I-download ining Bible card kag kilalaha pa gid si Kora, nga nagrebelde batok kanday Moises kag Aaron. I-print, guntinga, pilua, kag tipuna.