Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Mahanabo sa Malapit nga Palaabuton

Ang Mahanabo sa Malapit nga Palaabuton

 Ang Mahanabo sa Malapit nga Palaabuton

TUHOY sa palaabuton sang tawo kag sang duta, si apostol Pedro nagsulat: “May bag-ong langit kag bag-ong duta nga ginahulat naton suno sa iya [Dios] saad, kag sa sini magapuyo ang pagkamatarong.” (2 Pedro 3:13) Ang una nga saad tuhoy sa “bag-ong langit kag bag-ong duta” ginsulat sa tulun-an ni Isaias. (Isaias 65:17; 66:22) Sang ginsambit ini ni Pedro, ginpakita niya nga wala pa ini matuman sing bug-os sa iya panahon.

Sang ulihi, sang mga tuig 96 C.E., ang Bugna nga ginpahayag sang Dios kay apostol Juan nagapakita nga ang “bag-ong duta” pakamaayuhon  sa idalom sang Ginharian sang Dios. (Bugna 21:1-4) Nagakatuman sa karon ang mga pinamulong ni Jesus kag ni apostol Pablo tuhoy sa mahanabo sa kalibutan antes magkari ang Ginharian sang Dios. Gani, mapaabot naton nga sa indi madugay paluntaron sinang Ginharian ang bag-ong kalibutan. Ano ang mangin kahimtangan sa sinang bag-ong kalibutan? Ginasugiran kita sang tulun-an sa Biblia nga Isaias.

Mga Pagpakamaayo sa Bag-ong Kalibutan

Bug-os Kalibutan nga Paghidait kag Nahiusa nga Pagsimba. “Ang ila mga espada salsalon nila nga mga punta sang arado, kag ang ila mga bangkaw nga mga galab nga inughagbas; ang pungsud indi magbayaw sing espada batok sa pungsud, kag indi na sila magtoon sing inaway.”​—Isaias 2:2-4.

Paghidait sa Tunga sang mga Tawo kag mga Sapat. “Ang lobo magapuyo kaupud sang cordero, kag ang leopardo magaluko kaupud sang kanding nga tinday, kag ang tinday nga baka kag ang leon nga totoy kag ang pinatambok magatingub, kag ang bata magatuytuy sa ila. Ang baka kag ang oso magahalab; ang ila mga tinday magaluko sing tingub; kag ang leon magakaon sing dagami kaangay sang baka. . . . Indi sila maghalit ukon maglaglag sa bug-os ko nga bukid nga balaan; kay ang duta matugub sang pagkilala sa GINOO subong nga ang mga tubig nagatabon sang dagat.”​—Isaias 11:6-9.

Bugana nga Pagkaon Para sa Tanan. “Sa sining bukid ang GINOO sang mga kasoldadosan magahimo sa tanan nga mga katawohan sing piesta sa matambok nga mga butang, piesta sa mga alak sa labud, sa matambok nga mga butang nga puno sing utuk sa tul-an, sa mga alak sa labud nga pinatin-aw sing maayo.”​—Isaias 25:6.

Wala na sing Kamatayon. “Ginlamon [sang Dios] sing dayon ang kamatayon, kag pahiran sang Ginoong DIOS ang luha sang tanan nilang nawung, kag ang kahuluy-an sang iya katawohan kuhaon niya sa bug-os nga duta; kay ang GINOO nagpamolong sini.”​—Isaias 25:8.

Banhawon ang mga Patay. “Yadtong . . . mga tawo nga nagkalamatay mabuhi liwat! Ang ila mga bangkay mabanhaw! Yadtong mga nagakatulog sa ila mga lulobngan magabangon kag magakanta sa kalipay . . . ang GINOO magabuhi sadtong dugay na nga nagkalamatay.”​—Isaias 26:19, Maayong Balita nga Biblia.

Ang Mesias Isa ka Matarong nga Hukom. “Indi sia maghukom sono sa panolok sang iya mga mata, ukon maghusay sono sa pagpamati sang iya mga idulungug; kondi magahukom sia nga may pagkamatarung sang mga imol, kag magahusay nga may pag-alangay sa mga mahagup sang duta.”​—Isaias 11:3, 4.

Ayuhon ang mga Bulag kag mga Bungol. “Ang mga mata sang mga bulag pamuklaton, kag ang mga idulungug sang mga bungul mabuksan.”​—Isaias 35:5.

 Ang Kamingawan Mangin Mabungahon. “Ang kamingawan kag ang duta nga kigas magakasadya, ang desierto magakalipay kag magapamulak; subong sang rosa magapamulak ini sing bugana, kag magakalipay gid nga may kasadya kag inamba.”​—Isaias 35:1, 2.

Isa ka Bag-ong Duta. “Ako nagatuga sing bag-ong mga langit [isa ka bag-ong langitnon nga panguluhan] kag bag-ong duta [isa ka matarong nga bag-ong katilingban sang mga tawo]; kag ang una nga mga butang indi na pagdumdumon ukon mag-abut sa painoino. Apang magkasadya kamo kag magkalipay sa gihapon sa akon ginatuga; . . . Magapatindug sila [ang mga pumuluyo sa bag-ong kalibutan nga ginsaad sang Dios] sing mga balay kag puy-an sila; magatanum sila sing mga ulubasan kag magakaon sang bunga nila. Indi sila magpatindug kag iban ang magapuyo; indi sila magtanum kag iban ang magakaon; kay subong sang mga adlaw sang kahoy mangin-amo ang mga adlaw sang akon katawohan, kag ang akon mga pinili magakalipay sing malawig sa binuhatan sang ila mga kamut. Indi sila magpangabudlay sa walay pulus, ukon magpanganak nga sa kalalat-an; kay sila kaliwat sang pinakamaayo sang GINOO, kag ang ila anak upud sa ila. Sa wala pa sila magpanawag ako magasabat, sa nagapamolong pa sila ako magapamati.” “‘Subong nga ang bag-ong kalangitan kag ang bag-ong duta nga himoon ko magapabilin sa atubangan nakon, nagasiling ang GINOO; sa amo magapabilin ang inyo mga kaliwatan kag ang inyo ngalan.’”​—Isaias 65:17-25; 66:22.

Dalayawon Pa nga mga Butang nga Mahanabo sa Palaabuton

Sa Biblia, indi lamang ang tulun-an ni Isaias ang nagasugid sang mga pagpakamaayo sa palaabuton. Ginasugid sang Biblia ang madamo pa nga detalye nga mahanabo sa palaabuton. Ginalaragway sini ang dalayawon nga mga butang nga pagahimuon sang Dios paagi sa iya Ginharian sa idalom sang paggahom ni Cristo. * Luyag mo bala mag-istar sa sinang Paraiso? Huo, posible nga makaistar ka sa Paraiso! Gani, hibalua kon ano gid ang ginatudlo sang Biblia tuhoy sa maayo nga mga katuyuan sang Dios sa palaabuton, kag tun-i kon ano ang himuon mo agod matigayon ina. Malipay gid ang mga Saksi ni Jehova sa pagbulig sa imo.

[Footnote]

^ par. 15 Para sa dugang nga impormasyon tuhoy sa Ginharian sang Dios kag kon ano ang pagahimuon sini, tan-awa ang pahina 76-85 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia? nga ginabalhag sang mga Saksi ni Jehova.

[Piktyur sa pahina 8]

Mangin mahidaiton ang mga tawo sa isa kag isa, kag sa mga sapat

[Piktyur sa pahina 9]

Ang mga patay mabuhi liwat

[Piktyur sa pahina 10]

Ang bug-os nga duta mangin paraiso