Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pag-istoryahanay Parte sa Biblia—Ano ang Balaan nga Espiritu?

Pag-istoryahanay Parte sa Biblia—Ano ang Balaan nga Espiritu?

 Pag-istoryahanay Parte sa Biblia—Ano ang Balaan nga Espiritu?

ANG mga Saksi ni Jehova nanamian gid mag-istorya sa iban parte sa Biblia. May mga pamangkot ka man bala parte sa Biblia? Gusto mo bala mabal-an ang mga pagpati sang mga Saksi ni Jehova kag kon paano sila nagasimba? Kon amo, indi ka mahuya nga ipamangkot ini sa ila kon magkadto sila sa inyo. Nalipay gid sila nga ipaathag ini sa imo.

Ang masunod amo ang kinaandan nga dalagan sang pagpakig-istorya sang mga Saksi ni Jehova. Ibutang ta nga ang Saksi nga si Sam nagkadto kanday Bert.

Ano ang “Espiritu Santo”?

Bert: Bati ko, ang mga Saksi ni Jehova indi Cristiano. Wala kuno kamo ‘gapati sa espiritu santo.

Sam: Indi ka magkabalaka kay mga Cristiano kami. Nagkadto ako diri subong kay ‘gapati ako kay Jesucristo. Kay ti, Sia ang nagsugo sa iya mga sumulunod nga magwali. Pero anay ka, ano ang ginatumod mo nga “espiritu santo”?

Bert: Ang balaan nga espiritu bala, ang ikatlo nga persona sa Trinidad, ang manugbulig nga ginpromisa ni Jesus nga ipadala niya. Importante gid ina sa akon. Gusto ko ini mabatyagan sa akon kabuhi.

Sam: Amo ina ang pagpati sang kalabanan. Sang una, natun-an ko ang ginatudlo sang Biblia parte sa sini nga topiko. Gusto ko ini isugid sa imo kon tagaan mo ako sing pila ka minuto.

Bert: Sige ’a.

Sam: Ako gali si Sam. Ikaw ’ya?

Bert: Ako si Bert.

Sam: Sige Bert, indi man ko magdugay, isa lang ka topiko ang aton hambalan. Siling mo kaina ang balaan nga espiritu amo ang manugbulig nga ginpromisa ni Jesus sa aton. Husto ka. Pero buot mo bala silingon, ang balaan nga espiritu isa ka persona kag tupong sa Dios?

Bert: Huo, amo ina ang pagpati ko.

Ang Balaan nga Espiritu Bala Persona?

Sam: Usisaon naton ang pila ka bersikulo sa Biblia para mabal-an naton kon bala ang balaan nga espiritu persona ukon indi. Siguro pamilyar ka sa sini. Basahon naton ang Binuhatan 2:1-4: “Karon samtang ang adlaw sang kapiestahan sang Pentecostes nagapadayon nagtipon sila tanan sa isa ka duog, kag hinali lang nga may gahod gikan sa langit subong sang nagahagunos nga huyop sang hangin, kag naglanog ini sa bug-os nga balay diin nagalingkod sila. Kag nakita nila ang mga dila nga daw kalayo kag naglapta ini, kag may isa  nga nagtungtong sa kada isa sa ila, kag napuno sila tanan sing balaan nga espiritu kag nagsugod sila sa paghambal sa lainlain nga hambal, suno sa paghambal nga ginhatag sa ila sang espiritu.”

Bert: Huo, nabasa ko na ina.

Sam: Ti kon sa imo abi Bert, puede bala nga ang isa ka persona masulod sa isa pa ka persona?

Bert: Siempre indi.

Sam: Basahon pa gid naton ang bersikulo 17. Ang una nga bahin sini nagasiling: “‘Sa katapusan nga mga adlaw,’ siling sang Dios, ‘ipasagahay ko ang akon espiritu sa tanan nga sahi sang unod.’” Sa banta mo Bert, mapasagahay bala ukon mabubo sang Dios ang pareho niya nga Dios?

Bert: Indi gid lang ’e.

Sam: May ginsiling man si Juan Bautista parte sa balaan nga espiritu. Ara ini sa Mateo 3:11. Puede ta ka malihug sa pagbasa?

Bert: “Nagabawtismo ako sa inyo sa tubig bangod sang inyo paghinulsol; apang ang isa nga magakari sunod sa akon mas gamhanan sangsa akon, kag indi ako takus sa paghukas sa iya mga sandalyas. Inang isa magabawtismo sa inyo sa balaan nga espiritu kag sa kalayo.”

Sam: Salamat. Sa imo ginbasa, ano ang ginhambal ni Juan Bautista parte sa balaan nga espiritu?

Bert: Nagsiling sia parte sa bawtismo sa balaan nga espiritu.

Sam: Husto. Dason, may ginsiling pa gid sia nga bawtismo sa kalayo. Siempre ang kalayo indi persona. Sa banta mo, ginapakita bala sini nga bersikulo nga ang balaan nga espiritu isa ka persona?

Bert: Indi ’e.

Sam: Gani, suno sa mga bersikulo nga ginbasa naton, ang balaan nga espiritu indi isa ka persona.

Bert: Huo ’no.

Paano Mangin “Manugbulig”?

