Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 PAG-ISTORYAHANAY PARTE SA BIBLIA

San-o Nagsugod sa Paggahom ang Ginharian sang Dios? (Bahin 1)

San-o Nagsugod sa Paggahom ang Ginharian sang Dios? (Bahin 1)

Ang masunod amo ang kinaandan nga pagpakig-istorya sang mga Saksi ni Jehova. Ibutang ta nga ang Saksi nga si Cameron nagkadto kanday Jon.

“MAG-USISA” SANG PAGHANGOP

Cameron: Nalipay gid ako Jon sang regular naton nga paghambalanay parte sa Biblia. * Sang nagligad, namangkot ka parte sa Ginharian sang Dios—kon ngaa ang mga Saksi ni Jehova nagapati nga nagsugod na sa paggahom ang Ginharian sang 1914.

Jon: Huo, nabasa ko abi ang inyo publikasyon, kag nagsiling ini nga nagsugod na sa paggahom ang Ginharian sang Dios sang 1914. Nagpalibog ako kay siling mo nabase sa Biblia ang tanan ninyo nga pagpati.

Cameron: Matuod ina.

Jon: Ti, ginabasa ko man ang Biblia, pero daw wala man ako sang nabasahan nga 1914. Gani nag-search ako sa Biblia sa Internet sang “1914.” Kag wala man ako sing nakita.

Cameron: Duha ka butang ang ginapasalamatan ko sa imo. Una, ginbasa mo ang bilog nga Biblia. Nanamian ka gid matuod sa sini.

Jon: Wala abi sing pareho sini.

Cameron: Matuod ina. Ikaduha, luyag ko komendahan ka sa pagpangita mo sa Biblia sang sabat sa imo pamangkot. Ginsunod mo gid ang ginapalig-on sa aton sang Biblia: “Mag-usisa” sang paghangop. * Maayo gid ang imo ginahimo.

Jon: Salamat. Nanamian gid ako abi magtuon. Nag-research pa gani ako kag may nabasahan ako parte sa 1914 sa libro nga ginatun-an ta. Nagsambit ini sang damgo sang hari—parte ini sa daku nga kahoy nga ginpulod kag nanalingsing.

Cameron: Huo, tagna ina sa Daniel kapitulo 4. Parte ina sa damgo ni Hari Nabocodonosor sang Babilonia.

Jon: Huo, amo ina. Ginsulitsulit ko pa gani basa. Pero indi ko gihapon mahangpan kon ano ang labot sini sa Ginharian sang Dios ukon sa tuig 1914.

Cameron: Ang matuod, bisan si propeta Daniel wala nakahangop sini!

Jon: Tuod ka?

Cameron: Huo. Sa Daniel 12:8, nagsiling sia: “Ako nakabati, apang wala ako makahangup.”

Jon: Aw, a. Abi ko, ako lang ang indi makahangop.

Cameron: Wala ini nahangpan ni Daniel kay indi pa tion sang Dios nga pahangpon ang mga tawo sang kahulugan sang mga tagna sa libro sang Daniel. Pero subong, mahangpan na naton ini.

Jon: Ngaa nakasiling ka sina?

 Cameron: Basahon ta bala ang masunod nga bersikulo. Ang Daniel 12:9 nagasiling: ‘Ang mga polong natakpan kag napat-inan tubtub sa tion sang katapusan.’ Gani ining mga tagna mahangpan lamang sa “tion sang katapusan.” Kag sa ulihi, mabinagbinag naton sa aton pagtuon sa Biblia ang tanan nga pamatuod nga nagakabuhi na kita sa sina nga tion. *

Jon: Puede mo bala mapaathag sa akon ang tagna ni Daniel?

Cameron: Sige, tinguhaan ko.

ANG DAMGO NI NABOCODONOSOR

Cameron: Maayo siguro, sumaryuhon ta anay ang nakita ni Hari Nabocodonosor sa iya damgo. Pagkatapos, hambalan naton ang kahulugan sini.

