Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ginapamatian Mo Bala ang Dios Kada Adlaw?

Ginapamatian Mo Bala ang Dios Kada Adlaw?

PIRME ka bala nagapangespiho? Ang kalabanan sa aton mahimo makapila ka beses mangespiho sa isa ka adlaw. Ngaa? Bangod luyag naton nga manami man kita tulukon.

Mapaanggid naton ang pagbasa sing Biblia sa pagpangespiho. (Santiago 1:23-25) Mabuligan kita sini nga usisaon ang aton kaugalingon. “Nagadulot [ini] tubtob sa paghamulag sang kalag kag espiritu.” (Hebreo 4:12) Buot silingon, ginapakita sini kon ano gid kita nga sahi sang tawo. Kaangay sang espiho, ginapakita man sini kon ano ang dapat naton bag-uhon.

Wala lamang ginapakita sang Biblia kon ano ang aton dapat bag-uhon kundi kon paano man naton ini himuon. Si apostol Pablo nagsulat: “Ang pagsulat sa bug-os nga Kasulatan gintuytuyan sang Dios kag mapuslanon ini sa pagpanudlo, sa pagsabdong, sa pagtadlong sa mga butang, sa pagdisiplina sa pagkamatarong.” (2 Timoteo 3:16, 17) Talupangda nga sa apat ka benepisyo, tatlo sini ang nagadalahig sang pagbag-o sa aton panimuot kag mga buhat. Amo ini ang pagsabdong, pagtadlong sa mga butang, kag pagdisiplina. Kon pirme kita nagapangespiho agod mapat-od nga mangin maayo kita tulukon, mas importante pa gid nga dapat naton basahon sing regular ang Pulong sang Dios, ang Biblia!

Sang gintangdo si Josue sa pagpanguna sa pungsod sang Israel, si Jehova nga Dios nagsiling sa iya: “Ining tolon-an sang kasogoan indi magbulag sa imo baba, kondi magpamalandong ka sa iya sa adlaw kag gab-i, agud nga makabantay ka sa paghimo sono sa tanan nga nasulat sa sini; kay niyan mapabugana mo ang imo dalanon, kag niyan may maayo ka nga kauswagan.” (Josue 1:8) Huo, agod mangin madinalag-on, kinahanglan nga basahon ni Josue ang Pulong sang Dios sing regular sa “adlaw kag gab-i.”

Ginapakita man sang una nga salmo ang benepisyo sang regular nga pagbasa sing Biblia sang nagsiling ini: “Bulahan ang tawo nga wala nagalakat sa laygay sang malauton, ukon nagatindug sa dalanon sang mga makasasala, ukon nagalingkod sa lingkoran sang mga mayubiton; kondi ang iya kawilihan yara sa kasogoan sang GINOO, kag sa iya kasogoan nagapamalandong sia sa adlaw kag gab-i. Manginkaangay sia sang kahoy nga natanum sa ubay sang mga kasulgan sang tubig, nga nagapamunga sa iya panag-on, ang iya dahon man indi malaya. Ang bisan ano nga ginahimo niya nagauswag.” (Salmo 1:1-3) Pat-od gid nga luyag naton mangin kaangay sini nga tawo.

Nangin kinabatasan na sang madamo ang pagbasa sing Biblia kada adlaw. Sang ginpamangkot ang isa ka Cristiano kon ngaa ginabasa niya ang Biblia kada adlaw, sia nagsiling: “Kon pirme ko ginapaabot nga pamatian sang Dios ang akon mga pangamuyo kada adlaw, nagakaigo lamang nga mamati man ako sa iya paagi sa pagbasa sang iya Pulong kada adlaw. Kon gusto mo nga mangin maayo nga abyan, dapat pamatian mo man ang ila ginahambal.” Husto sia. Ang pagbasa sing Biblia kaangay sang pagpamati sa Dios kay mahibaluan naton ang iya pagtamod.

Paghimo sing Regular nga Iskedyul sa Pagbasa sing Biblia

Mahimo nga nasugdan mo na ang imo iskedyul sa pagbasa sing Biblia. Nabasa mo na bala ang bug-os nga Biblia? Amo ini ang pinakamaayo nga paagi agod mangin pamilyar ka sa mga kaundan sang Biblia. Pero, madamong beses nga gintinguhaan sang iban nga basahon ang bug-os nga Biblia pero indi nila ini matapos. Natabo na bala ini sa imo? Ano ang imo himuon agod malab-ot mo ang imo tulumuron nga basahon ang bug-os nga Biblia? Mahimo mo tilawan ini nga mga suhestyon.

Mahatagan mo bala sing tion ang pagbasa sing Biblia kada adlaw?

Ilakip ang pagbasa sing Biblia sa imo iskedyul kada adlaw. Magpili ka kon ano nga oras kada adlaw nga mahimo mo basahon ang Biblia. Kon indi mo ini mahimo suno sa imo iskedyul, dapat nga may alternatibo ka nga iskedyul agod mabasa mo gid ang Biblia sa sina nga adlaw. Sa sini nga paagi mailog mo ang mga taga-Berea sang una. Ginasugiran kita parte sa ila: “Nalangkag gid sila sa pagbaton sa pulong, nga ginausisa sing maayo ang Kasulatan sa adlaw-adlaw kon bala matuod gid ini nga mga butang.”—Binuhatan 17:11.

Maghimo sing espesipiko nga tulumuron. Halimbawa, kon makabasa ka sing tatlo ukon lima ka kapitulo sang Biblia kada adlaw, mabasa mo ang bug-os nga Biblia sa isa lang ka tuig. Ang tsart sa masunod nga pahina magapakita kon paano mo ini himuon. Ngaa indi mo ini pagtilawan? Sa ubos sang “Petsa,” isulat kon san-o mo plano basahon ang mga kapitulo. Dayon sa gin-aman nga kahon, butangi sing tsek ang kada seksion nga nabasa mo na. Paagi sini mahibaluan mo kon ano na ang imo natapos.

Kon nabasa mo na ang bug-os nga Biblia, ngaa indi mo ini pagbasahon liwat? Magamit mo gihapon ini nga iskedyul sa pagbasa sang bug-os nga Biblia kada tuig, ayhan masugod ka sa lain naman nga seksion. Pero kon gusto mo nga basahon ang bug-os nga Biblia sa mas malawiglawig nga tion, puede mo basahon sa sulod sang duha ukon tatlo ka adlaw ang naiskedyul nga pagbasa sa Biblia.

Sa tion nga basahon mo ang Biblia, may bag-o ka gid nga matun-an nga maaplikar mo sa imo kabuhi, mga butang nga wala mo anay natalupangdan. Ngaa? “Ang danyag sini nga kalibutan nagabag-o,” kag ang aton kabuhi kag mga kahimtangan pirme man nagabag-o. (1 Corinto 7:31) Kabay nga mangin determinado ka nga mangespiho kada adlaw sa Pulong sang Dios, ang Biblia. Sa sini nga paagi, ginapamatian mo ang Dios kada adlaw.—Salmo 16:8.