Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Matun-an Naton sa Nahanda sing Maayo nga Pangamuyo

Ang Matun-an Naton sa Nahanda sing Maayo nga Pangamuyo

“Pakamaayohon ang imo mahimayaon nga ngalan.”—NEH. 9:5.

1. Ano nga pagtilipon sang katawhan sang Dios ang aton binagbinagon, kag ano nga mga pamangkot ang nagautwas?

“TINDUG kag pakamaayoha ang GINOO nga inyo Dios kutub sa gihapon tubtub sa gihapon.” Sa sining makatalandog nga mga tinaga, ang katawhan sang Dios sadto nagtipon para sa nahiusa nga pangamuyo, nga isa sa pinakamalaba nga pangamuyo nga narekord sa Biblia. (Neh. 9:4, 5) Ini nga pagtilipon natabo sa Jerusalem sang ika-24 nga adlaw sang ikapito nga bulan sang mga Judiyo, nga Tishri, sang 455 B.C.E. Samtang ginabinagbinag naton ang mga hitabo antes sinang pinasahi nga adlaw, pamangkuta ang imo kaugalingon: ‘Ano nga maayo nga pamatasan ang nakabulig para magmadinalag-on ina nga okasyon? Ano pa ang akon matun-an sa sining nahanda sing maayo nga pangamuyo?’—Sal. 141:2.

PINASAHI NGA BULAN

2. Ano ang maayo nga halimbawa sang mga Israelinhon sa ila pagtilipon sa tapos mapatindog ang mga pader sang Jerusalem?

2 Isa ka bulan antes sina nga pagtilipon, natapos sang mga Judiyo ang pagpatindog liwat sang mga pader sang Jerusalem. (Neh. 6:15) Natapos ini sang katawhan sang Dios sa sulod lang sang 52 ka adlaw, kag dayon ginhatagan nila sing atension ang ila espirituwal nga mga kinahanglanon. Gani sa una nga adlaw sang bulan sang Tishri, nagtipon sila sa plasa para mabatian si Esdras kag ang iban pa nga Levinhon, nga nagabasa sing mabaskog sang Kasuguan sang Dios kag nagapaathag sini. Ang bilog nga mga pamilya, lakip ang “tanan nga makapamati nga may paghangup,” nagtindog kag namati “kutub sa pamanagbanag tubtub sa udto.” Maayo gid ini nga halimbawa para sa mga nagatambong karon sa komportable nga mga Kingdom Hall! Pero sa sini nga pagtilipon, nagalagaw bala kon kaisa ang imo hunahuna kag nagapamensar sang indi tanto ka importante nga mga butang? Kon amo, binagbinaga liwat ang halimbawa sang mga Israelinhon sadto nga wala lang namati kundi ginserioso man nila ang ila nabatian amo nga naghibi sila sa ila kapaslawan sa pagtuman sa  Kasuguan sang Dios subong isa ka pungsod.—Neh. 8:1-9.

3. Ano nga sugo ang gintuman sang mga Israelinhon?

3 Pero, indi ini tion para itu-ad nila sa publiko ang ila mga kasal-anan. Isa ini ka kapiestahan, gani katuyuan sini nga mangin malipayon sila sa pagsimba kay Jehova. (Num. 29:1) Si Nehemias nagsiling sa katawhan: “Lakat kamo, kaon sang sapay kag inum sang matam-is kag padala sing mga bahin sa wala makaaman; kay ining adlaw balaan sa aton Ginoo; kag dili kamo magkalisud, kay ang kalipay sang GINOO among inyo kusug.” Dalayawon gid kay nagtuman ang katawhan, kag nangin “dakung kinalipay” ini nga adlaw.—Neh. 8:10-12.

4. Ano ang ginhimo sang mga ulo sang pamilya, kag ano ang ila nahibaluan nga importante nga bahin sining Piesta sang mga Payagpayag?