Sam: Kaina, may ginsambit ka nga “manugbulig.” Sa Juan 14:26, gintawag ni Jesus ang balaan nga espiritu nga “manugbulig.” Basahon ta bala: “Ang manugbulig, ang balaan nga espiritu, nga ipadala sang Amay sa akon ngalan, ini magatudlo sa inyo sang tanan nga butang kag magapahanumdom sa inyo sang tanan nga butang nga ginsiling ko sa inyo.” Nagapati ang iban nga pamatuod ini nga ang balaan nga espiritu isa ka persona, isa nga magabulig kag magatudlo.

Bert: Huo, amo man sina ang akon pagpati.

Sam: Pero, posible ayhan nga paglaragway lang ang ginsiling ni Jesus kag indi literal? Tan-awon ta ang ginsiling ni Jesus sa Lucas 7:35 parte sa kaalam: “Apang, ang kaalam ginapamatud-an nga matarong paagi sa tanan nga anak sini.” Ti, masiling bala naton nga ang kaalam persona, kag may mga anak ini?

Bert: Indi ’e.

Sam: Husto ka. Buot silingon ni Jesus, makita ang kaalam paagi sa mga resulta sini. Pirme nagagamit ang Biblia sing paglaragway. Pareho bala nga nagaistorya kita parte sa isa ka butang nga wala sing kabuhi pero nagagamit kita sing termino para sa mga may kabuhi. Halimbawa, kon magin-ot, indi bala pirme ta gahambal nga “Buksi ang bintana para kasulod ang hangin”?

Bert: Ginahambal ko man na.

Sam: Buot mo bala silingon ang hangin persona nga masulod sa inyo balay nga daw bisita?

Bert: Siempre indi.

Sam: Kon amo, sang nagsiling si Jesus nga ang balaan nga espiritu isa ka kabulig, ukon manunudlo, indi ayhan naggamit sia sing paglaragway?

Bert: Siguro. Insakto gid na sa ginbasa mo kaina sa Biblia nga ang espiritu ginbubo kag  ang mga tawo ginabawtismuhan sini. Ti, ano ang balaan nga espiritu kon indi ini persona?

Ano ang Balaan nga Espiritu?

Sam: Sa Binuhatan 1:8, ginsugiran kita ni Jesus kon ano ang balaan nga espiritu. Gusto mo ikaw mabasa?

Bert: “Magabaton kamo sang gahom kon ang balaan nga espiritu mag-abot sa inyo, kag mangin saksi ko kamo sa Jerusalem kag sa bug-os nga Judea kag Samaria kag tubtob sa ukbong sang duta.”

Sam: Makita naton diri nga gin-angot ni Jesus ang balaan nga espiritu sa gahom. Kag suno sa mga ginbasa naton kaina, sa diin naghalin ini nga gahom?

Bert: Sa Dios, ang Amay.

Sam: Husto. Ang balaan nga espiritu amo man ang puersa nga gingamit sang Dios sa pagtuga sang uniberso. Amo ini ang ginatumod sang Genesis 1:2, nga nagasiling: “Ang Espiritu sang Dios nagagiho sa nawung sang mga tubig.” Ining espiritu sang Dios ukon balaan nga espiritu isa ka aktibo nga puersa nga indi makita. Ginagamit ini sang Dios para mahimo ang iya katuyuan kag mapahayag ang iya kabubut-on. Basahon pa gid naton ang Lucas 11:13. Palihug ko liwat basa.

Bert: “Kon kamo bisan malaut makahibalo maghatag sang maayo nga mga dulot sa inyo mga anak, labi pa gid nga ang Amay sa langit magahatag sang balaan nga espiritu sa mga nagapangayo sa iya!”

Sam: Kon ginakontrol sang Amay sa langit ang balaan nga espiritu kag ginahatag ini sa mga nagapangayo sa iya, masiling bala naton nga ang balaan nga espiritu tupong sa Amay?

Bert: Indi ’e. A, naintiendihan ko na.

Sam: Tungod pila lang ka minuto ang ginpangayo ko sa imo, indi ako magdugay. Pero base sa mga bersikulo nga ginbasa naton, ano gali ang balaan nga espiritu?

Bert: Amo ang aktibo nga puersa sang Dios.

Sam: Eksakto. Kag sa Juan 14:26, sang ginsambit ni Jesus ang balaan nga espiritu subong manugbulig, ukon manunudlo, naggamit sia sing paglaragway.

Bert: Subong lang ko sina kabalo ’ba.

Sam: Kag may ginpasalig si Jesus.

Bert: Ano nga pasalig?

Sam: Makapangayo kita sa Dios sang iya balaan nga espiritu para buligan kita sa aton mga problema kag para matun-an naton ang kamatuoran parte sa iya.

Bert: Tuod ka? Dumdumon ko gid ina.

Sam: Antes ko maglakat, may ipamangkot ako sa imo. Ang balaan nga espiritu amo ang aktibo nga puersa sang Dios kag puede niya ini gamiton para mahimo ang tanan nga gusto niya, indi bala?

Bert: Siempre.

Sam: Ti, wala ka man natingala kon ngaa wala niya gingamit ang iya gahom para dulaon ang tanan nga pag-antos kag kalainan nga nagakatabo subong? *

Bert: Huo, ginapaligban ko man ina kon kaisa.

Sam: OK lang sa imo kon mabalik ako sa dason nga semana, mga amo man sini nga oras, para hambalan naton ina?

Bert: Sige, balik lang diri.

[Nota]

^ par. 59 Para sa dugang nga impormasyon, basaha ang kapitulo 11 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia? nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.