Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sabat sa Apat ka Pamangkot Parte sa Katapusan

Sabat sa Apat ka Pamangkot Parte sa Katapusan

Sabat sa Apat ka Pamangkot Parte sa Katapusan

SI Jesucristo nagtagna nga sa ulihi “magaabot ang katapusan.” Parte sa sina nga tion nagsiling sia: “May dakung kapipit-an, nga ang subong sini wala pa mahanabo kutob sa ginsuguran sang kalibutan tubtob karon, wala, kag indi na gid mahanabo liwat.”—Mateo 24:14, 21.

Ang pinamulong ni Jesus kag ang iban pa nga teksto sa Biblia parte sa katapusan nagapautwas sing importante nga mga pamangkot. Palihug buksi ang imo Biblia kag basaha ang mga sabat sini.

1 Katapusan sang Ano?

Ang Biblia wala nagatudlo nga ang duta may katapusan ukon pagalaglagon. “Ginpahamtang [sang Dios] ang kalibutan sa iya nga pundasyon,” siling sang salmista. “Indi ini mauyog hasta san-o.” (Salmo 104:5, Ang Pulong sang Dios, APD) Ang Biblia wala man nagatudlo nga masunog ang duta kag magkalamatay ang tanan. (Isaias 45:18) Nagsiling si Jesus nga may pila ka tawo nga maluwas kon mag-abot ang katapusan. (Mateo 24:21, 22) Kon amo, ano ang ginapatuhuyan sang Biblia nga katapusan?

Katapusan sang gobierno sang tawo. Gin-inspirar sang Dios si propeta Daniel sa pagsulat: “Magapatindug ang Dios sang langit sing ginharian nga dili gid malaglag, ukon ang pagbulut-an sini ibilin sa iban nga katawohan. Kondi dugmokon sini kag papason ini tanan nga ginharian kag ini magapadayon sa gihapon.”—Daniel 2:44.

Katapusan sang inaway kag polusyon. Ginapakita sang Salmo 46:9 kon ano ang himuon sang Dios: “Sia nagapatonong sang mga inaway tubtub sa ukbung sang duta; ginabali niya ang pana, kag ginautud niya ang bangkaw, ginasonog niya sa kalayo ang mga kangga!” Nagasiling man ang Biblia nga ‘laglagon sang Dios ang mga nagalaglag sang duta.’—Bugna 11:18.

Katapusan sang krimen kag inhustisya. Ang Pulong sang Dios nagpromisa: “Ang matadlong magapuyo sa duta, kag ang himpit magapabilin sa sini; apang ang malauton utdon gikan sa duta, kag ang maluib gabuton sa sini.” *Hulubaton 2:21, 22.

2 San-o Maabot ang Katapusan?

May “gintalana nga tion” si Jehova nga Dios para tapuson ang kalautan kag patindugon ang iya Ginharian. (Marcos 13:33) Pero maathag nga ginapakita sang Biblia nga indi naton mapat-od ang eksakto nga petsa sang katapusan. Si Jesus nagsiling: “Tuhoy sa amo nga adlaw kag oras wala sing nakahibalo, bisan pa ang mga anghel sa langit ukon ang Anak, kundi ang Amay lamang.” (Mateo 24:36) Pero gintagna ni Jesus kag sang iya mga disipulo kon ano ang mangin kahimtangan sang duta antes mag-abot ang katapusan. Malapit na gid lang ang katapusan kon ang tanan nga mga hitabo sa ubos matabo sing dululungan sa bilog nga kalibutan.

May grabe nga kinagamo sa pulitika, dalagku nga problema sa katilingban, kag pagkaguba sang palibot nga wala pa gid matabo halin sang una. Sang namangkot ang mga disipulo ni Jesus parte sa katapusan, sia nagsabat: “Ang pungsod magatindog batok sa pungsod kag ang ginharian batok sa ginharian, may mga linog sa nagkalainlain nga duog, may kakulang sa kalan-on. Ini pamuno sang pagpasakit.” (Marcos 13:8) Si apostol Pablo nagsiling: “Sa katapusan nga mga adlaw magaabot ang makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay atubangon. Kay ang mga tawo mangin mahigugmaon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kuarta, nagapabugal sang kaugalingon, matinaastaason, manugpasipala, di-matinumanon sa mga ginikanan, di-mapinasalamaton, di-mainunungon, wala sing kinaugali nga pagpalangga, indi magsugot sa bisan ano nga kasugtanan, mabinutangbutangon, wala sing pagpugong sa kaugalingon, mabangis, wala sing gugma sa kon ano ang maayo, maluib, matig-a sing ulo, nagapahambog, mahigugmaon sa kinasadya sa baylo nga mahigugmaon sa Dios.”—2 Timoteo 3:1-5.

May pagwali sa bilog nga kalibutan sa lainlain nga lenguahe. Si Jesus nagsiling: “Ining maayong balita sang ginharian ibantala [iwali] sa bug-os napuy-an nga duta subong panaksi sa tanan nga pungsod; kag nian magaabot ang katapusan.”—Mateo 24:14.

3 Ano ang Matabo Pagkatapos sang Katapusan?

Ang Biblia wala nagatudlo nga kuhaon ang tanan nga maayo nga tawo sa duta kag paistaron sila sing walay katapusan sa langit. Sa baylo, ginpakita ni Jesus nga matuman ang orihinal nga katuyuan sang Dios para sa mga tawo. “Malipayon ang mga malulo, kay magapanubli sila sang duta,” siling ni Jesus. (Mateo 5:5; 6:9, 10) Ang Biblia nagpromisa nga ang napatay antes mag-abot ang katapusan pagabanhawon. (Job 14:14, 15; Juan 5:28, 29) Ano ang matabo pagkatapos sang katapusan?