4 Pagkasunod nga adlaw, ang mga ulo sang pamilya nagtipon para mahibaluan kon ano ang himuon sang pungsod agod matuman pa gid ang Kasuguan sang Dios. Sa ila pagtuon sa Kasulatan, nahibaluan nila nga sa ikapito nga bulan may Piesta sang mga Payagpayag nga pagatapuson paagi sa solemne nga pagtilipon, nga magasugod sa ika-15 asta sa ika-22 nga adlaw sang Tishri, gani nagpreparar sila gilayon. Nangin madinalag-on gid ini nga Piesta sang mga Payagpayag sugod sang panahon ni Josue kag nagresulta sing “tama kadaku nga kasadya.” Ang importante nga bahin sini nga piesta amo ang adlaw-adlaw nga pagbasa sa publiko sang Kasuguan sang Dios “kutub sa nahaunang adlaw tubtub sa katapusan nga adlaw.”—Neh. 8:13-18.

ISA KA ADLAW SANG PAGTU-AD SANG SALA

5. Ano ang ginhimo sang katawhan sang Dios antes sila ginrepresentar sang mga Levinhon sa pangamuyo kay Jehova?

5 Pagligad sang duha ka adlaw, nag-abot na ang tion para sa mga Israelinhon nga magtu-ad sa publiko sang ila mga sala bangod wala nila matuman ang Kasuguan sang Dios. Indi na ini adlaw sang kapiestahan para magkinaon. Sa baylo, ang katawhan sang Dios nagpuasa kag nagsuksok sing sako subong tanda sang kasubo. Sa liwat, ang Kasuguan sang Dios ginbasa sa katawhan sing mga tatlo ka oras sa sina nga aga. Pagkahapon, “nagtu-ad sila kag nagsimba sa GINOO nga ila Dios.” Dayon, ginrepresentar sang mga Levinhon ang katawhan paagi sa ila nahanda sing maayo nga pangamuyo. —Neh. 9:1-4.

6. Ano ang nakabulig sa mga Levinhon para makapangamuyo sing sinsero, kag ano ang ginatudlo sini sa aton?

6 Wala sing duhaduha nga ang pagbasa pirme sang mga Levinhon sa Kasuguan sang Dios nakabulig sa ila sa paghanda sining sing sinsero nga pangamuyo. Ang una nga napulo ka bersikulo nasentro lamang sa mga hinimuan kag mga kinaiya ni Jehova. Sa nabilin nga bahin sang pangamuyo, sulitsulit nga ginpadaku ang “bugana nga mga kalooy” sang Dios upod ang direkta nga pag-aku sang mga Israelinhon nga indi sila takus sa sina nga kaluoy. (Neh. 9:19, 27, 28, 31) Kaangay sang mga Levinhon, ang aton mga pangamuyo kay Jehova mangin sinsero kag indi mangin sulitsulit kon pamalandungan naton kada adlaw ang Pulong sang Dios, nga ginatugutan si Jehova nga makighambal sa  aton antes kita mangamuyo sing malawig.—Sal. 1:1, 2.

7. Ano ang ginpangabay sang mga Levinhon sa Dios, kag ano ang aton matun-an sa sini?

7 Ang ila pangamuyo nagaunod lamang sing isa ka nagakaigo nga pangabay. Makita ini sa bersikulo 32, nga nagasiling: “Busa karon, Dios namon, ang daku kag gamhanan kag makahaladluk nga Dios, nga nagatipig sing katipan kag malig-on nga paghigugma, indi pagpakadiotaya sa imo atubangan ang bug-os nga kasakit nga nag-abut sa amon, sa amon mga hari, sa amon mga principe, sa amon mga sacerdote, sa amon mga manalagna, sa amon mga ginikanan, kag sa bug-os mo nga katawohan, kutub sa tion sang mga hari sang Asiria tubtub sini nga adlaw.” Gani ang mga Levinhon nagpahamtang sing maayo nga halimbawa sa aton sa pagdayaw kag pagpasalamat kay Jehova antes magsambit sing personal nga mga pangabay sa aton mga pangamuyo.

PAGDAYAW SA MAHIMAYAON NGA NGALAN SANG DIOS

8, 9. (a) Paano ginsugdan sing mapainubuson sang mga Levinhon ang ila pangamuyo? (b) Ano ang duha ka kadam-an sang langit nga ginpatuhuyan sang mga Levinhon?

8 Bisan pa nahanda sing maayo ang ila pangamuyo, yadto nga mga Levinhon mapainubuson kag nagbatyag nga ang ila ginahambal indi pa bastante para mapabutyag kay Jehova ang pagdayaw nga takus para sa iya. Gani, ang pangamuyo nagsugod sa sining mapainubuson nga pangabay para sa katawhan sang Dios: “Pakamaayohon [nila] ang imo mahimayaon nga ngalan nga ginbayaw labaw sa tanan nga pagpakamaayo kag pagdayaw.”—Neh. 9:5.

