Puede mo padal-an ang iban sing link sang isa ka artikulo, video, ukon publikasyon sa jw.org paagi sa Share feature. Mapadala mo ini paagi sa email, ukon i-copy kag i-paste ang link sa message.