Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Kahoy nga “Wala Nagakalaya ang Iya mga Dahon”

Ang Kahoy nga “Wala Nagakalaya ang Iya mga Dahon”

 Ang Kahoy nga “Wala Nagakalaya ang Iya mga Dahon”

NAKAKITA ka na bala sang palibot nga puno sang magapa nga mga kahoy? Mahimo magaugyon ka nga matahom gid ini tan-awon. Kon may dalagku kag madabong nga mga kahoy, makasiling ka bala nga kulang ang tubig sa sini nga lugar? Indi. Kabalo ka nga may bastante nga tubig amo nga magapa ini nga mga kahoy.

Sa Biblia, ginpaanggid ang mga tawo nga may mabakod nga pagtuo sa dalagku kag magapa nga mga kahoy. Halimbawa, talupangda ining matahom nga mga tinaga sa una nga tatlo ka bersikulo sang una nga Salmo:

“Bulahan ang tawo nga wala nagalakat sa laygay sang malauton, ukon nagatindug sa dalanon sang mga makasasala, ukon nagalingkod sa lingkoran sang mga mayubiton; kondi ang iya kawilihan yara sa kasogoan sang GINOO, kag sa iya kasogoan nagapamalandong sia sa adlaw kag gab-i. Manginkaangay sia sang kahoy nga natanum sa ubay sang mga kasulgan sang tubig, nga nagapamunga sa iya panag-on, ang iya dahon man indi malaya [“wala nagakalaya ang iya mga dahon,” Ang Pulong sang Dios]. Ang bisan ano nga ginahimo niya nagauswag.”

Sa Jeremias 17:7, 8, mabasa man naton: “Bulahan ang tawo nga nagasalig sa GINOO, nga ang iya pagsalig amo ang GINOO. Kay manginsubong sia sang kahoy nga natanum sa luyo sang mga tubig, nga nagapakalapkap sang iya mga gamut sa ubay sang suba, kag indi mahadluk kon mag-abut ang kainit, kay ang iya dahon manginhilaw, kag indi maghimud-os sa tuig sang tingadlaw, kay indi mag-untat sa pagpamunga.”

Sa sining duha ka teksto, gingamit ang mga kahoy nga ilustrasyon para ipakita ang matabo sa tawo nga nagahimo sing matarong, nga nagakalipay sa mga kasuguan sang Dios kag nagasalig gid sa iya. Gani makapamangkot kita, Paano mangin kaangay sa magapa nga kahoy ang isa ka tawo? Binagbinagon naton sing maayo ini nga mga bersikulo.

“Natanum sa Ubay sang mga Kasulgan sang Tubig”

Ang mga kahoy nga ginlaragway natanom “sa ubay sang mga kasulgan sang tubig” ukon “sang mga tubig.” Indi lamang ini isa ka suba ukon kasulgan. Ang kaanggid nga paglaragway mabasa sa Isaias 44:3, 4, diin ginhambal ni Jehova nga Dios kon paano niya atipanon ang mahinulsulon nga mga Judiyo nga nagbalik halin sa pagkabihag sa Babilonia. Paagi kay manalagna Isaias, si Jehova nagsiling: “Kay ako magaula sing tubig sa ginauhaw, kag mga ilig sa duta nga mamala . . . Magatubo sila sa tunga sang hilamon, subong sang mga sauce [“kahoy,” APD] sa luyo sang mga ilig sang tubig.” Ginapakita diri nga ang “mga ilig sang tubig” amo ang nagapauswag sa mga ginabulahan sang Dios kaangay sa madabong nga mga kahoy.

Sa mga kaumhan karon, may mga kanal man nga ginailigan sang tubig nga nagahalin sa bubon, suba, linaw, ukon dam. Amo ini ang nagapatubig sa mga talamnan ukon plantasyon. Kon kaisa  ginapatubigan man ang mga katamnan. Sa pila ka kahimtangan, ang mga kanal nagapatubig sa mga talamnan, kag sa pihak naman sang kanal may nagalinya nga kakahuyan nga amo ang nangin dulunan.