9 “Ikaw amo ang GINOO, ikaw lamang,” sugpon sang pangamuyo, “ginhimo mo ang langit, ang langit sang mga langit, pati ang bug-os nilang kadam-an, ang duta kag ang tanan nga butang nga yara sa iya, ang mga dagat kag ang tanan nga yara sa ila; kag ikaw nagatipig sa ila tanan; kag ang kadam-an sang langit nagasimba sa imo.” (Neh. 9:6) Huo, si Jehova nga Dios ang nagtuga sang bug-os nga uniberso, nga ginahuman sang indi maisip nga mga galaksiya sang mga bituon. Sia man ang nagtuga sang tanan nga matahom nga mga butang sa aton planeta, upod ang dalayawon nga ikasarang sini sa pagsakdag sa lainlain nga kabuhi—ang kabuhi nga padayon nga nagadamo suno sa ila sahi. Nasaksihan ini tanan sang balaan nga mga anghel sang Dios, nga ginlaragway man subong “kasoldadosan [ukon kadam-an] sang langit.” (1 Hari 22:19; Job 38:4, 7) Dugang pa, mapainubuson nga ginahimo sang mga anghel ang kabubut-on sang Dios paagi sa pag-alagad sa makasasala nga mga tawo nga “magapanubli sang kaluwasan.” (Heb. 1:14) Dalayawon gid nga halimbawa ang mga anghel para sa aton samtang nahiusa kita nga nagaalagad kay Jehova pareho sang nahanas sing maayo nga mga hangaway!—1 Cor. 14:33, 40.

10. Ano ang matun-an naton sa pagpakig-angot sang Dios kay Abraham?

10 Dayon, nagkonsentrar ang mga Levinhon sa pagpakig-angot sang Dios kay Abram, nga sa edad nga 99 nangin amay sang isa ka bata sa iya baw-as nga asawa, si Sarai. Sa sini nga tion gin-islan ni Jehova ang iya ngalan sing  Abraham, buot silingon “amay sang kadam-an.” (Gen. 17:1-6, 15, 16) Ginsaaran man sang Dios si Abraham nga ang iya binhi magapanubli sang duta sang Canaan. Ang mga tawo masami nga nagakalipat sang ila saad, pero indi si Jehova. Subong sang ginsiling sa pangamuyo sang mga Levinhon: “Ikaw amo ang GINOO, ang Dios nga nagpili kay Abram kag nagpagowa sa iya gikan sa Ur sang Caldea kag naghatag sa iya sang ngalan nga Abraham; kag ikaw nakasapu sang iya tagiposoon nga matutum sa atubangan mo, kag nagapakigkatipan sa iya sa paghatag sang duta sang mga Canaanhon, . . . sa paghatag sini sa mga kaliwatan niya; kag ikaw nagtuman sang imo mga polong, kay matarung ka.” (Neh. 9:7, 8) Kabay nga ilugon naton ang aton matarong nga Dios paagi sa pagtinguha pirme nga tumanon ang aton ginsaad.—Mat. 5:37.

PAGSAYSAY SA MGA NAHIMO NI JEHOVA

11, 12. Ipaathag ang kahulugan sang ngalan ni Jehova kag kon paano niya ini ginpakita sa iya pagpakig-angot sa mga kaliwat ni Abraham.

11 Ang ngalan nga Jehova nagakahulugan sing “Ginapahanabo Niya nga Mangin Amo,” nga nagapakita nga ginatuman sang Dios ang iya mga saad paagi sa dalayon nga pagpanghikot. Maathag ini nga makita sa mga pagpakig-angot sang Dios sa mga kaliwat ni Abraham sang gin-ulipon sila sang mga Egiptohanon. Sadto nga tion, daw imposible nga mahilway ang bilog nga pungsod kag mag-istar sa Ginsaad nga Duta. Pero paagi sa dalayon nga pagpanghikot sang Dios, ginpahanabo niya nga matuman ang iya saad, kag ginpamatud-an niya nga takus sia sa pinasahi kag halangdon nga ngalan nga Jehova.