Jon: OK.

Cameron: Nakita niya ang tuman ka daku nga kahoy nga naglambot sa langit. Dayon nabatian niya nga nagsugo ang mensahero sang Dios nga pudlon ini pero ibilin ang tuod. Pagligad sang pito ka tion, manalingsing ini. * Una nga natuman ini nga tagna kay Hari Nabocodonosor mismo. Bisan prominente sia nga hari—pareho sang kahoy nga naglambot sa langit—ginpulod sia sa sulod sang pito ka tion. Nadumduman mo bala ang natabo?

Jon: Indi ’ko kadumdom.

Cameron: OK lang. Ginapakita sang Biblia nga nagbuang sia sing pito ka tuig. Sa sina nga tion, indi sia makagahom. Pero pagkatapos sang pito ka tion, nag-ayo sia kag naggahom liwat. *

Jon: OK. Pero ano ang labot sini sa Ginharian sang Dios kag sa tuig 1914?

Cameron: Duha ang katumanan sini nga tagna. Ang una, natabo sang nag-untat sa paggahom si Hari Nabocodonosor. Ang ikaduha amo ang pag-untat sang paggahom sang Dios. Gani ining ikaduha nga katumanan amo ang naangot sa Ginharian sang Dios.

Jon: Paano mo nahibaluan nga may ikaduha nga katumanan ang tagna?

Cameron: Una sa tanan, makita naton ini sa tagna mismo. Suno sa Daniel 4:17, ang tagna ginhatag “sa katuyoan nga ang mga nagakabuhi makakilala nga ang Labing Mataas nagagahum sa ginharian sang mga tawo, kag nagahatag sini sa bisan kay sin-o nga buut niya.” Natalupangdan mo bala ang ekspresyon nga “ginharian sang mga tawo”?

Jon: Huo, nagasiling ini nga “ang Labing Mataas nagagahum sa ginharian sang mga tawo.”

Cameron: Husto. Sin-o sa banta mo ang “Labing Mataas”?

Jon: Ang Dios.

Cameron: Insakto ka. Gani ginasugid sina nga ining tagna indi lamang parte kay Nabocodonosor. Nalakip man sa sini ang “ginharian sang mga tawo”—nga amo ang paggahom sang Dios sa katawhan. Kag matuod ini kon usisaon naton ang bug-os nga tagna.

Jon: Ano ang buot mo silingon?

ANG PANGUNA NGA TEMA SANG LIBRO

Cameron: Ang libro sang Daniel sa Biblia sulitsulit nga nagapatuhoy sa panguna nga tema. Pirme ini nagapatuhoy sa pagtukod sang Ginharian sang Dios sa paggahom sang iya Anak nga si Jesus. Halimbawa, balikan naton ang pila ka kapitulo. Puede mo bala mabasa ang Daniel 2:44?

Jon: OK a. Ini nagasiling: “Sa mga adlaw sadto nga mga hari magapatindug ang Dios sang langit sing ginharian nga dili gid malaglag, ukon ang pagbulut-an sini ibilin sa iban nga katawohan. Kondi dugmokon sini kag papason ini tanan nga ginharian kag ini magapadayon sa gihapon.”

Cameron: Salamat. Sa banta mo, nagapatuhoy ini nga bersikulo sa Ginharian sang Dios?

Jon: Hmm. Indi ’ko sigurado.

 Cameron: Ti, talupangda bala nga nagsiling ini nga ining Ginharian “magapadayon sa gihapon.” Matuod ini sa Ginharian sang Dios, pero indi ini matabo sa gobierno sang tawo, indi bala?

Jon: Indi gid man.

