ikaduha.” (The Jewish Encyclopedia) Pero sa mga Katoliko naman, ang Exodo kapitulo 20, bersikulo 1-6, isa lang ka sugo. Gani, ang sugo nga indi paggamiton ang ngalan sang Dios sa wala sing pulos nangin ikaduha nga sugo. Para napulo gihapon ini ka sugo, gintunga nila ang katapusan nga sugo nga indi magkaibog sa asawa sang imo isigkatawo kag sa iya pagkabutang.

^ par. 27 Sa Roma 7:7, mabasa ang ikapulo nga sugo bilang halimbawa sang “Kasuguan.” Nagapamatuod ini nga ang Napulo ka Sugo nalakip sa Kasuguan nga ginhatag kay Moises.