12 Ang pangamuyo nga ginrekord ni Nehemias nagsiling parte kay Jehova: “Kag nakita mo ang kapipit-an sang amon mga ginikanan sa Egipto kag nagpamati sang ila pagtu-aw sa ubay sang Dagat nga Mapula, kag nagpakita sing mga tanda kag mga katingalahan kay Faraon kag sa tanan niyang alagad kag sa bug-os nga katawohan sang iya duta, kay nahibaloan mo nga sila nagpabugal batok sa ila; kag nakaagum ka sing ngalan, subong sang sa sining adlaw. Kag ginpahawa mo ang dagat sa atubangan nila, sa bagay nga nag-agi sila sa tunga sang dagat sa mamalang duta; kag ang ila mga manuglagas gintagbong mo sa mga kadadalman, subong sang bato pakadto sa gamhanan nga mga tubig.” Nian nagpadayon ang pangamuyo parte sa kon ano pa ang ginhimo ni Jehova para sa iya katawhan: “Ginpangdaug mo sa atubangan nila ang mga pumuluyo sang duta, ang mga Canaanhon . . . Kag nag-agaw sila sing mga banwa nga napamakuran kag duta nga mabungahon, kag nagpanag-iya sing mga balay nga puno sang tanan nga maayo nga butang, mga suluptan nga nakutkut, mga ulubasan, mga kaolibahan kag mga kahoy nga mabungahon sa kabuganaan; gani nagkaon sila, kag nabusug kag nagtambok, kag nagkalipay sila sa imo daku nga pagkaayo.”—Neh. 9:9-11, 24, 25.

13. Paano gin-aman ni Jehova ang espirituwal nga mga kinahanglanon sang Israel, pero ano ang ila ginhimo?

13 Madamo pa sing dalayon nga mga pagpanghikot ang Dios para tumanon ang iya katuyuan. Halimbawa, wala madugay sa tapos nagbiya ang Israel sa Egipto, gin-aman ni Jehova ang ila espirituwal nga mga kinahanglanon. Ang mga Levinhon nagsiling sa ila pangamuyo sa Dios: “Nagpanaug ka man sa Bukid nga Sinai, kag nagpakighambal sa ila kutub sa langit kag naghatag sa ila sing matarung nga mga pagsolondan kag matuud nga mga kasogoan, maayong mga palatukuran kag mga sogo.” (Neh. 9:13) Gintinguhaan ni Jehova nga tudluan ang iya katawhan agod mangin takus sila sa pagdala sang iya balaan nga ngalan subong manunubli sang Ginsaad nga Duta, pero gintalikdan nila ang mga butang nga ila natun-an.—Basaha ang Nehemias 9:16-18.

KINAHANGLAN ANG DISIPLINA

14, 15. (a) Paano ni Jehova gin-atipan sing maluluy-on ang iya makasasala nga katawhan? (b) Ano ang matun-an naton sa mga pagpakig-angot sang Dios sa iya pinili nga pungsod?

14 Ang pangamuyo sang mga Levinhon nagsambit sing duha ka espesipiko nga sala sang Israel sa tapos sila nagsaad sa Bukid Sinai nga tumanon ang Kasuguan sang Dios. Bangod  sini, nagakabagay gid sila kuntani pabay-an para mapatay. Apang ang ila pangamuyo nagadayaw kay Jehova: “Sa imo bugana nga mga kalooy wala [ka] magbiya sa ila sa kamingawan. . . . Ginsakdag mo sila sing kap-atan ka tuig sa kamingawan, kag wala sila makulangi sing bisan ano; ang ila mga panapton wala magdaan kag ang ila mga tiil wala magbanug.” (Neh. 9:19, 21) Sa karon, ginaaman man ni Jehova ang tanan naton nga kinahanglanon para maalagad sia sing matutom. Kabay pa nga indi naton pag-ilugon ang linibo ka Israelinhon nga napatay sa kamingawan bangod nangin indi sila matinumanon kag kulang ang ila pagtuo. Ang matuod, yadto nga mga butang “ginsulat . . . subong paandam sa aton nga naabtan sang katapusan sang mga sistema sang mga butang.”—1 Cor. 10:1-11.

