Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Maayo nga Relihion May Utudnon nga Gugma

Ang Maayo nga Relihion May Utudnon nga Gugma

“ANG wala nagahigugma wala makakilala sa Dios; kay ang Dios gugma,” siling sang Biblia. (1 Juan 4:8, PBS) Gani, ang maayo nga relihion dapat magpakita sing utudnon nga gugma.

Madamo nga relihion ang nagapakita sing dalayawon nga mga buhat pareho sang pagbulig sa mga nagamasakit, mga tigulang, kag mga imol. Ginapalig-on nila ang ila mga miembro nga iaplikar ang laygay ni apostol Juan, nga nagsulat: “Kon maayo ang aton pangabuhi pero wala kita nagabulig bisan nakita ta nga ginapigaduhan ang aton utod, makasiling bala kita nga ang gugma sang Dios ari sa aton? Mga anak, indi lang kita maghambal nga nagahigugma kita, kundi ipakita ta sa aton mga ginahimo nga matuod nga nagahigugma kita.”—1 Juan 3:17, 18, APD.

Pero, kamusta naman kon mag-ilinaway ang mga pungsod? Tumanon lang bala naton ang sugo sang Dios nga “higugmaa ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon” sa tion sang paghidait, pero indi ini pagsundon kon ang isa ka pulitiko ukon hari magdeklarar sang inaway batok sa iban nga pungsod?—Mateo 22:39, Biblia sang Katilingban sang mga Kristiano.

Nagsiling si Jesus: “Paagi sini ang tanan makahibalo nga kamo akon mga gintuton-an—kon kamo maghigugmaanay.” (Juan 13:35, Biblia sang Katilingban sang mga Kristiano) Sa pagsabat mo sa masunod nga mga pamangkot, pamangkuta ang imo kaugalingon, ‘Ginapakita bala sang mga miembro sini nga relihion ang gugma sa tanan nga tawo sa tanan nga tion indi lamang paagi sa hambal kundi paagi man sa buhat?’

TOPIKO: Inaway.

ANG GINATUDLO SANG BIBLIA: Ginsugo ni Jesus ang iya disipulo: “Nagasiling ako sa inyo: higugmaa ang inyo mga kaaway, kag magpangamuyo kamo para sa mga nagahingabot sa inyo.”—Mateo 5:44, Maayong Balita nga Biblia.

Sang gin-aresto sang mga soldado si Jesus, gingabot ni apostol Pedro ang iya espada agod pangapinan sia. Pero nagsiling si Jesus: “Ibalik sa tagob ang imo espada! Ang nagagamit sang espada sa espada man mapatay.”—Mateo 26:52, APD.

Si apostol Juan nagsulat: “Sa sini makilala kon sin-o gid ang mga anak sang Dios kag kon sin-o ang mga anak ni Satanas: Ang tawo nga wala nagahimo sang matarong ukon wala nagahigugma sa iya utod indi anak sang Dios. Amo ini ang pagpanudlo nga inyo nabatian sugod sang nagtuo kamo: dapat gid kita maghigugmaanay. Indi kita dapat magsunod kay Cain. Sakop sia ni Satanas, gani ginpatay niya ang iya utod.”—1 Juan 3:10-12, APD.

PAMANGKOT: Ginapalig-on bala sini nga relihion nga mag-entra sa inaway ang ila mga miembro?

TOPIKO: Pulitika.

ANG GINATUDLO SANG BIBLIA: Sang nakita sang mga tawo ang mga milagro ni Jesus, gusto sang iban nga paentrahon sia sa pulitika. Ano ang iya ginhimo? “Nakahibalo na nga daan si Jesus nga may tuyo sila nga kuhaon siya kag piliton nga mangin hari nila. Gani naghalin siya didto kag nagtaklad balik sa bukid nga siya lang.”—Juan 6:15, APD.

Sang gin-aresto si Jesus kag gin-akusahan nga ginahaylo niya ang iban nga indi magpasakop sa gobierno, sia nagsabat: “Ang akon ginharian indi iya sining kalibutan; kon ang akon ginharian iya sining kalibutan, ang akon mga alagad makig-away kuntani, agud nga indi ako ikatugyan sa mga Judio; apang ang akon ginharian indi gikan sa kalibutan.”—Juan 18:36, PBS.

Sang nangamuyo si Jesus sa Dios parte sa iya mga disipulo, nagsiling sia: “Ginhatag ko sa ila ang imo pulong kag gindumtan sila sang kalibutan, kay indi sila iya sang kalibutan subong nga ako indi man iya sang kalibutan.”—Juan 17:14, Biblia sang Katilingban sang mga Kristiano.

PAMANGKOT: Ginasunod bala sini nga relihion ang halimbawa ni Jesus kag wala man nagaentra sa pulitika, bisan pa dumtan sang mga pulitiko ang mga miembro sini?

TOPIKO: Pagpasulabi.

ANG GINATUDLO SANG BIBLIA: Sang nangin Cristiano ang wala matuli nga mga di-Judiyo, si apostol Pedro nagsiling: “Wala pinilian ang Dios. Kon ang tawo nagakahadlok sa Dios kag husto ang iya ginahimo, bisan ano ang iya lahi batunon sia sang Dios.”—Binuhatan 10:34, 35, APD.

Sang nagsulat si Santiago sa unang siglo nga mga Cristiano, sia nagsiling: “Mga utod ko! Subong mga tumoluo sang aton Ginoong Jesu-Cristo, ang Ginoo sang himaya, indi ninyo pagpasulabiha ang tawo tungod sang inyo makita sa iya. Abi may duha ka tawo nga magkadto sa inyo pagtililipon: ang isa manggaranon nga nagapaningsing sing bulawan kag nagabayu sing malahalon, kag ang isa imol nga nagabayu sang gision. Kon ginapasulabi ninyo ang isa nga nakabayu sing malahalon kag nagasiling sa iya, ‘Lingkod ka diri sa labing maayo nga pulongkoan,’ pero nagasiling kamo sa imol nga tawo, ‘Tindog ka lang ukon lingkod ka diri sa salog sa akon tiilan,’ ti may pinilian kamo kag ang inyo mga paghukom nasandig sa malaut nga mga tinutoyo.”—Santiago 2:1-4, Maayong Balita nga Biblia.

PAMANGKOT: Ginatudlo bala sini nga relihion nga pareho ang pagkabig sang Dios sa tanan nga tawo kag ang mga miembro sini dapat wala sing ginapasulabi nga rasa ukon estado sa pangabuhi?

Ano nga relihion ang wala nagaentra sa pulitika, kag wala sing ginapasulabi nga rasa ukon estado sa pangabuhi nga amo ang ginabangdan sang pagbinahinbahin?