Cameron: Ari pa ang isa ka tagna sa libro sang Daniel nga nagapatuhoy sa Ginharian sang Dios. Narekord ini sa Daniel 7:13, 14. Parte sa palaabuton nga manuggahom, ini nga tagna nagasiling: ‘Ginhatagan sia sing pagbulut-an kag himaya kag ginharian, agud nga ang tanan nga mga katawohan, mga pungsud, kag mga hambal mag-alagad sa iya; ang iya pagbulut-an dayon nga pagbulut-an, nga indi magtaliwan, kag ang iya ginharian amo ang indi malaglag.’ May pamilyar bala sa imo sa sini nga tagna?

Jon: Nagsambit ini sang ginharian.

Cameron: Husto ka. Kag indi lang ini basta ginharian. Talupangda nga nagasiling ini nga ining Ginharian may gahom sa “mga katawohan, mga pungsud, kag mga hambal.” Buot silingon, ini nga Ginharian magagahom sa bilog nga kalibutan.

Jon: A, amo gali ’na ang buot silingon sini.

Cameron: Talupangda man kon ano pa ang ginasiling sang tagna: “Ang iya pagbulut-an dayon nga pagbulut-an, nga indi magtaliwan, kag ang iya ginharian amo ang indi malaglag.” Indi bala nga pareho ini sa ginbasa ta nga tagna sa Daniel 2:44?

Jon: Huo no.

Cameron: Repasuhon ta bala ang aton ginhambalan. Ang tagna sa Daniel kapitulo 4 ginhatag agod makilala sang mga tawo nga “ang Labing Mataas nagagahum sa ginharian sang mga tawo.” Ginapakita sini mismo nga ang tagna may daku nga katumanan nga wala lamang nagalakip kay Nabocodonosor. Kag sa bilog nga libro sang Daniel, may mga tagna parte sa pagtukod sang Ginharian sang Dios nga ginagamhan sang iya Anak. Gani sa banta mo, rasonable bala maghinakop nga ang tagna sa Daniel kapitulo 4 nagapatuhoy man sa Ginharian sang Dios?

Jon: Siguro. Pero indi ko gihapon mahangpan kon ano ang labot sini sa 1914.

“PALIGARAN SIA SANG MAKAPITO”

Cameron: Ti, balikan ta si Hari Nabocodonosor. Ginarepresentar sia sang kahoy sa una nga katumanan sang tagna. Nauntat ang iya paggahom sang ginpulod ang kahoy kag ginpaligad ang pito ka tion—sang tion nga nagbuang sia. Ining pito ka tion natapos sang nag-ayo sia kag naggahom liwat. Sa ikaduha nga katumanan sang tagna, ang paggahom sang Dios nauntat sa pila ka tion—pero indi bangod may kakulangan ang Dios.

Jon: Ano ang buot mo silingon?

Cameron: Sang panahon sang Biblia, ang mga hari sang Israel nga naggahom sa Jerusalem nagpungko sa “trono sang GINOO.” * Ginarepresentar nila ang Dios sa paggahom sa iya katawhan. Gani ang paggahom sadtong mga hari pagpakita sang paggahom sang Dios. Pero sang ulihi, ang kalabanan nga hari nangin di-matinumanon sa Dios kag gin-ilog sila sang ila mga sakop. Bangod sang pagkadi-matinumanon sang mga Israelinhon, gintugutan sang Dios nga sakupon sila sang mga Babilonianhon sang 607 B.C.E. Sugod sadto, wala na sing hari nga nagarepresentar kay  Jehova sa Jerusalem. Gani, nauntat ang paggahom sang Dios. Mahangpan mo pa bala?

Jon: Huo.

Cameron: Gani sang 607 B.C.E., nagsugod ang pito ka tion, ukon ang tion nga nauntat ang paggahom sang Dios. Sa katapusan sang ikapito nga tion, magatangdo ang Dios sang bag-o nga manuggahom nga magarepresentar sa Iya—sini nga tion, sang isa nga didto sa langit. Amo ini ang tion nga matuman ang iban pa nga tagna sa Daniel nga ginbasa naton. Gani ang pamangkot amo: San-o natapos ining pito ka tion? Kon masabat naton ini, mahibaluan naton kon san-o nagsugod ang paggahom sang Ginharian sang Dios.

