Mga bata, ginahambal bala ninyo sa inyo mga ginikanan nga palangga gid ninyo sila? I-download ining piyesa sang musika kag magdungan kay Sophia samtang ginakantahan niya ang iya mga ginikanan.