Magagahom si Jesus subong Hari sa Ginharian sang Dios sa langit. “Nakita ko sa mga palanan-awon sa kagab-ihon,” sulat ni propeta Daniel, “kag yari karon, may nag-abut upud sa mga panganud sang langit nga isa nga kaangay sa anak sang tawo [ang ginbanhaw nga si Jesus], kag nag-abut sia bisan tubtub sa Dumaan sang mga Adlaw [si Jehova nga Dios] kag gindala nila sia malapit sa atubangan niya. Kag ginhatagan sia [si Jesus] sing pagbulut-an kag himaya kag ginharian, agud nga ang tanan nga mga katawohan, mga pungsud, kag mga hambal mag-alagad sa iya; ang iya pagbulut-an dayon nga pagbulut-an, nga indi magtaliwan, kag ang iya ginharian amo ang indi malaglag.”—Daniel 7:13, 14; Lucas 1:31, 32; Juan 3:13-16.

Ang mga sakop sang Ginharian sang Dios makatigayon sing perpekto nga panglawas, seguridad, kag walay katapusan nga kabuhi. “Magapatindug sila sing mga balay kag puy-an sila,” siling ni propeta Isaias. “Magatanum sila sing mga ulubasan kag magakaon sang bunga nila. Indi sila magpatindug kag iban ang magapuyo; indi sila magtanum kag iban ang magakaon.” (Isaias 65:21-23) Si apostol Juan nagsiling parte sa sina nga tion: “Ang tolda sang Dios yara sa mga tawo, kag magapuyo sia kaupod nila, kag sila mangin iya mga katawhan. Kag ang Dios mismo mangin kaupod nila. Kag pahiran niya ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwan na.”—Bugna 21:3, 4.

4 Ano ang Himuon Mo Para Maluwas?

Si apostol Pedro nagsiling nga ang iban nga nagakabuhi sa tion sang katapusan indi magpati nga tapuson sang Dios ang paggahom sang tawo kag ang kalautan sa duta. (2 Pedro 3:3, 4) Pero ginpalig-on ni Pedro ang mga tawo nga nagakabuhi sa aton tion nga dapat may himuon sila.

Magtuon sa mga natabo sang una. “Wala [ang Dios] magpugong sa pagsilot sa dumaan nga kalibutan, kundi ginluwas niya si Noe, nga isa ka manugbantala sang pagkamatarong, kaupod sang pito pa sang gin-anaw niya ang kalibutan sang di-diosnon nga mga tawo,” siling ni Pedro. (2 Pedro 2:5) Parte sa mga tawo nga indi magpati, si Pedro nagsiling: “Suno sa ila luyag, wala nila matalupangdan ining katunayan, nga sang una may langit kag isa ka duta nga nagatindog sing malig-on gikan sa tubig kag sa tunga sang tubig paagi sa pulong sang Dios; kag paagi sini ang kalibutan sadto nalaglag sang gin-anaw ini sang tubig. Apang paagi sa amo man nga pulong ang langit kag ang duta * karon ginatigana sa kalayo kag ginatipigan tubtob sa adlaw sang paghukom kag sang paglaglag sa di-diosnon nga mga tawo.”—2 Pedro 3:5-7.

Sunda ang talaksan sang Dios sa moral. Ang mga tawo nga luyag maluwas sa pag-abot sang katapusan dapat maghimo sing “balaan nga paggawi kag sa mga buhat sang diosnon nga debosyon,” siling ni Pedro. (2 Pedro 3:11) Talupangda nga ginpadaku ni Pedro ang “balaan nga paggawi” kag “buhat sang diosnon nga debosyon.” Gani para maluwas, indi lamang bastante nga magtuo ang isa sa Dios ukon gulpi lang nga magbag-o.

Ano gid ang gusto sang Dios nga himuon naton? Ikumparar ang imo ginapatihan sa kon ano ang ginatudlo sang Biblia parte sa sini. Malipay ang mga Saksi ni Jehova nga buligan ka. Pangabaya sila nga ipakita sa imo ang sabat sang Biblia. Kon himuon mo ini, indi ka mahadlok sa matabo sa palaabuton bisan pa madamo sang malain nga butang nga nagakatabo subong.

[Mga Nota]

^ par. 8 Tan-awa man ang artikulo nga “May Palareho Bala nga Kahigayunan ang Tanan nga Makilala ang Dios?” sa pahina 22 sini nga magasin.

^ par. 19 Ang duta nga ginpatuhuyan diri ni Pedro, simbuliko. Amo man sini ang ginhimo sang manunulat sang Biblia nga si Moises. Sia nagsiling: “Ang bug-os nga duta . . . isa sing polong.” (Genesis 11:1) Ang literal nga duta indi makahambal sing ‘isa ka pulong,’ gani ang ginapatuhuyan diri nga laglagon indi ang aton literal nga duta. Subong ginsiling ni Pedro, ang duta diri nagapatuhoy sa malaut nga mga tawo nga pagalaglagon.

[Blurb sa pahina 7]

Ang duta indi pagalaglagon, kundi ang mga nagalaglag sini