Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 TOPIKO SA KOBER

May Nakahibalo Bala sang Palaabuton?

May Nakahibalo Bala sang Palaabuton?

Nagahunahuna kita tanan sang palaabuton. Nagapalibog kita kon ano ang mangin palaabuton naton kag sang aton mga pinalangga. Nagapamangkot kita pareho sang: ‘Magakabuhi bala ang akon kabataan sa isa ka maayo nga kalibutan? Maguba ayhan ang kalibutan paagi sa isa ka kalamidad? May mahimo bala ako bag-uhon subong agod mangin maayo ang akon palaabuton?’ Nagapamangkot kita sini kay natural lang nga maghandum kita sang kasiguruhan, kapat-uran, kahim-ong, kag kalig-unan. Kon mahibaluan mo ang palaabuton, mahandaan mo ini, sa pisikal kag emosyonal.

Gani, ano ang imo palaabuton? May nakahibalo bala sini? Nangin matuod ang pila nga ginsiling sang mga propesyonal nga nagtinguha nga hibaluon ang palaabuton pero mas madamo ang ila kapaslawan. Apang, ginasiling nga ang Dios kuno nakahibalo sing sibu sang matabo sa palaabuton. Ang iya Pulong nagasiling: “Nagapahayag sang katapusan kutub sa ginsuguran kag kutub sa dumaan nga mga tion sang mga butang nga wala pa mahimo.” (Isaias 46:10) Daw ano sia ka madinalag-on sa sini?

DAW ANO KA SIBU ANG GINSILING SANG DIOS?

Ngaa dapat naton hibaluon kon bala nangin matuod gid man ang mga tagna sang Dios sang una? Kon nakita mo nga sibu gid kada adlaw ang ginasiling sang manugbalita parte sa klima, mahimo nga magadayaw ka gid sa iya. Mahimo nga mamati ka gid sa iya ginsiling nga mangin klima buas. Pareho man sini kon nahibaluan mo nga nagakatabo gid ang tanan nga ginasiling sang Dios, mahimo mangin interesado ka man sa iya ginasiling parte sa imo palaabuton.

Ang napatindog liwat nga pader sang naguba nga dumaan nga Ninive

ANG PAGKALAGLAG SANG GAMHANAN NGA PUNGSOD:

Halimbawa, mahimo nga tumalagsahon gid kon may magtagna sing sibu nga ang isa ka madugay na nga gamhanan nga siudad malapit na lang malaglag. Paagi sa isa sang iya mga humalambal, gintagna sang Dios nga matabo ina sa Ninive. (Sofonias 2:13-15)  Ano ang ginrekord sang mga historian? Sang ikapito nga siglo B.C.E., mga 15 ka tuig pagkatapos nga gintagna ini sang Dios, ginsalakay sang Babilonianhon kag Midianhon ang Ninive. Dugang pa, ginhambal na nga daan sang Dios nga ang Ninive mangin “mamala kaangay sang kamingawan.” Nangin sibu bala ini nga tagna? Huo. Bisan pa may kalaparon ini nga siudad sing mga 518 ka kilometro kuadrado, ginlaglag sing bug-os sang mga manugsalakay ini nga siudad, pareho sang ginalauman. May mga manug-analisar bala sa pulitika nga makatagna sing amo sini ka sibu?

SUNUGON ANG MGA TUL-AN SANG TAWO:

Sin-o ayhan ang makatagna, mga 300 ka tuig sing abanse, sang eksakto nga ngalan kag katigulangan sang isa ka tawo nga magasunog sang mga tul-an sang tawo sa altar, amo man ang ngalan sang banwa kon diin nahamtang ang altar? Kon mangin matuod ining tumalagsahon nga tagna, mahimo mangin bantog gid ini nga manugbalita. Ang humalambal sang Dios nagtagna: “Sa balay ni David matawo ang isa ka anak nga lalaki, si Josias ang ngalan . . . sonogon [niya] ang mga tul-an sang mga tawo” sa altar sa banwa sang Betel. (1 Hari 13:1, 2) Mga tatlo ka siglo sang ulihi, ang hari nga si Josias, indi kinaandan nga ngalan sa Biblia, nabun-ag halin sa kaliwatan ni David. Sibu gid sa gintagna, “ginpakuha [ni Josias] ang mga tul-an gikan sa mga lulubngan, kag ginsonog sila sa ibabaw sang halaran” sa Betel. (2 Hari 23:14-16) Pat-od gid nga indi lamang tawo ang nagtuytoy sini nga tagna.