Ano ang kahimtangan sang mga kahoy nga natanom sa sini nga lugar? Ang Salmo 1:3 nagasiling nga ini nga kahoy “nagapamunga sa iya panag-on.” Sa mga lugar nga ginsambit sa Biblia, nagatubo ang mga kahoy nga igos, granada, kag mansanas, subong man ang mga date, kag mga olibo. Bisan pa ang igos nagataas asta nuebe metros kag magapa ang mga sanga sini, ang kalabanan nga nagapamunga nga kahoy wala nagataas pareho sini. Pero, ini nga mga kahoy nagadalagku man, nagadabong, kag nagapamunga sing madamo kon tigpalamunga.

Sang una, may dalagku nga mga kahoy nga poplar nga nagatubo sa mga pangpang sang suba sa Siria kag Palestina. Ining dalagku nga mga poplar pirme nga ginasambit sa Biblia upod sa mga iligan sang tubig ukon mga “sapa.” (Levitico 23:40) Ang mga kahoy nga willow, nga pamilya sang poplar, nagatubo man sa mga lugar nga bugana ang tubig. (Ezequiel 17:5) Ining dalagku kag magapa nga mga kahoy nagapakita gid kon ano ang luyag nga ipahangop sang salmista kag ni Jeremias: Ang mga nagatuman sa kasuguan sang Dios kag nagasalig sa iya sing bug-os, amligan kag pakamaayuhon niya, ‘kag ang tanan nga ginahimo nila magauswag.’ Indi bala nga gusto gid naton nga magmadinalag-on kita?

Pagkalipay sa Kasuguan ni Jehova

Lainlain ang paagi sang mga tawo karon para magmadinalag-on. Nagasinako sila sa pagtinguha nga magbantog kag magmanggaranon, pero pirme lang ini nagakapaslawan kag wala gid nagadala sing matuod nga kalipay. Kon amo, ano ang makahatag sing matuod kag dayon nga kalipay? Ginsabat ini sang ginsiling ni Jesus sa iya Sermon sa Bukid. Nagsiling sia: “Malipayon ang mga mahunahunaon sang ila espirituwal nga kinahanglanon, kay ila ang ginharian sang langit.” (Mateo 5:3) Maathag nga ang matuod nga kalipay wala nagahalin sa mga butang nga aton ginapanag-iyahan kundi sa pagtigayon sang maayo nga kaangtanan sa Dios kag sa pagsunod sa iya mga kasuguan, kaangay sang magapa nga mga kahoy nga nagapamunga sa iya tion. Paano mangin maayo ang aton kaangtanan sa Dios?

Suno sa salmista, may mga butang nga dapat naton likawan. Ginsambit niya ang “laygay sang malauton,” “dalanon sang mga makasasala,” kag ang “lingkoran sang mga mayubiton.” Para mangin malipayon, dapat likawan naton ang mga mayubiton ukon nagasikway sang mga kasuguan sang Dios.

Ikaduha, magkalipay kita sa kasuguan ni Jehova. Kon nanamian kita sa isa ka hilikuton, mangita gid kita sing paagi nga mahimo ini, indi bala? Gani, ang pagkalipay sa kasuguan sang Dios nagakahulugan nga importante gid sa aton ang Pulong sang Dios. Gusto gid naton matun-an kag mahangpan ini sing maayo.

Ikatlo, dapat basahon naton ini nga may ‘pagpamalandong sa adlaw kag gab-i.’ Buot silingon regular nga basahon naton ang Biblia kag pamalandungan ini. Dapat tamdon man naton ang Pulong sang Dios pareho sang pagtamod sang salmista nga nag-amba: “O daw ano ang paghigugma ko sang imo kasogoan! Pamalandongan ko ini sa bug-os nga adlaw.”—Salmo 119:97.

Sigurado gid nga mangin suod kita sa Dios kon may husto kita nga ihibalo kag paghangop parte kay Jehova nga Dios kag nagasalig gid sa iya kag sa iya mga saad. Kon himuon naton ini, mangin pareho kita sang malipayon nga tawo nga ginlaragway sang salmista—“ang bisan ano nga ginahimo niya nagauswag.”