15 Makapasubo nga sa tapos makasulod sa Ginsaad nga Duta, ginbaton sang mga Israelinhon ang imoral kag mapintas nga pagsimba sa mga diosdios sang mga Canaanhon. Gani gintugutan ni Jehova nga piguson sang kaingod nga mga pungsod ang iya pinili nga pungsod. Sang naghinulsol sila, maluluy-on nga ginpatawad sila ni Jehova kag ginluwas sa ila mga kaaway. Natabo ini sa “madamu nga tion.” (Basaha ang Nehemias 9:26-28, 31.) Ang mga Levinhon nagtu-ad: “Nag-antus ka sa ila sa madamu nga tuig, kag nagpamatuud batok sa ila tungud sa imo Espiritu paagi sa imo mga manalagna; apang indi sila buut magpamati. Busa gintugyan mo sila sa kamut sang mga katawohan sang mga duta.”—Neh. 9:30.

16, 17. (a) Ano ang kinatuhayan sang kahimtangan sang mga Israelinhon sa kahimtangan sang ila mga katigulangan sang nagsulod ini sa Ginsaad nga Duta? (b) Ano ang gintu-ad sang mga Israelinhon, kag ano ang ginpanaad nila nga himuon?

16 Bisan pa sang nagbalik sila halin sa pagkatapok, nangin di-matinumanon liwat ang mga Israelinhon. Ano ang kinatuhayan sini? Ang mga Levinhon nagpadayon sa pagpangamuyo: “Yari karon, mga ulipon kami sa sini nga adlaw; sa duta nga ginhatag mo sa amon mga ginikanan sa pagkaon sang iya bunga kag iya kaayohan, yari karon, mga ulipon kami sa sulud niya. Kag nagapatubas ini sing madamu sa mga hari nga ginpagahum mo sa amon bangud sang amon mga sala, . . . kag yari kami sa daku nga kasakit.”—Neh. 9:36, 37.

17 Ginapahangop bala sang mga Levinhon nga indi makatarunganon ang Dios kay gintugutan niya nga mabudlayan sila? Indi gid! “Ikaw matarung,” tu-ad nila, “sa tanan nga nag-abut sa amon, kay naghisayo ka sing maminatud-on apang kami nakahimo sing malaut.” (Neh. 9:33) Dayon, ining pangamuyo natapos paagi sa solemne nga panaad nga tumanon sang pungsod ang Kasuguan sang Dios. (Basaha ang Nehemias 9:38; 10:29) Sa sini nga tion, ang nasulat nga dokumento ginbutangan sing selyo sang 84 ka Judiyo nga lider.—Neh. 10:1-27.

18, 19. (a) Ano ang kinahanglan naton para maluwas pasulod sa bag-o nga kalibutan sang Dios? (b) Ano ang padayon naton nga ipangamuyo, kag ngaa?

18 Kinahanglan naton ang disiplina ni Jehova agod maluwas pasulod sa matarong nga bag-o nga kalibutan. “Sin-o nga anak ang wala ginadisiplina sang amay?” pamangkot ni apostol Pablo. (Heb. 12:7) Ginapakita naton nga nagasunod kita sa panuytoy sang Dios paagi sa padayon nga pag-alagad sa iya sing matutom kag pagtugot sa iya espiritu nga magtinlo sa aton. Kag kon makahimo kita sing mabug-at nga sala, makasiguro kita nga patawaron kita ni Jehova kon sinsero kita nga maghinulsol kag mapainubuson nga magbaton sang iya disiplina.

19 Sa indi madugay, himuon ni Jehova nga mas dungganon ang iya ngalan sangsa panahon nga ginluwas niya ang mga Israelinhon sa Egipto. (Ezeq. 38:23) Subong nga napanubli gid sang mga Israelinhon ang Ginsaad nga Duta, ang tanan nga sumilimba ni Jehova nga nakabatas sing matutom magapanubli man sang kabuhi sa matarong nga bag-o nga kalibutan sang Dios. (2 Ped. 3:13) Bangod sinang dalayawon nga paglaum, kabay pa nga indi kita mag-untat sa pagpangamuyo nga pakabalaanon ang mahimayaon nga ngalan sang Dios. Binagbinagon sang masunod nga artikulo ang isa pa ka pangamuyo kag kon paano kita dapat manghikot nahisuno sa sini agod matigayon ang pagpakamaayo sang Dios karon kag sa palaabuton.