Jon: A, natapos ang pito ka tion sang 1914?

Cameron: Insakto ka.

Jon: Pero paano ta ina mahibaluan?

Cameron: Sang nagabantala si Jesus sa duta, ginpakita niya nga wala pa matapos ang pito ka tion. * Buot silingon madugay ini nga tion. Nagsugod ang pito ka tion mga ginatos ka tuig antes pa nagkari si Jesus sa duta, kag nagpadayon ini bisan nagbalik na sia sa langit. Dumduma man nga ang kahulugan sang mga tagna ni Daniel nangin maathag lang sang “tion sang katapusan.” * Sang ulihi nga bahin sang katuigan 1800, ang sinsero nga mga estudyante sang Biblia nag-usisa sing maayo sini kag sang iban pa nga tagna. Nahangpan nila nga ang pito ka tion matapos sa 1914. Kag ginpamatud-an sang dalagku nga mga hitabo sa kalibutan nga ang 1914 amo gid ang tion nga nagsugod na ang paggahom sang Ginharian sang Dios sa langit. Sini nga tuig nagsugod ang katapusan nga mga adlaw, ukon ang tion sang katapusan. Nabal-an ko nga indi mo dayon ini mahangpan . . .

Jon: Huo. Basahon ko na lang liwat ini agod mahangpan ko sing maayo.

Cameron: Indi ka magkabalaka. Ako gani dugay ko man nahangpan ini. Pero tani ini nga paghambalanay naton makabulig sa imo nga mahangpan nga ginabase gid sa Biblia sang mga Saksi ni Jehova ang ila pagpati parte sa Ginharian.

Jon: Huo. Bilib gid gani ako sa inyo kay ginabase n’yo gid sa Biblia ang inyo pagpati.

Cameron: Kag makita ko man nga amo man sini ang gusto mo. Sa nasiling ko na, puerte kadamo ini nga impormasyon. Mahimo nga may pila ka pa ka pamangkot. Halimbawa, nahibaluan naton nga ang pito ka tion naangot sa Ginharian sang Dios kag nagsugod ini sang 607 B.C.E. Pero paano naton mapat-od nga natapos ining pito ka tion sang 1914? *

Jon: Huo, gusto ko ’na mabal-an.

Cameron: Ang Biblia makabulig sa aton nga mahibaluan ang insakto nga kalawigon sang pito ka tion. Gusto mo hambalan naton ini pagbalik ko? *

Jon: Sige a.

May mga pamangkot ka man bala parte sa Biblia? Gusto mo bala mabal-an ang mga pagpati sang mga Saksi ni Jehova kag kon paano sila nagasimba? Kon amo, indi ka mahuya nga ipamangkot ini sa ila. Nalipay gid sila nga ipaathag ini sa imo.

^ par. 5 Paagi sa ila programa nga libre nga pagtuon sa Biblia, pirme may organisado nga paghambalanay ang mga Saksi ni Jehova parte sa Biblia sa mga tawo.

^ par. 21 Basaha ang kapitulo 9 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia? nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova. Mabasa man ini sa www.jw.org/hil.

^ par. 63 Sa tagna ni Jesus parte sa katapusan nga mga adlaw, sia nagsiling: “Ang Jerusalem [nga nagarepresentar sa paggahom sang Dios] tasakon sang mga pungsod, tubtob matuman ang gintalana nga mga tion sang mga pungsod.” (Lucas 21:24) Gani ang pag-untat sang paggahom sang Dios nagapadayon gihapon sang tion ni Jesus kag magapadayon asta sa katapusan nga mga adlaw.

^ par. 67 Basaha ang apendise ““1914—Isa ka Importante nga Tuig sa Tagna Sang Biblia” sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia?

^ par. 69 Ang masunod nga artikulo sa sini nga serye magabinagbinag sang mga bersikulo sa Biblia nga nagapaathag sang kalawigon sang pito ka tion.