Sibu gid nga gintagna sang mga propeta sang Biblia ang pagkalaglag sang Babilonia

ANG PAGKALAGLAG SANG EMPERYO:

Makatilingala gid kon may makatagna sang ngalan sang isa ka tawo—nga madugay pa antes sia ginbun-ag—nga magalaglag sa pinakagamhanan nga pungsod sa bilog nga kalibutan, nga ginapakita pa gani ang pinasahi nga paagi nga iya gamiton. Gintagna sang Dios nga si Ciro may sakupon nga isa ka pungsod. Pagahilwayon ni Ciro ang mga Judiyo nga ulipon kag suportahan ang pagpatindog liwat sang ila balaan nga templo. Nagtagna man ang Dios nga ang isa ka paagi ni Ciro sa inaway magalakip sang pagpamala sang mga suba kag ginsiling nga biyaan nga bukas ang mga ganhaan sa tion sang ila pagsakop. (Isaias 44:27–45:2) Sibu bala nga natuman ang mga detalye nga gintagna sang Dios? Nagaugyon ang mga historian nga natabo gid ini nga pagpangdaug ni Ciro. Gingamit sang mga soldado ni Ciro ang tumalagsahon nga paagi sa  engineering para palikawon ang tubig halin sa mga kanal sang Babilonia, amo nga nagmala ang mga suba. Dugang pa, bukas na nga daan ang ganhaan sang siudad sang magsulod ang mga soldado. Ginhilway dayon ni Ciro ang mga Judiyo kag ginsugo sila nga patindugon liwat ang templo sang Jerusalem. Makatilingala ini kay wala nagasimba si Ciro sa Dios sang mga Judiyo. (Esdras 1:1-3) Indi bala nga ang Dios lang ang makatagna sang mga detalye sining hitabo sa kasaysayan?

Nasambit naton ang tatlo ka halimbawa nga nagapakita nga matagna gid sang Dios ang palaabuton. Wala lamang ini matabuan. Ang Judiyo nga lider nga si Josue nagsiling sang kamatuoran nga nahibaluan na nga daan sang iya madamo nga tumalambong: “Nakahibalo kamo sa bug-os ninyo nga mga tagiposoon kag sa bug-os ninyo nga mga kalag, nga wala sing isa ka butang nga nakulang sa tanan nga butang nga maayo nga ginpamolong nahanungud sa inyo sang GINOO nga inyo Dios; ang tanan nahanabu sa inyo, wala sing isa ka butang nga nakulang sa ila.” (Josue 23:1, 2, 14) Indi mapanghiwala sang katawhan ni Josue nga masaligan gid ang mga saad kag mga tagna sang Dios. Pero paano ini ginhimo sang Dios? May daku nga kinatuhayan ang paagi sang Dios kag tawo. Importante nga mahibaluan mo ini, bangod may pila ka talalupangdon nga pahibalo ang Dios parte sa palaabuton nga makaapektar sa imo.

MGA TAGNA SANG DIOS KON IPAANGGID SA PAGPAKOT SANG MGA TAWO

Ang pagpakot sang tawo pirme nabase sa research sa siensia, pag-analisar sang mga kamatuoran kag nagakatabo na nga daan, ukon bisan pa gani sa mga tawo nga nagapangangkon nga may indi kinaandan nga abilidad. Pagkatapos masambit ang ila pagpakot, masami nga nagapanilag lang sila kag nagahulat kon ano ang matabo.—Hulubaton 27:1.

Sa kabaliskaran, nakahibalo ang Dios sang tanan nga kamatuoran. Nahangpan niya sing bug-os ang pagkahuman kag mga tinutuyo sang mga tawo; gani, kon luyag niya, makita sang Dios kon ano gid ang himuon sang isa ka tawo ukon pungsod. Pero indi lamang amo sina ang iya mahimo. Makontrol kag mabag-o niya ang mga kahimtangan kag masiguro niya ang resulta. Nagsiling sia: “Ang akon polong nga nagagowa sa akon baba; indi magbalik ini sa akon nga wala sing pulus, . . . magauswag ini sa butang nga akon ginpadal-an sini.” (Isaias 55:11) Amo nga sa pila ka paagi, ang mga tagna sang Dios daw anunsio ukon deklarasyon. Sigurado gid sia nga mangin madinalag-on ini.

ANG IMO PALAABUTON

May masaligan bala nga ginasiling parte sa palaabuton mo kag sang imo mga hinigugma? Kon nahibaluan mo na nga may buhawi nga magaabot, may mahimo ka para luwason ang imo kabuhi. Mahimo amo man sini kon tuhoy sa tagna sang Biblia. Gintagna sang Dios nga may pagbag-o nga mahanabo sa bilog nga kalibutan sa indi madugay. (Tan-awa ang kahon nga “ Kon Ano ang Ginasugid sang Dios Parte sa Palaabuton.”) Lain gid ini nga palaabuton sangsa ginapakot sang nagapangangkon nga mga eksperto.

Mahimo mo hunahunaon ini sa sini nga paagi: Ang istorya sining kalibutan nahuman na. Nasulat na ini kag mahimo mo mabasa ang katapusan sini. Nagsiling ang Dios: “Sang umpisa pa lang ginpahayag ko na ang palaabuton. . . . Matuman gid ang akon mga plano; himuon ko ang tanan nga akon nagustuhan.” (Isaias 46:10, Ang Pulong sang Dios) Mahimo mangin maayo ang palaabuton mo kag sang imo pamilya. Pamangkuta ang mga Saksi ni Jehova kon ano ang ginasiling sang Biblia parte sa tagna nga mahanabo. Ang mga Saksi indi mga psychic; ukon nagapangangkon nga nakabati sang tingog sang mga espiritu ukon may pinasahi nga gahom para magtagna. Mga estudyante sila sang Biblia nga magapakita sa imo sang maayo nga mga butang nga ginatigana sang Dios para sa imo.